}

“Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā”

Projekta nosaukums :“Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā”
Projekta numurs :4.3.1.0/17/A/010
Finansējuma saņēmējs :Akciju sabiedrība "VALMIERAS ENERĢIJA"
Reģ.Nr.:44103016580
Jur. adrese: Dzelzceļa iela 7, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Dakstiņu iela 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē
Projekta kopējais finansējums :4 432 005.26
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 1 660 347.10
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :2 490 520.66
Kopējie atbilstīgie izdevumi :4 150 867.76
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Galvenais projekta mērķis ir no fosila kurināma uz vietējo atjaunojamo kurināmā izmantošanu un ražot konkurētspējīgu siltumenerģiju, Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, risinot apkārtējās vides problēmas. Izbūvējot jaunu katlumāju, kura apgādās ar siltumenerģiju esošo sistēmu. Katlumājā paredzēts uzstādīt priekškurtuvi ar kustīgiem ārdiem, katlu, ūdens sagatavošanas iekārtu, sūkņus, dūmsūcējus, skrāpju tipa kurināmā padeves sistēmu, u.c. iekārtas un sistēmas gan kurināmā saimniecībā, gan katlumājās ēkā. Galvenajam projekta mērķim pakārtoti projekta specifiskie mērķi, kuri ir vērsti uz integrētu pieeju augstāk minētās problēmas risinājumam: • Nodrošināt Valmieras centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu, kas neatstāj negatīvu iespaidu uz patērētāju un energoapgādes uzņēmuma maksātspēju un attīstību. Tiks izpildīts pamata projekta mērķis: pāreja no fosila kurināma uz vietējo atjaunojamo kurināmo; ilgtermiņā iespēja saglabāt konkurētspējīgu tarifu un attaisnos ieguldītās investīcijas. Projekta rezultātā tiks panākti šādi uzlabojumi: • Samazināsies siltumapgādes sistēmas ietekme uz vidi - kaitīgo vielu emisijas atmosfērā samazinājums; • Atjaunojamo energoresursu palielināšanās siltumapgādes energobilancē • Siltuma apgādes tarifa nodrošināšana pieejamā līmenī. Tehniskie aspekti Esošie gāzes katli atrodas aukstā rezervē un sedz nepieciešamo “pīķa” jaudu apkures periodā. Biomasas katls, sastāv no paša katla, priekškurtuves, padeves mehānisma un palīgiekārtām. Kurināmais katla priekškurtuvē tiek padots ar skrāpju transportieri. Primārais un sekundārais gaiss kurtuvē tiek padots ar ventilatora palīdzību. Padotā gaisa daudzums atkarībā no kurināmā kvalitātes tiek regulēts ar aizvaru palīdzību. Nepieciešamo retinājumu kurtuvē nodrošina dūmsūcēju, kas aprīkots ar frekvenču pārveidotāju un retinājuma devēju. Dūmsūcēja rotora apgriezieni automātiski tiek mainīti atkarībā no retinājuma kurtuvē. Degšanas process tiek regulēts automātiski iestatot kurināmā padeves mehānisma pauzi un gaitu vadības blokā. Kad katla ūdens temperatūra tuvojas uzstādītajai temperatūrai, tiek samazināta kurināmā padeve kurtuvē, tiek pārtraukta kurināmā un gaisa padeve kurtuvē, dūmsūcējs strādā ar minimāliem apgriezieniem, lai kurtuvē neuzkrātos nesadegušas gāzes. Degšanas process tiek atjaunots (kurināmā padeve kurtuvē, gaisa padeve kurtuvē, dūmsūcēja normāla darbība) , kad katla ūdens temperatūra nokritusies par 5...7oC no iestatītās temparetūras. Pieļaujamais kurināmā mitrums ne vairāk kā 55%.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti: paaugstināt energoefektivitāti siltumavotos, tai skaitā samazināt CO2 saturu kurināmajā, līdz ar to nodrošinot Valmieras pilsētas siltumapgādes sistēmu atbilstību ES vides aizsardzības prasībām, kā arī paaugstināt Valmieras pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, attīstot videi draudzīgas infrastruktūras pieejamību visā pašvaldības teritorijā. Galvenās darbības – jaunas katlumājas Valmieras pilsētas labajā krastā izbūve ar 9 MW šķeldas katlu un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru līdz 1,5 MW, ar ko iespējams saražot līdz 93% no kopējās siltumenerģijas pieprasījuma, izmantojot videi draudzīgu kurināmo. Projekts tiks realizēts 36 mēnešu laikā pēc līguma ar CLFA noslēgšanas. Projektu plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2021.gada 16.aprīlim. Pēc projekta realizācijas plānots samazināt CO2 emisijas par 92% jeb 10 335 tonnām gadā. Šāds CO2 apjoma samazinājums būtiski samazina uzņēmuma izdevumus par CO2 kvotu iegādi. Pēc projekta realizācijas kopējās kurināmā izmaksas samazināsies par 634 121 EUR. Projekta realizācija sniegs būtisku ekonomisku un apkārtējās vides uzlabojumu, radīs papildus jaunas darba vietas Valmieras pilsētā un netiešā veidā atbalstīs vietējos uzņēmumus energoresursu ražošanā. Projekta kopējās izmaksas EUR 4 432 005.26,-, t.sk. paredzēts piesaistīt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
Līguma noslēgšanas datums*** :18.04.2018
Projekta sākuma datums :18.04.2018
Projekta beigu datums**** :16.04.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Atjaunojama enerģija: biomasa 011 100.00
2. Augstas efektivitātes koģenerācija un centrālā apkure 016 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu