}

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā “Laukezers"

Projekta nosaukums :Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā “Laukezers"
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/021
Finansējuma saņēmējs :Krustpils novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90009118116
Jur. adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Šumāni, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 Zemgale
2. Kļavu Līči, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 Zemgale
3. Daugavas Rudzīši, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 Zemgale
4. Kursieši, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 Zemgale
5. Lauki, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 Zemgale
6. Lauku Alunāni, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :204 859.99
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 160 002.84
Nacionālais publiskais finansējums* :28 235.80
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :188 238.64
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta realizācijas rezultātā tiešus ieguvumus gūs: 1. Krustpils novada pašvaldība - pateicoties ERAF finansējuma piesaistei pašvaldība iegūs lielāku finanšu kapacitāti, kas ļaus īsākā laika periodā veikt kvalitatīvu esošās infrastruktūras atjaunošanu un jaunas infrastruktūras izbūvi, kas nodrošinās iespēju savlaicīgi veikt dabas aizsardzības plānā norādītos apsaimniekošanas pasākumus un realizēt aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas mērķus atbilstoši dabas aizsardzības plāna Dabas parkam "Laukezers" prasībām; 2. Dabas parka "Laukezers" apmeklētāji - pateicoties atjaunotai infrastruktūrai tiešu labumu gūs dabas parka apmeklētāji, kas apmeklē dabas parku atpūtas, veselības veicināšanas vai dabas izziņas vajadzības dēļ. Apmeklētāju vecuma amplitūda nav nosakāma precīzi, bet dabas parkā var sastapt gan jaunās māmiņas ar zīdaiņiem, gan sirmgalvjus cienījamā vecumā. Vasarā var satikt ne tikai Krustpils novada iedzīvotājus, bet cilvēkus no Jēkabpils, Līvāniem, Pļaviņām, Rīgas. Projekta ietvaros veiktās darbības sniegs dabas parka apmeklētājiem iespēju peldēt, iet, skriet, braukt ar velosipēdu, nūjot, slēpot, vingrot, pētīt dabu, baudīt ainavas un to darīt drošāk, dažādāk, interesantāk un plašāk nekā līdz šim.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis: Samazināt antropogēno slodzi un tās radīto ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas parkā "Laukezers" veicot slodzes vienmērīgu izlīdzināšanu visā dabas parka teritorijā, no 2017. gada līdz 2018. gadam realizējot esošās dabas parka infrastruktūras atjaunošanu un jaunas infrastruktūras būvniecību. Lai samazinātu dabas parka apmeklētāju radīto antropogēno slodzi un tās iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām projekta ietvaros tiks veiktas darbības, kas vērstas uz šīs slodzes vienmērīgu sadalīšanu visā dabas parka teritorijā, realizējot kompleksu esošās infrastruktūras atjaunošanu un jaunas, dabas vērtību izziņai, veselības veicināšanai un aktīvajai atpūtai paredzētas infrastruktūras ierīkošanu. Lai novērstu iespējamu vides piesārņojuma ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām tiks veikta automašīnu stāvlaukuma izbūve, stihiski izveidoto meža taku slēgšana motorizēto autotransportu plūsmai un atkritumu konteineru novietņu uzstādīšana Ildzenieku vasarnīcu ciemata teritorijā. Projektā plānotās darbības: 1.Projekta vadība; 2.Būvprojekta izstrāde; 3. Infrastruktūras būvniecība un atjaunošana; 4. Autoruzraudzība; 5. Būvuzraudzība; 6.Publicitātes pasākumi Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 188238,64 EUR, no tiem ERAF finansējums 160002,84 EUR. Projekta realizācijas termiņš 17 mēneši.
Līguma noslēgšanas datums*** :10.07.2017
Projekta sākuma datums :10.07.2017
Projekta beigu datums**** :09.12.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu