}

Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” infrastruktūras pilnveidošana

Projekta nosaukums :Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” infrastruktūras pilnveidošana
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/014
Finansējuma saņēmējs :Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Reģ.Nr.:90000088935
Jur. adrese: Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Ventspils Kurzeme
2. Ventspils Kurzeme
3. Bangu iela, Ventspils Kurzeme
4. Jaunupes iela, Ventspils Kurzeme
5. Ventspils Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :236 422.75
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 130 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :22 941.18
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :152 941.18
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta rezultātā tiks izveidota integrēta atpūtas un tūrisma infrastruktūra: • Informācijas stendi; • Informācijas planšetes par liegumā sastopamajiem putniem; • Gājēju un velosipēdistu celiņš; • Gājēju laipa; • Putnu novērošanas platforma. Projekta rezultāts ir vērsts uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu: 1. Prioritārā - Teritorijas apmeklētāji – Ventspils pilsētas iedzīvotāji un viesi, galvenokārt ģimenes ar bērniem, aktīvā dzīvesveida sabiedrības daļa, putnu vērotāji, skolēni u.c. Teritorija nodrošinās pilnvērtīgas rekreācijas un fiziskās nodarbes iespējas, kā arī sniegs izglītojošu informāciju par teritorijas dabas vērtībām, biotopiem, teritorijā sastopamo floru un faunu. Ņemot vērā plānotās putnu vērošanas platformas izbūvi, to apmeklēs ornitologi un putnu vērotāji. Plānots, ka liela daļa no apmeklētājiem būs aktīvās atpūtas cienītāji, kuri apmeklē Būšnieku ezera krastā izveidoto un labiekārtoto aktīvās atpūtas vietu. Viens no būtiskākajiem plānotajiem tūrisma infrastruktūras objektiem būs gājēju un velosipēdistu celiņš, kas nodrošinās iespēju pārvietoties pa ērtu velomaršrutu, kā arī laipu un putnu novērošanas platforma ar skaistu skatu uz ezeru. Gājēju un velosipēdistu celiņa ietvarā plānots izveidot Veselības maršrutu, kas sniegtu iespējas visu vecuma un dzimuma iedzīvotājiem iesaistīties fiziskajās aktivitātēs; 2. Vietējie iedzīvotāji - Ventspils pilsētas, tajā skaitā pilsētas daļas – Staldzenes - iedzīvotāji. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem tiks radīta estētiska vide un dažādotas atpūtas iespējas dabā; 3. Vietējie uzņēmēji - laivu bāze, Briežu dārzs un citi Ventspils pilsētas uzņēmēji (naktsmītnes, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, tirgotāji u.c.). Projekta rezultātā paredzams tūristu skaita pieaugums, tādējādi piesaistot apmeklētājus arī uz citām tuvumā esošajām atpūtas un izklaides vietām, pakalpojumiem; 4. Pašvaldība – Ventspils pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, kas veic Ventspils pilsētas uzturēšanu un labiekārtošanu. Izbūvējot velosipēdistu un gājēju celiņu tiks papildināts un pilnveidots esošais Ventspils pilsētas veloceliņu tīkls. Gājēju un velosipēdistu celiņš savienos esošos veloceliņus Staldzenes ielā ar veloceliņu Talsu ielā. Vienlaikus “Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam” viena no noteiktajām prioritātēm ir “Veicināt uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošanu, izmantojot reģionu unikālo dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, izmantojot reģionu infrastruktūras un kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu”. Tā atbilst projekta mērķim, jo projekta rezultātā tiks veicināta uz eksportu orientēta tūrisma produkta veidošana (Pielikums Nr.13).
Projekta kopsavilkums :Projekta “Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” infrastruktūras pilnveidošana” (turpmāk – Projekts) mērķis ir izveidot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” (turpmāk – Dabas liegums), tādējādi mazinot antropogēno slodzi, izveidojot funkcionējošu un kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu cilvēku plūsmas organizēšanai, kā arī radīt sabiedrības izpratni par dabas vērtību saglabāšanu un dabai draudzīgas attieksmes nozīmi. Projekta rezultātā, nebojājot jūtīgus biotopus, tiks izveidota integrēta atpūtas un tūrisma infrastruktūra: • Informācijas stendi; • Informācijas planšetes par liegumā sastopamajiem putniem; • Gājēju un velosipēdistu ceļš; • Gājēju laipa; • Putnu novērošanas platforma. Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūves rezultātā Dabas liegumā tiks mazināta antropogēnā slodze uz Eiropas nozīmes biotopiem un aizsargātas tur esošās ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība. Projekta īstenošanas rezultātā saskaņā ar Dabas aizsardzības plānu plānots panākt labāku dzīvotņu aizsardzības pakāpi 100 ha platībā. Projekta īstenošanas rezultātā dabas liegums kļūs tūristiem pieejamāks, pieaugs rekreācijas potenciāls un apmeklētāju uzturēšanās ilgums NATURA 2000 teritorijā, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vietējo uzņēmējdarbību. Projekta kopējās izmaksas plānotas 236 422,75 EUR apmērā, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 130 000 EUR. Projektu plānots īstenot 13 mēnešu laikā.
Līguma noslēgšanas datums*** :31.05.2017
Projekta sākuma datums :31.05.2017
Projekta beigu datums**** :30.06.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu