}

Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2

Projekta nosaukums :Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2
Projekta numurs :4.3.1.0/18/A/021
Finansējuma saņēmējs :Akciju sabiedrība "Latvenergo"
Reģ.Nr.:40003032949
Jur. adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Granīta iela 31, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē
Projekta kopējais finansējums :9 045 041.85
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 2 563 452.55
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :5 981 389.30
Kopējie atbilstīgie izdevumi :8 544 841.85
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Siltuma akumulācijas sistēmu ir paredzēts izveidot AS “Latvenergo” ražotnē Rīgas TEC-2, kas atrodas Aconē, Salaspils pagastā. Ražotnē TEC-2 saražoto siltumenerģiju piegādā Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) operatoram AS “Rīgas Siltums” un TEC blakus esošām dzīvojamām mājām, bet saražoto elektroenerģiju – pārdod elektroenerģijas Nord Pool biržā. TEC-2 darbojās Rīgas CSS Labā krasta siltumapgādes zonā, kas ir lielākā Rīgā. AS “Rīgas Siltums” ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs pilsētā. Tas veic siltumenerģijas iepirkumu, pārvadi, realizāciju un daļēji arī ražošanu. AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "Latvenergo" (0,005%). Galvenie siltumenerģijas ražotāji Rīgā ir AS "Latvenergo" piederošās koģenerācijas stacijas (Rīgas TEC-1 un TEC-2), no kurām AS "RĪGAS SILTUMS" iepērk aptuveni 70% no visas centralizētai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas (http://www.rs.lv/lv/saturs/rigas-siltums). Kopš 2010. gada AS “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 ik gadu ražoja no 2 175 GWh (2015.g.) līdz 2 673 GWh (2010.g.) siltumenerģijas (TEC-2 īpatsvars kopējā siltumenerģijas apjomā ir ap 65%) un no 1 409 GWh (2012.g.) līdz 2 426 GWh (2011.g.) elektroenerģijas (TEC-2 īpatsvars kopējā Latvijā izstrādātās elektroenerģijas apjomā ir ap 25% - 40%). 2017. gadā ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražoja 2 292 GWh siltumenerģijas un 1 411 GWh elektroenerģijas. TEC enerģijas izstrādi lielā mērā nosaka tās darbības efektivitāte, situācija elektrības (Nord Pool LV), Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes un kurināmā (gāzes) tirgos, kā arī tās spēju pielāgoties šiem apstākļiem. Šī projekta mērķa grupa ir Rīgas pilsētas Labā krasta siltumenerģijas lietotāji, kā arī Latvijas un kaimiņvalstu elektroenerģijas lietotāji. Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana nodrošinās TEC darbības efektivitātes palielināšanu, primāro resursu ietaupījumu, CO2 emisiju samazinājumu, uzlabos ekoloģisko situāciju Rīgas pilsētā, samazinās putekļu un cieto daļiņu PM emisijas, uzlabos energoapgādes drošumu, kā arī veicinās siltumenerģijas un elektroenerģijas cenu samazinājumu.
Projekta kopsavilkums :Lai palielinātu termoelektrocentrāles (TEC) darbības režīmu elastīgumu, efektivitāti un konkurētspēju AS “Latvenergo” plāno ražotnē TEC-2 uzstādīt atmosfēras tipa siltuma akumulācijas sistēmu ar akumulētās siltumenerģijas daudzumu ap 550 MWh, uzlādes / izlādes jaudu ap 150 MW un aktīvo tvertnes tilpumu pie uzdota siltumtīklu temperatūras grafika orientējoši līdz 19 tūkst. m3. Projekta ietvaros ir paredzētas sekojošas darbības: 1) Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, 2) Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšana un būvniecība, 3) Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana, 4) Informatīvie pasākumi par projekta realizāciju. Projekta mērķis ir enerģijas (siltumenerģija un elektroenerģija) ražošanas procesa energoefektivitātes palielināšana (primāro energoresursu ietaupījums un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums). Plānotie rezultāti: paredzēts ka siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana nodrošinās primāro energoresursu ietaupījumu (ne mazāk kā 2 421 MWh/gadā) un CO2 samazinājumu (ne mazāk kā 9 041 t/gadā vai 2,43 t/gadā uz KF līdzfinansējumu 1000 EUR apmēra) un akumulēto siltumenerģijas daudzuma īpatsvaru ap 7,3% (akumulētais siltumenerģijas daudzums 65 013 MWh/gadā). Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana palielinās siltumapgādes drošumu Rīgas centralizētā siltumapgādes sistēmas (CSS) Labajā krastā. Tas sekmēs ne tikai energoresursu ekonomiju un efektivitātes rādītāju uzlabošanu, bet arī palielinās energobloku izmantošanu koģenerācijas režīmā, radīs papildus nosacījumus elektrības un siltuma zemākai tirgus cenai Rīgā un visā valstī. Projekta kopējie investīciju apjomi novērtēti 9 045 041.85 EUR apjomā. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 8 544 841.85 EUR, bet KF finansējuma apjoms pie 30% intensitātes – 2 563 452.55 EUR. Projekta sagatavošana tika uzsākta 2017.gada 31. oktobrī, kad Čehijas konsultantu firma BFS Industry s.r.o. uzsāka skiču projekta izstrādi TEC-2 siltuma akumulācijas sistēmas būvniecībai. Izstrādāto skiču projektu paredzēts izmantot KF līdzfinansējuma iegūšanai un tālākai tehnisko specifikāciju sagatavošanā, kā arī būvniecības konkursa organizēšanā. Gadījumā, ja finansējums tiks piešķirts, Projekta īstenošanu ir paredzēts uzsākt 2018. gada IV. ceturksnī, bet nodošana ekspluatācijā – ne vēlāk, kā 2021. gada II. ceturksnī (31 mēnesis).
Līguma noslēgšanas datums*** :05.11.2018
Projekta sākuma datums :05.11.2018
Projekta beigu datums**** :15.05.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Atjaunojama enerģija: biomasa 011 0.00
2. Augstas efektivitātes koģenerācija un centrālā apkure 016 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu