}

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā

Projekta nosaukums :Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/015
Finansējuma saņēmējs :VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr.:90000059071
Jur. adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :114 452.11
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 85 841.60
Nacionālais publiskais finansējums* :15 160.40
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :101 002.00
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir dabas parka „Embūte” apmeklētāji, Vaiņodes novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde.
Projekta kopsavilkums :Projekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā” mērķis ir mazināt antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi Natura 2000 teritorijā dabas parkā „Embūte”, atjaunojot un izbūvējot tūrisma infrastruktūru, tajā skaitā izvietojot informatīvus objektus. Projekta ietvaros tiks izbūvētas kāpnes 124,82 m garumā, izbūvētas laipas uz balstiem 27,64 m garumā, uzstādītas platformas atpūtas vietām 38,49 m2 platībā un tās labiekārtotas, uzstādot solus. Kā informatīvi objekti par dabas parku un tajā sastopamiem biotopiem tiks uzstādīti informatīvi stendi, kā arī veselības maršruta stendi. Projekta ieviešanas laiks ir plānots 8 mēneši – 2017.gada2. 3. un 4.ceturkšņos, kā arī 2018. gada 1. ceturksnī. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 127 016,65 EUR apmērā un ERAF līdzfinansējums 84,99% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Realizējot projektu tiks mazināta uz vidi radītā antropogēnā slodze, sakārtota infrastruktūra, uzlabota drošība un radīta vizuāli pievilcīga vide dabas parka apmeklētājiem.
Līguma noslēgšanas datums*** :31.05.2017
Projekta sākuma datums :31.05.2017
Projekta beigu datums**** :30.01.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu