}

Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā

Projekta nosaukums :Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā
Projekta numurs :4.2.2.0/18/I/064
Finansējuma saņēmējs :Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"
Reģ.Nr.:90000063185
Jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
Projekta kopējais finansējums :5 454 674.36
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 984 522.30
Nacionālais publiskais finansējums* :773 480.16
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 758 002.46
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa atbilstoši MK noteikumu 9.punktam ir Liepājas pilsētas pašvaldība un caur ēkā izvietojamām iestādēm pastarpināti visi Liepājas iedzīvotāji. Saskaņā ar Liepājas Pilsētas Domes 2015. gada 9. jūlija lēmumu nr. 313, “Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru” ir plānots izveidot uzņēmēju, iedzīvotāju un citu pakalpojumu saņēmēju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un to sniegšanas organizēšanu. Ieviešot šādu centru, būs vienuviet pieejami gan pašvaldības, gan valsts iestāžu pakalpojumi. Tas samazinās iedzīvotāju patērēto laiku, apmeklējot dažādās ēkās izvietotās iestādes un kopā ar jaunuzbūvējamo interneta savienojuma kabeli ar ēku Rožu ielā 6 ļaus ēkā izvietojamam informācijas centram sniegt visaptverošu un ātru informāciju iedzīvotājiem. Pašreiz ēkā ir plānots izvietot sekojošas Pašvaldības un Valsts iestādes: Bāriņtiesa, Nekustamo īpašumu pārvalde, Izglītības pārvalde, Valsts darba inspekcija, Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde, VSAA. Ēka atrodas pilsētas centrā ar labu pieejamību gājējiem un autotransportam, t.sk. sabiedriskajam. Iestāžu izvietošana vienuviet ļaus taupīt Pašvaldības budžeta līdzekļus par atsevišķi lietoto ēku apsaimniekošanu, nomu un remontu. Savukārt iestāžu klientiem laika un finanšu resursus apmeklējot izklaidus izvietotas iestādes. Visas augstāk minētās iestādes aptver visas sociālās, etniskās dzimuma un vecuma grupas. Pašvaldības kā Projekta mērķa grupas problēma ir augsts primārās enerģijas patēriņš un izdevumi par siltumapgādi Ēkā Peldu ielā 5. Lai risinātu šo Projekta mērķa grupas problēmu, nepieciešams veikt ēkas Peldu ielā 5 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas iekļauti Projekta veicamajās darbībās un ir saskaņā ar ēkas energosertifikātā noteiktajiem veicamajiem pasākumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. Projekts kopumā vērsts uz ilgtspējīgu attīstību un Pašvaldības konkurētspēju, ļaujot ekonomēt patērēto elektroenerģiju un siltumenerģiju, kas kavēs nelietderīgu resursu izmantošanu. Tiks radīta veselīga un pievilcīga darba un dzīves vide visiem Liepājas un tās apkārtnes iedzīvotājiem, veicinot resursus saudzējošas attieksmes veidošanos jaunajā paaudzē un sniedzot ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā. Projekts ir tieši vērsts uz Pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, proti, veicot energoefektivitātes pasākumus, samazināsies iestāžu darbinieku un klientu saslimstība ar akūtām respiratorām slimībām, kā arī apkārt būs pievilcīga dzīves vide. Projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu, attīstot ES normām un prasībām atbilstošu vienoto klientu centru: 1. Pašvaldība, samazinot izdevumus ēkas uzturēšanai, brīvos līdzekļus varēs ieguldīt citu alternatīvu pasākumu ģimenēm ar bērniem finansēšanai – rotaļu grupu attīstībā, rotaļu laukumu izbūvē, interešu izglītības attīstībā u.c; 2. samazinot primārās enerģijas patēriņu, mazinot oglekļa dioksīda (CO2) emisiju, Pašvaldības teritorijā un tās apkārtnē uzlabosies gaisa kvalitāte, kas labvēlīgi iedarbosies uz Projekta mērķa grupas veselības stāvokļa uzlabošanos; 3. sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu, Pašvaldībā tiks radīta droša un sakārtota vide; Pašvaldība nodrošinās savu autonomo funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu Latvijas būvnormatīvu prasībām atbilstošā ēkā.
Projekta kopsavilkums :Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk MK) rīkojumu Nr.58 no 2013. gada 19.02. “Par koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”, Liepājas pilsētas dome 2015. gada 9. jūlijā ar lēmumu Nr. 313 nolēma veidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru ēkā Peldu ielā 5, Liepājā, kas būs pieejams visiem Liepājas iedzīvotājiem. Tādējādi specifiskā atbalsta mērķa grupa atbilst 08.03.2016. MK noteikumu nr. 152 9. punktam. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā” (turpmāk tekstā – Projekts) mērķis, atbilstoši Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. gadam investīciju plānam ir paaugstināt ēkas energoefektivitāti, samazinot pašvaldības izdevumus par ēkas uzturēšanu, paaugstināt siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām, t.sk. logu un durvju maiņa, uzstādīt rekuperatīvo ventilācijas sistēmu ar automātisku ventilācijas intensitātes kontroli, apkures sistēmas pārbūve, apgaismojuma nomaiņa no maz efektīvām dienas gaismas lampām uz LED spuldžu gaismām, ēkas elektroniskās vadības sistēmas izveide un citas ar tām saistītas darbības. Atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam, (SIA “LVCT”, no 23.02.2017.), kurš pievienots tehniskajam projektam, lai ēka atbilstu Latvijas būvnormatīvam, nodrošinātu ēkas ilgtspēju, ir nepieciešams izbūvēt jaunas stinguma sienas un stiprināt ēkas pamatus atsevišķās vietās. Bez šo darbu veikšanas nav iespējama projektā plānoto energoefektivitātes pasākumu veikšana. Kopā ar fasādes atjaunošanu plānots sakārtot ēkai pieguļošo teritoriju, t.sk. uzstādīt elektroauto uzlādes punktu 2 automašīnām un 4 speciāli apzīmētas stāvvietas invalīdiem blakus ieejai ēkā. Vides pieejamībai ir paredzēti pandusi pie ieejām, lifts un tualetes katrā stāvā cilvēkiem ratiņkrēslos. Tāpat projektā paredzēta piktogrammu uzstādīšana uz durvīm un invalīdu WC izsaukšanas sistēmas izbūve. 2018. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts (SIA “Arhitektu birojs KRASTS”). Projekta realizācija ir paredzēta 4 kārtās, no kurām: 1. Kārtā visu būvkonstrukciju izbūve un norobežojošo konstrukciju siltināšana, 1., 2. un tehniskā (6.) stāva izbūve, lifta un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtojums; 2. Kārtā 3. stāva izbūve, 3. Kārtā 4. stāva izbūve, 4. Kārtā 5. stāva izbūve. Šā projekta ietvaros tiks realizētas pirmās 2 kārtas. Projekta realizācijas termiņš ir 16 mēneši (sākot ar 2019. IV ceturksni līdz 2021. gada I ceturksnim) . 2018. gada augustā ir izsludināts būvuzraudzības konkurss, kas ir noslēdzies (uzvarētājs SIA “BaltLine Globe”). 27.11.2018. izsludināts būvniecības konkurss. Paredzot, ka konkursa rezultāti var tikt apstrīdēti, tiek plānots, ka būvdarbu līgumu būs iespējams noslēgt 2019. gada jūnijā. Plānotās Projekta izmaksas (ar PVN): Būvdarbu kopējās izmaksas , atbilstoši būvniecības konkursā saņemtajai tāmei par 1. un 2. kārtu ir 5 453 366,61 Euro. Būvuzraudzības izmaksas atbilstoši iepirkumam sastāda 20 570,00 Euro. Autoruzraudzības izmaksas ir ietvertas tehniskā projekta piedāvājumā un ņemot vērā, ka tās ir aprēķinātas uz visām projekta kārtām, tās ir proporcionāli sadalītas atbilstoši projektētāja kontroltāmei un sastāda 2 970,07 Euro. Attiecināmās izmaksas 2 780 234,78 Euro, t.sk.: Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums (turpmāk ERAF) 2 000 520,68 Euro, valsts budžeta dotācija 194 894,46 Euro un pašvaldības attiecināmo izmaksu daļas 584 819,64 Euro. Neattiecināmās izmaksas, kuras sedz pašvaldība, sastāda būvdarbu summa 2 685 081,48 euro, autoruzraudzība 1 462,37 Euro un būvuzraudzība 10 128,05 Euro, kuras (autoruzraudzība, būvuzraudzība) ir proporcionāli sadalītas atbilstoši būvdarbu summas dalījumam. Plānots, ka pēc projekta pilnīgas realizācijas, saskaņā ar Reģionālās attīstības koordinācijas padomē apstiprinātajiem Projekta rezultātiem, vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniegs 80.00 kWh/m2/gadā, primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sasniegs 904 731.00 kwh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 243.00 CO2 ekvivalents tonnās, kā to apliecina arī 18.01.2019. sagatavotais ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei. Projektā nav paredzēta atjaunojamo energoresursu lokālu ražošanas iekārtu uzstādīšana.
Līguma noslēgšanas datums*** :01.10.2019
Projekta sākuma datums :01.10.2019
Projekta beigu datums**** :31.01.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu