}

Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta nosaukums :Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana
Projekta numurs :4.2.2.0/20/I/023
Finansējuma saņēmējs :Gulbenes novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90009116327
Jur. adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Vidzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
Projekta kopējais finansējums :151 308.59
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 128 612.30
Nacionālais publiskais finansējums* :22 696.29
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :151 308.59
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir Gulbenes novada pašvaldība atbilstoši MK noteikumu Nr.152 9.punktam. Pašvaldības īpašumā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana ir viena no novada prioritātēm, kas ietverta arī novada plānošanas dokumentos. Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās un CO2 izmešu samazināšana ir saskaņā ar 2020.gadā apstiprināto Gulbenes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2030.gadam izvirzītajiem mērķiem. Kopumā SAM 4.2.2. ietvaros investīcijas tiek plānotas pašvaldību ēkās ar vislielāko energoefektivitātes potenciālu un pašvaldības funkcionālo nepieciešamību, tādējādi nodrošinot investīciju efektivitāti gan izmaksu, gan sociālekonomisko ieguvumu ziņā. Projektā plānotās darbības ievērojami samazinās pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, kā arī veicinās siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājumu.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis - energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra ēkā, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un sekmētu pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Gulbenes novada pašvaldības ēkā Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē plānota ēkas pārbūve, lai to pielāgotu dienas aprūpes centra izveidei ar specializēto darbnīcu pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta ietvaros paredzēts īstenot ēkas energoefektivitāti veicinošus pasakumus: - ēkas ārsienu siltināšana; - ēkas pagraba sienu siltināšana zem zemes līmeņa; - cokola siltināšana; - bēniņu grīdas siltināšana; - grīdas uz grunts siltināšana; - logu nomaiņa; - ārdurvju nomaiņa; - mehāniskās ventilācijas uzstādīšana un pastāvīga izmantošana; - apkures sistēmas nomaiņa no viencauruļu uz divcauruļu apkures sistēmu. Projekta darbību īstenošanas rezultātā 2022.gadā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums vismaz uz 67 314 kWh/gadā un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums - vismaz uz 17,991 CO2 ekvivalenta tonnām gadā. Projekta īstenošanai nepieciešamais laika periods ir 6 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža. Projekta īstenošanu plānots pabeigt 2021.gada rudenī. Projekta darbību realizēšanai būvprojekta "Dienas aprūpes centrs ar specializēto darbnīcu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem" izstrāde uzsākta 2019.gada maijā. Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2 "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 152 002,35 EUR (no tām 85.00% jeb EUR 129 202,- ERAF finansējums, 3.75% jeb 5700,09 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11.25% jeb 17100,26 EUR pašvaldības finansējums).
Līguma noslēgšanas datums*** :30.04.2021
Projekta sākuma datums :30.04.2021
Projekta beigu datums**** :29.10.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.06.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu