}

“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”

Projekta nosaukums :“Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/018
Finansējuma saņēmējs :DAUGAVPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.:90009117568
Jur. adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Naujenes pag., Daugavpils nov. Latgale
2. Naujenes pag., Daugavpils nov. Latgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :98 274.49
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 83 419.03
Nacionālais publiskais finansējums* :14 721.01
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :98 140.04
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta plānotās darbības, kas paredz būtiskus Dabas parka "Daugavas loki" infrastruktūras uzlabojumus (Slutišķu-Markovas apkārtnē un Dinaburgas pilskalna apkārtnē), pozitīvi būtiski ietekmēs vairākas mērķa grupas, t.sk Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldības, valsts tiešās pārvaldes iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību, un protams Natura 2000 teritoriju apmeklētājus - vairākas mērķa auditorijas: (1) Laivotāji no Latvijas un citām valstīm. “Daugavas loku” maršruts ir ļoti populārs. Tā plašāku izmantošanu līdz šim ir bremzējusi kvalitatīvu piestātņu un laivu izcelšanas/iecelšanas vietu, kā arī laivotāju apmešanās vietu neesamība; (2) Tūrisma aģentūras (piemēram, Impro, Ap Sauli, Mundus, Remiro u.c., kas regulāri rīko braucienus ar autobusu uz Dienvidlatgali no dažādām Latvijas vietām). Aģentūras varēs izmantot Projekta rezultātus Dinaburgas pilskalnā, lai dažādotu tūrisma aktivitātes un veicinātu klientu apmierinātību ar ceļojumu; (3) Individuālie vairākdienu ceļotāji, kas nereti labprāt izmanto līdzīga veida infrastruktūru, kā Projekta ietvaros plānotie pasākumi Dinaburgas pilskalnā; (4) Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada komersanti – nozīmīgākas tūristu plūsmas un infrastruktūras pieejamība var stimulēt esošo biznesu paplašināšanu (kafejnīcas, viesu nami (esošajā situācijā viesu namu un/vai laivu nomu pakalpojumus Daugavas lokos sniedz viesu nams “Beibuks”, viesu nams “Pie draugiem”, kempings “Ozianna”), tūrisma pakalpojumi), kā arī jaunu pakalpojumu sniedzēju rašanos (piemēram, laivu, plostu to aprīkojuma un makšķerēšanas aprīkojuma noma. Esošajā situācijā vadošie nomas pakalpojumu sniedzēji ir “Beibuks” un Laivu noma “Mučas” Daugavpilī); (5) Tūristi ar pārvietošanas traucējumiem, kas radīs iespēju izmantot Dinaburgas pilskalna infrastruktūru; (6) Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, kuriem uzlabosies rekreācijas iespējas Daugavas upes krastā. Projekta rezultātus ir plānots iekļaut kopējā Daugavpils un Daugavpils novada tūrisma pakalpojumu portfelī sniedzot informāciju visām ieinteresētajām pusēm. Esošajā situācijā norādīts , ka dabas parka Daugavpils novada daļu vidēji gadā varētu apmeklēt aptuveni 37 tūkst. bet laivotāju skaits Daugavas loku maršrutā sasniedz aptuveni - ~ 15 līdz 30 tūkst.. Vismaz 90% no šiem tūristiem ir no ārpus Dienvidlatgales reģiona (no citiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm). Projekta radītās sagaidāmās papildus tūristu apmeklējuma plūsmas novērtēt ir ārkārtīgi sarežģīti, tomēr pieredze ar pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada tūrisma objektos, informācija par tūristu un vietējo iedzīvotāju atsauksmēm par tūrisma objektiem, kā arī kopējie tūrisma izaugsmes dati Latgales reģionā un Daugavpils novadā diezgan droši ļauj prognozēt , ieviešot Projektu “Daugavas loku” apmeklētāju skaita ietekme izpaudīsies ar pasākumu Naujenes pilskalnā starpniecību. Tā kā objekts ir tikai papildinošs, nevis “enkura” tipa objekts (objekts, kurš tūristiem kalpo kā primārais galamērķis), tad šīs komponentes ietekme varētu būt neliela un sasniegt 0,5 līdz 1% attiecībā pret esošo apmeklētāju skaitu; laivotāju skaits varētu palielināties par 2 līdz 4% salīdzinājumā ar esošo situāciju. Tas nozīmē, ka minētās infrastruktūras izveide dabas parkā "Daugavas loki" ir vērsta uz apmeklētāju plūsmu optimizēšanu, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jūtīgām teritorijām, antropogēnā un eitrofā piesārņojuma mazināšanu, veselības maršrutu izveidi, izmantojot dabas
Projekta kopsavilkums :Projekts ir vērsts uz antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma un vides piesārņojuma ietekmi uz dabas parka “Daugavas loki” īpaši aizsargājamiem Eiropas Savienības un Latvijas biotopiem mazināšanu, veidojot kvalitatīvas infrastruktūras tīkla pamatus ūdens tūrisma un veselības veicināšanas aktivitātēm un sekmējot UNESCO nacionālā mantojuma sarakstā iekļauto vērtību saglabāšanu. Projekta īstenošanas rezultātā 9 mēnešu laikā tiks labiekārtotas 2 uz ūdenstūristiem orientētās atpūtas zonas dabas parkā apmeklētākajās zonās (pie Slutišķu-Markovas un Dinaburgas (Naujenes) pilskalna kompleksa), kuras tiks papildinātas ar 2 veselības takām, tiks izvietotas apmeklētāju uzskaites ierīces, apmeklētāju informēšanai tiks uzstādīti informācijas stendi, tiks veikti projekta informācijas un publicitātes pasākumi. Kopējās projekta izmaksas ir 98274.49 EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :27.06.2017
Projekta sākuma datums :27.06.2017
Projekta beigu datums**** :26.03.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu