}

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)

Projekta nosaukums :Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/027
Finansējuma saņēmējs :RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Reģ.Nr.:90011542120
Jur. adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Rīga Rīga
2. Rīga Rīga
3. Rīga Rīga
4. Rīga Rīga
5. Rīga Rīga
6. Rīga Rīga
7. Rīga Rīga
8. Rīga Rīga
9. Rīga Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :923 787.86
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 499 934.18
Nacionālais publiskais finansējums* :88 223.68
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :588 157.86
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupas, uz kuram attieksies projekta darbības un kuras tieši ietekmēs projekta rezultāti: • Rīgas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas dabas parks “Piejūra” (Natura 2000 teritorija) un kura (Rīgas pilsētas Pārdaugavas un Ziemeļu izpilddirekcija, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments atbilstoši kompetenču sadalījumam) ikgadējā budžeta ietvaros veic dabas parka teritorijas apsaimniekošanu un veiks arī projekta rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas; • Apmeklētāji, iedzīvotāji un nekustamā īpašuma īpašnieki, kas apmeklē, dzīvo vai ir nekustamā īpašuma īpašnieki dabas parka teritorijā; • Valsts tiešās pārvaldes iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību (VARAM, DAP, LRVP, LVĢMC). Projekta darbību saistība ar mērķa grupas vajadzībām: • Rīgas pašvaldība (Rīgas pilsētas Pārdaugavas un Ziemeļu izpilddirekcija, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments) ikgadējā budžeta ietvaros veiks projekta darbību rezultātu (izveidoto taku, stāvvietas, atkritumu urnu, tualešu, informatīvo stendu, barjeru, apmeklētāju uzskaites ierīču, atbalsta sienas, robežzīmju, ceļu satiksmes zīmju “iebraukt aizliegts”) uzturēšanu pēc projekta īstenošanas ikgadējā budžeta ietvaros infrastruktūras pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai, kā arī pašvaldībai pēc projekta īstenošanas būs pieejama statistiskā informācija par apmeklētāju skaitu, kas būs izmantojama budžeta plānošanā, monitoringa nodrošināšanai un citām darba vajadzībām; • Apmeklētāji, iedzīvotāji un nekustamā īpašuma īpašnieki, kas apmeklē, dzīvo vai ir nekustamā īpašuma īpašnieki dabas parka teritorijā – projekta darbības nodrošinās dabas parka piejūras teritorijas apmeklētājus ar labiekārtotu teritoriju un rekreācijai un dabas izziņai nepieciešamo dabas aizsardzības plānā noteikto labiekārtojuma infrastruktūru, mazinot stihisku apmeklētāju plūsmu dabas parka teritorijā. Arī dabas parka iedzīvotāji un nekustamā īpašuma īpašnieki tiks nodrošināti ar organizētāku dabas parka apmeklētu plūsmu, kā arī tiks mazināta varbūtība, ka iedzīvotāju vai nekustamā īpašuma īpašnieku īpašumos tiek izmesti apmeklētāju radītie atkritumi vai radīts kāda cita veida apdraudējums. • Valsts tiešās pārvaldes iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību – īstenojot projektu, tiks ieviesta ievērojama daļa no dabas parka piejūra “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstermiņa mērķa “Nr.3.2.3. Labiekārtot teritoriju” sasniegšanai veicamajiem teritorijas labiekārtošanas pasākumiem, izpildot dabas aizsardzības plānā noteiktās prasības. Valststiešās pārvaldes iestādēm tiks nodrošināta statistiskā informācija par dabas parka apmeklētāju skaitu antropogēnas slodzes noteikšanai, monitoringa veikšanai un attiecīgu ziņojumu, pārskatu, programmu un plānu sagatavošanai un vides un dabas aizsardzības un citu nozaru politikas īstenošanai.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru. Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam par teritorijas labiekārtošanas pasākumiem, to veidu un apjomu. Plānotie projekta rezultāti: Īstenojot projektu, atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajiem pasākumiem antropogēnās slodzes mazināšanai Rīgas pilsētas teritorijā tiks veikti ieguldījumi sekojošās aktivitātēs dabas parka infrastruktūras izbūvē: 1) Mangaļsalā: - veselības taka (maršruts) ar āra trenažieriem un rekreācijas zonu pludmalē; - atpūtas takas ar koka un grants segumu, nodrošinot pieeju pludmalei; - labiekārtotas atklātas autonovietnes izbūve līdz 48 automašīnām. - informācijas stends par dabas parku “Piejūra”. 2) Daugavgrīvā: - Valentīna Pikuļa takas atbalsta sienas izbūve priekškāpas erozijas novēršanai. - informācijas stends par dabas parku “Piejūra”. 3) Vecāķos: - atpūtas taka, nodrošinot pieeju pludmalei. Visā parka teritorijā: - teritorijas labiekārtojuma elementi: soliņi, atkritumu urnas, dabas parka “Piejūra” robežzīmes, koka barjeras nesankcionētas iebraukšanas novēršanai, ceļu satiksmes zīmes “Iebraukt aizliegts”, velosipēdu novietnes. - skaitīšanas ierīces apmeklētāju uzskaites nodrošināšanai; Projekta kopējās izmaksas: 923865.00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 499999,75 EUR. Projekta īstenošana plānota no 2017.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.decembrim.
Līguma noslēgšanas datums*** :18.07.2017
Projekta sākuma datums :18.07.2017
Projekta beigu datums**** :31.12.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu