}

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā

Projekta nosaukums :Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/011
Finansējuma saņēmējs :Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"
Reģ.Nr.:90000063185
Jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Zirgu sala 2, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :314 227.90
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 116 150.27
Nacionālais publiskais finansējums* :20 497.11
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :136 647.38
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta galvenās mērķa grupas ir Liepājas pilsētas pašvaldība un Natura 2000 teritorijas “Liepājas ezers” apmeklētāji (vietējie iedzīvotāji gan individuāli, gan dažādās grupās, un pilsētas viesi). Projekta mērķa grupas atbilst SAM 5.4.1. mērķa grupai. Liepājas pilsētas pašvaldība ir izstrādājusi Liepājas pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kurā definēti vidēja termiņa mērķi laika posmam no 2014.-2020.gadam. Viens no definētajiem programmas attīstības virzieniem ir “Dzīves vide” ar vidēja termiņa mērķi “Liepājā ir saglabātas un atjaunotas dabas vērtības un kultūrvēstures mantojums”. Šī mērķa ietvaros plānots sasniegt situāciju, kurā radīti priekšnosacījumi iedzīvotājiem un viesiem draudzīgas pilsētvides attīstībai, kā arī situāciju, kurā investīcijas pilsētsaimniecības jomā radījušas iespējas augstai dzīves kvalitātei, ieinteresējot izvēlēties Liepāju kā mājvietu dažādām iedzīvotāju grupām, atrodoties tuvumā daudzveidīgu pakalpojumu klāstam. Šis mērķis ietver arī tūrisma pakalpojuma klāsta paplašināšanu, sniedzot iespējas izbaudīt dažādās pilsētas ūdensmalas. Vadoties no minētā vidējā termiņa mērķa, attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteikta rīcībpolitika 2.1. “Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids”, kas nozīmē plānotu un sistemātisku dabas teritoriju izmantošanu rekreācijas un tūrisma attīstības iespēju palielināšanai, radot iespējami mazāku slodzi uz dabas teritorijām. Minētā rīcībpolitika paredz arī apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas aizsardzības plānu. Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem Liepājā dzīvo 70630 iedzīvotāji. 2016.gada jūlijā un augustā veiktajā kvantitatīvajā Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptaujā ceļu segumu atjaunošana minēta kā trešā būtiskākā problēma, kas pašvaldībai primāri būtu jārisina. 5.2% iedzīvotāju norāda uz nepieciešamību veicināt tūrisma attīstību un 3,2% min brīvā laika pavadīšanas iespējas kā vienu no primārajām jomām, kas pašvaldībai būtu jārisina. Projekts veicinās visu minēto problēmu risināšanu. Pilsētas iedzīvotāju un viesu veselība ir viena no Liepājas pilsētas pašvaldības prioritātēm. Drošai videi, drošībai uz ceļa, kas ir cieši saistīta ar infrastruktūras sakārtotību un pieejamību visām sabiedrības grupām, ir liela nozīme iedzīvotāju veselības saglabāšanā. Plānotās dabas pastaigu takas tiks papildinātas ar veselības maršruta elementiem, izvietojot vingrošanas rīkus un informatīvus stendus par šo rīku pareizu pielietošanu. Aptauja parāda, ka 36% Liepājas iedzīvotāju nenodarbojas ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm, bet aptuveni 50% iedzīvotāju ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas regulāri. Zirgu salas attīstība, izveidojot tajā dabas pastaigu takas ar veselības maršruta elementiem, veicinās fizisko aktivitāti to cilvēku vidū, kas ar fiziskām aktivitātēm nenodarbojas, savukārt tiem, kas jau ir fiziski aktīvi, būs iespēja dažādot fizisko aktivitāšu maršrutus. Saskaņā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja sniegtajiem datiem viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tūristi apmeklē Liepāju, ir pilsētas zaļās teritorijas. Zirgu salas sakārtošana atvieglos pieeju Natura 2000 teritorijai, virzot plūsmu pa īpaši izveidotām pastaigu takām. Projekta “Antropogēnās slodzes mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā” plānotās darbības un sasniegtie rezultāti veicinās augstāk minētā Liepājas pilsētas pašvaldības vidējā termiņa mērķa un rīcībpolitikas sasniegšanu, no kura labuma guvēji būs visas galvenās Projekta mērķa grupas: Liepājas pilsētas pašvaldība, realizējot savus attīstības mērķus, un pilsētas iedzīvotāji un viesi, kas varēs baudīt pastaigas pa sakārtoto dabas lieguma “Liepājas ezers” teritorijas daļu, vienlaikus uzlabojot savu veselību. Dabas pastaigu taku izveide Zirgu salā ir iekļauta arī Liepājas pilsētas pašvaldības 2015.-2020.gada investīciju plānā, ar to apliecinot šī projekta nozīmi pašvaldībai.
Projekta kopsavilkums :Projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā” mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tajā skaitā, tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas liegumā “Liepājas ezers”, izveidojot dabas pastaigu maršrutu ar veselības maršruta elementiem Liepājas ezera Zirgu salā. Zirgu sala ir viena no divām Liepājas ezerā esošajām Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajām salām. Kopējā salas platība ir aptuveni 22,3 ha, šī projekta ietvaros tieši skarti 3.07 ha. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātajam projekta ieguldījuma efektivitātes novērtējumam, projekta ietekme uz iznākuma rādītāju jeb labvēlīgi ietekmētās teritorijas platība ir 824.45 ha. Šobrīd dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu sala ir uzskatāma par ainaviski degradētu teritoriju, kurai nepieciešama labiekārtošana. Projekta galvenās mērķa grupas ir Liepājas pilsētas pašvaldība un pilsētas iedzīvotāji un viesi. Projektā plānotās darbības ietver teritorijas labiekārtošanas darbus, ainaviskās vides sakārtošanu un dabas pastaigu takas ar veselības maršruta elementiem izveidi. Teritorijā paredzēts izvietot dažādus labiekārtojuma elementus: atkritumu urnas, solus, atpūtas vietas ar soliem un galdiem, ugunskuru vietas, norāžu zīmes un informatīvos stendus, kā arī cilvēku skaitīšanas ierīci. Lai pasargātu teritoriju no nesankcionētas iebraukšanas ar transportlīdzekļiem, novērstu teritorijas izbraukāšanu un patvaļīgu atkritumu izmešanu, paredzēts uzstādīt norobežojuma stabiņus aiz teritorijā izbūvētā stāvlaukuma. Projektā plānotās aktivitātes tiks ieviestas līdz 2018.gada rudenim. Projekta kopējās izmaksas ir 315095,01eiro. Projekta rezultātā netiks gūti ieņēmumi.
Līguma noslēgšanas datums*** :21.06.2017
Projekta sākuma datums :21.06.2017
Projekta beigu datums**** :20.12.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu