}

Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas liegumā "Lielie Kangari"

Projekta nosaukums :Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas liegumā "Lielie Kangari"
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/009
Finansējuma saņēmējs :Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000029039
Jur. adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Ropažu nov. Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :537 162.58
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 255 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :45 000.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :300 000.00
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir Natura 2000 teritorijas apmeklētāji. Dabas liegums ir interesants tūrisma objekts, kas ļauj baudīt cilvēka darbības neskartu dabu. Potenciāli attīstot teritoriju, liegums varētu kļūt par populāru rekreācijas vietu, kas kalpos kā izziņas vieta ar dabas daudzveidību, skatu platforma un skatu tornis nodrošinās daudzpusīgu ainavu vērošanu veroties uz ezeru, purvu, savukārt veselības maršruts veicinās iespēju celt savu veselības potenciālu brīvā dabā. Plānotais tūristu skaits aprakstīts 13. pielikumā projekta iesniegumam. Projekta realizācijas gadījumā ieguvējs būs arī Ropažu novada pašvaldība, jo tiks attīstīts tūrisma objekts, kas nākotnē paredz ieguvumus vietējiem uzņēmējiem, kā arī būs nozīmīgs grūdiens tūrisma attīstībai novadā.
Projekta kopsavilkums :Dabas liegums "Lielie Kangari" ietver lielāko osu grēdu Latvijā. Aizsargājamā teritorijā ietilpst tādas dabas vērtības kā Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas. Lieguma teritorija ir pievilcīga tūristiem, taču nesakārtotā teritorija rekreācijas vajadzībām var traumēt augnes virskārtu un degradēt dabisko vidi. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūru dabas liegumā "Lielie Kangari". Lai novērstu antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, tiek plānota mērķtiecīga vides labiekārtošana balstoties uz Dabas aizsardzības plānu. Projekta ietvaros tiks veidota kvalitatīva tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūra. Augsnes erozijas samazināšanai paredzēts uzstādīt norobežojumus. Eitrofā piesārņojuma samazināšanai paredzēts izvietot tualeti un atkritumu urnas. Apmeklētāju plūsmas optimizēšanai paredzēts veidot pastaigu taku, kas tiks papildināta ar koka laipām un tiltiņu mitrākās vietas šķērsošanai. Apmeklētāju informēšanai un izglītošanai tiks izvietoti lielie informatīvie stendi, katedras tipa informatīvie stendi visas takas garumā, kā arī veselības maršruta informatīvie stendi. Paredzēts uzstādīt arī virziena rādītājus ar attāluma norādēm līdz objektiem. Ainavu vērošanai paredzēts uzstādīt skatu platformu un izbūvēt skatu torni. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 300000,00 EUR - ERAF finansējums - 255000,00 EUR, Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums - 45000,00 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 237162,58 EUR, kuras sedz Ropažu novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots no 01.07.2017.-31.12.2018.
Līguma noslēgšanas datums*** :02.08.2017
Projekta sākuma datums :02.08.2017
Projekta beigu datums**** :31.12.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu