}

Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Projekta nosaukums :Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu
Projekta numurs :4.3.1.0/17/A/061
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums"
Reģ.Nr.:40003310183
Jur. adrese: Miera iela 31A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Miera iela 31A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Pierīga
2. Miera iela 31B, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Pierīga
3. Salaspils, Salaspils nov. Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē
Projekta kopējais finansējums :8 619 565.51
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 2 700 555.62
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :4 123 474.68
Kopējie atbilstīgie izdevumi :6 824 030.30
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir tā, kas norādīta MK noteikumos Nr.135 3.punktā - siltumenerģijas lietotāji. Siltumenerģijas galvenie patērētāji ir Salaspils iedzīvotāji. Salaspils ir viena no jaunākajām Latvijas pilsētām (pilsētas tiesības kopš 1993. gada) un 12. lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita (2017. gada sākumā Salaspilī bija 16 616 iedzīvotāji). Pilsētas platība ir 12 km2, to aptver Salaspils pagasts - lauku teritorijas kopējā platība – 115 km2. 15,8% teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve, 30,5% aizņem meži, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 32,5%. Lauku teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas, no kurām lielākās - Saulkalne (1385 iedzīvotāji) un Acone (672 iedzīvotāji). Salaspils teritorijā ietilpst arī Doles sala un tajā esošais dabas parks. Pašreizējo lauku teritoriju veido ne tikai kādreizējā Salaspils pagasta zemes, bet arī daļa no kaimiņu pagastu – Stopiņu, Ropažu, Katlakalna, Ikšķiles un Doles – teritorijām. SIA „Salaspils Siltums” vidēji gadā nodod patērētājiem ~ 65 000 MWh siltumenerģijas. Patērētāju maksimālā siltumslodze Salaspilī ir aptuveni 27MW. 83% no pieslēgtās slodzes veido dzīvojamais sektors, bet 8% - budžeta iestādes un 9% citi patērētāji. Kopumā centralizēto siltumapgādi izmanto 85% pilsētas iedzīvotāju. Kopējais siltumtrašu garums ir 20,6 km, tai skaitā rūpnieciski izolētas siltumtrases - 18,3 km (89%), Virszemes siltumtrases - 1,9 km (9%) un siltumtrases kanālos - 0,4 km (2%). Salaspilī un Saulkalnē ieviestā siltumenerģijas patēriņa skaitītāju attālinātas nolasīšanas sistēma, kas ļauj operatīvi (nolasīšanas biežums reizi 20 minūtēs) kontrolēt siltumenerģijas ražošanu, patēriņu un zudumus. Pateicoties šai sistēmai, ir iespējams veikt statistikas datu analīzi un padarīt efektīvāku uzņēmuma energopārvaldības sistēmu. Gala patērētājiem ir iespēja pašiem kontrolēt savas mājas siltumenerģijas patēriņu, uzņēmuma mājas lapā regulāri tiek atjaunota informācija par patērēto siltumenerģiju. Paredzamie un jau īstenotie pasākumi ļaus ne tikai risināt uzņēmuma pamatuzdevumus – palielināt siltumenerģijas piegāžu drošumu un samazināt izmaksas, bet arī veikt kurināmo diversifikāciju, modernizēt ražošanu un samazināt CO2 emisijas. Lielākie siltumenerģijas patērētāji Salaspils pilsētā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Tās ir tipveida ar zemu energoefektivitāti un zemu iekštelpu komfortu. Enerģijas patēriņš daudzdzīvokļu ēkās vidēji ir tāds pats kā citur Latvijā tie ir 212 kWh/m2 gadā. Kopumā ēkās ir augsts energoefektivitātes potenciāls. Ņemot vērā to, ka ēkas būs nepieciešams renovēt, lai samazinātu siltumenerģijas izmaksas, pagarinātu ēku kalpošanas laiku un nodrošinātu komfortablus dzīves apstākļus iedzīvotājiem, paaugstināsies ēku energoefektivitāte un samazināsies nepieciešamā siltumslodze. Teorētiski, iespējamais enerģijas patēriņa samazinājums ēkās no 40% līdz 60%. Ņemot vērā to, ka iedzīvotāji pēc ēku renovācijas izvēlas augstākas temperatūras telpās, reālais enerģijas patēriņa samazinājums parasti sasniedz 30%. No otras puses – Salaspils ir ekonomiski aktīva pilsēta no nekustamo īpašumu attīstības viedokļa (neliels attālums no Rīgas), tiek būvētas jaunas daudzdzīvokļu mājas, kas stabilizēs siltumenerģijas pieprasījumu. Izvērtējot iespējamo siltumapgādes slodžu grafiku vairāku gadu perspektīvā sagaidāmais siltumslodzes samazinājums ir 20% robežās.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir uzlabot Salaspils centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas efektivitāti, nodrošinot pāreju no iepirktās siltumenerģijas un siltumenerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavota, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus. Projekts paredz gan būtiski samazināt siltumenerģijas apjomu, kā ražošanai tiek izmantoti fosilie energoresursi, gan būtiski samazinot pašu ražoto siltumenerģiju ar dabas gāzi, gan pārtraucot izmantot iepirkto siltumenerģiju, kas arī līdz šim tiek saražota ar dabas gāzi. Nepieciešamais siltumenerģijas apjoms tiks saražots ar atjaunojamiem energoresursiem, uzstādot sistēmu siltumenerģijas ražošanai no saules enerģijas ar kopējo kolektoru laukumu 26 tūkst. m2 un darba jaudu 12,8MW (pie saules iradiācijas 800 W/m2) un akumulācijas tvertni 8000m3, kā arī izbūvējot biomasas (šķeldas) katlu māju ar uzstādīto siltuma jaudu 3 MW. Tiek plānots aizstāt visu iepirkto siltumenerģiju no dabasgāzes koģenerācijas stacijas SIA “Sal-Energo”, kur šobrīd uzstādītā siltuma jauda ir 4,6 MW un daļu no saražotās siltumenerģijas, kas tiek saražota ar dabas gāzes ūdenssildāmo katlu Vapor TTKV-100-100, kā uzstādītā siltuma jauda ir 10MW. Projekta rezultātā tiek modernizēta Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas sistēma, būtiski samazinot fosilā kurināma īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā. Pašreizējā Salaspils katlumājas jauda ir 31,68 MW. Lai realizētu projekta mērķi un nodrošinātu pāreju no siltumavota, kas izmanto fosilos energoresursus uz siltumavota, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, tiks veikti ieguldījumi un iegādāti šādi pamatlīdzekļi: • Saules kolektoru sistēma un siltumenerģijas akumulācijas tvertne; • Šķeldas apkures katls ar dūmgāzu kondensatoru. Iegādāties un uzstādīt saules kolektoru sistēmu siltumenerģijas nodrošināšanai vasaras mēnešos un biomasas katlu māju ar 3 MW jaudu ar gāzi saražotās siltumenerģijas aizstāšanai ziemas mēnešos. Tiek plānots palielināta siltumapgādes ražošanas avotu jauda un šādu darbību īstenošanai papildu saskaņojumi nav nepieciešami, jo SIA ”Salaspils Siltums” pats ir siltumenerģijas apgādes sistēmas operators (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licence Nr.E23058 siltumenerģijas pārvadei un sadalei). Paredzamie un jau īstenotie pasākumi ļaus ne tikai risināt uzņēmuma pamatuzdevumus – palielināt siltumenerģijas piegāžu drošumu un samazināt izmaksas, bet arī veikt kurināmo diversifikāciju, modernizēt ražošanu un samazināt CO2 emisijas. Pārejot no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā saules enerģiju, tiek veicināta ilgtspējīga kurināmā izmantošanas politika. Paredzams, ka projekts tiks īstenots 23 mēnešu laikā no līguma ar CFLA noslēgšanas brīža par KF līdzfinansējuma piesaisti. Tā kopējās attiecināmās izmaksas varētu sasniegt ap EUR 6 896 120, no kā aptuveni EUR 2 732 000 sastādīt KF līdzfinansējums.
Līguma noslēgšanas datums*** :08.02.2018
Projekta sākuma datums :08.02.2018
Projekta beigu datums**** :07.01.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Atjaunojama enerģija: biomasa 011 100.00
2. Augstas efektivitātes koģenerācija un centrālā apkure 016 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.06.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu