}

Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā

Projekta nosaukums :Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/004
Finansējuma saņēmējs :JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.:90000042516
Jur. adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Jelgava Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :161 154.93
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 136 981.69
Nacionālais publiskais finansējums* :24 173.24
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :161 154.93
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Atbilstoši MK noteikumu 3.punktā noteiktajam Projekta īstenošanas laikā var izdalīt vairākas mērķa grupas: 1. Tiešās mērķa grupas: a. Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” apmeklētāji; b. Jelgavas pilsētas pašvaldība. 2. Netiešās mērķa grupas: a. Dabas aizsardzības pārvalde; b. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; c. Uzņēmēji. Viena no Projekta mērķa grupām, kuru tieši ietekmēs Projektā paredzētās darbības un rezultāti, ir Lieguma un tā teritorijā esošās Pilssalas apmeklētāji – Jelgavas pilsētas iedzīvotāji (skolēni, ģimenes, makšķernieki, atpūtnieki, dabas pētnieki un putnu vērotāji, fotogrāfi u.c.) un tūristi. Jelgavas pilsētas iedzīvotāji Lieguma teritoriju un Pilssalu izmanto atpūtai, sportiskām aktivitātēm (riteņbraukšanai, nūjošanai, skriešanai), makšķerēšanai, atpūtai ar ģimeni, dabas vērtību iepazīšanai un izziņai u.c. Teritoriju apmeklē arī vietējie un ārvalstu tūristi, jo Jelgavas pilsētas apmeklētājiem ir liela interese par Lieguma teritoriju un tajā mītošajiem savvaļas zirgiem. Saskaņā ar Jelgavas reģionālā tūrisma centra sniegto informāciju Pilssalu vidēji gadā apmeklē 4264 apmeklētāji. Lieguma apmeklētājiem tiek piedāvātas iespējas Pilssalu apmeklēt kopā ar vides gidu, kurš kopš 2007.gada uzrauga savvaļas zirgus, tāpēc ļoti labi pārzina to dzīvesveidu, var pastāstīt par salā sastopamajiem augiem un putniem, vidēji gadā novadot ekskursijas 10 – 15 grupām (ap 300 cilvēkiem). Projekta ietvaros paredzētā skatu torņa izveide, takas ierīkošana, norobežojošo barjeru uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana organizēs apmeklētāju plūsmu un mazinās cilvēku radīto negatīvo ietekmi Lieguma un Pilssalas teritorijā, uzstādītie informācijas stendi informēs Pilssalas apmeklētājus par Liegumā esošajām dabas vērtībām. Projekta tiešā mērķa grupa ir arī Jelgavas pilsētas pašvaldība, kas Projekta īstenošanai saņems līdzfinansējumu. Projekta ietvaros pašvaldība īstenos dabas aizsardzības plānā noteiktos Lieguma apsaimniekošanas pasākumus, vienlaikus saglabājot īpaši aizsargājamās dabas vērtības un attīstot kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Pilssalā, Jelgavas pilsētā. Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijām, piemēram, izglītības, sociālajām un veselības iestādēm, būs iespēja izmantot Projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru izglītojošām un veselību veicinošām aktivitātēm. Projekta mērķa grupas, kuras netieši ietekmē Projektā paredzētās darbības, ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kuras valdījumā ir Lieguma teritorijā esošā Pilssala, un Dabas aizsardzības pārvalde, kura nodrošina aizsargājamās teritorijas pārvaldīšanu. Atbilstoši dabas aizsardzības plānam tiks nodrošināti nepieciešamie kompleksie pasākumi dabas lieguma teritorijas apsaimniekošanai – ne tikai biotopu apsaimniekošana, ko šobrīd nodrošina Latvijas Dabas fonds, bet arī dabas aizsardzības plānā paredzētās infrastruktūras izveide un uzturēšana, kā arī apmeklētāju informēšana un to plūsmas organizēšana, ko Projekta īstenošanas rezultātā nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība. Projekta mērķa grupa, kuru netieši ietekmēs Projekta rezultāti, ir uzņēmēji – tuvumā esošie ēdināšanas uzņēmumi, naktsmītnes, tūrisma operatori, ūdenstransporta pakalpojumu sniedzēji u.c., kuriem pateicoties Projekta ietvaros izveidotajai un labiekārtotajai infrastruktūrai, būs iespēja piesaistīt lielāku skaitu klientu un apmeklētāju, kā arī Pilssalas objektu iekļaut savos tūrisma maršrutu piedāvājumos u.c.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir organizēt apmeklētāju plūsmu un mazināt antropogēno slodzi dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas”, saglabājot īpaši aizsargājamās dabas vērtības un attīstot kvalitatīvu infrastruktūru tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Pilssalā, Jelgavā. Projekta galvenās darbības: 1.Infrastruktūras izveide apmeklētāju plūsmas organizēšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pilssalā; 2. Apmeklētāju informēšana un uzskaites nodrošināšana dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Pilssalā; 3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. Projektā plānotie rezultāti: labvēlīgi ietekmēta dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorija 352 ha platībā. Kopējās projekta plānotās izmaksas: 161 324.12 EUR, t.sk. 137 125.50 EUR (85%) - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 6 049.66 EUR (3,75%) - Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 18 148.96 EUR (11,25%) - pašvaldības finansējums. Projekta plānotais ilgums: 15 mēneši.
Līguma noslēgšanas datums*** :24.05.2017
Projekta sākuma datums :24.05.2017
Projekta beigu datums**** :23.08.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu