}

Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta nosaukums :Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, energoefektivitātes paaugstināšana
Projekta numurs :4.2.2.0/17/I/061
Finansējuma saņēmējs :JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.:90000042516
Jur. adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001 Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
Projekta kopējais finansējums :1 328 951.47
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 219 462.00
Nacionālais publiskais finansējums* :1 057 852.43
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 277 314.43
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Mērķa grupa Projekta mērķa grupa ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Projekta tiešā mērķa grupa ir izglītības centra izglītojamie, bibliotēkas lietotāji (lasītāji un citi apmeklētāji) un darbinieki, kuri izmantos ēku izglītības interešu grupu nodarbību organizēšanai un citu izglītojošu aktivitāšu īstenošanai. Šobrīd tiešā mērķa grupa izglītojošās aktivitātes veic mūsdienu prasībām neatbilstošās telpās, telpu tehniskā kapacitāte ir nepietiekoša, līdz ar to iespējamo apmeklējumu skaits ir ierobežots. Tas, savukārt, traucē pašvaldībai noteiktās funkcijas īstenošanu saistībā ar iedzīvotāju izglītības un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides, t.sk. infrastruktūras un sadzīves pakalpojumu nodrošināšanu. Projektā plānoto darbību realizācija sekmēs iestādes telpu, iekārtu un materiālās bāzes efektīvu izmantošanu, finanšu resursu racionālu apsaimniekošanu, kā arī ēkas energoefektivitātes novērtējuma uzlabošanos ilgtermiņā. Projekta netiešā mērķa grupa – Jelgavas novada, Ozolnieku novada un citu pašvaldību iedzīvotāji, kuri izmantos izglītības centra pakalpojumus nākotnē. Tie ir arī bērnu un jauniešu vecāki un pārējie ģimenes locekļi, kā arī kolēģi no citām izglītības iestādēm un bibliotēkām. Plānoto darbību veikšana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un sadzīves pakalpojumu kvalitatīvu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – izglītības centra izglītojamiem, bibliotēkas lietotājiem un darbiniekiem. Projektā iecerētās energofektivitātes paaugstināšanas darbības ļaus sasniegt Jelgavas pilsētas attīstības programmā un Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā izvirzītos uzdevumus, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā. Tas savukārt veicinās efektīvu pieejamo energoresursu izmantošanu un pašvaldības finanšu resursu racionālu apsaimniekošanu ilgtermiņā. Projekta darbību saistība ar mērķa grupu vajadzībām Efektīva energoresursu izmantošana un siltumapgādes izdevumu samazināšanās: - sekmē ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos; - samazina CO2 emisijas; - garantē mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides nodrošināšanu; - veicina iestādes telpu, iekārtu un materiālās bāzes efektīvu izmantošanu; - nodrošina termālo komfortu ēkā un sekmē infrastruktūras sakārtošanu; - piedāvā kvalitatīvu un atbilstošu sadzīves pakalpojumu nodrošināšanu; - veicina iestādes finanšu resursu racionālu apsaimniekošanu; - ļauj sasniegt vidējo nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu apkurei (74.12 kWh/m2/gadā); - uzlabo ēkas energoefektivitātes novērtējumu ilgtermiņā; - samazina ēkas siltumapgādes izdevumus nākotnē. Gadījumā, ja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes netiks īstenotas, turpināsies ēkas nolietošanās un aizvien pasliktināsies būvkonstrukciju stāvoklis, kā arī pieaugs siltumenerģijas patēriņš un ar to saistītās izmaksas. Tajā pašā laikā nebūs iespējams nodrošināt termālo komfortu telpās, kas samazinās izglītības centra ēkas ekspluatācijas iespējas nākotnē izglītības funkciju nodrošināšanai.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7, kur pēc projekta īstenošanas tiks izvietots Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”” un Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēka (turpmāk - izglītības centrs). Projektā plānotās darbības: 1. Bēniņu pārseguma siltināšana; 2. Ārsienu tehniskā stāvokļa uzlabošana; 3. Ārsienu siltināšana ēkas sētas fasādes daļai un jaunai ēkas daļai; 4. Grīdu atjaunošana; 5. Ēkas logu nomaiņa; 6. Ēkas veco koka durvju nomaiņa un ieejas durvju atjaunošana; 7. Apkures sistēmas renovācija ; 8. Karstā ūdens sistēmas atjaunošana; 9. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības atjaunošana; 10. Dabiskās ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts; 11. Būvuzraudzība; 12. Autoruzraudzība; 13. Publicitātes pasākumi. Veicot projektā plānotās darbības tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā. Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas: 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 95 835.204 kWh/gadā; 2. Co2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums 24.84 CO2/t/gadā; 3. Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums uz 101.33 kWh/m2/gadā; 4. Sasniegts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 74.12 kWh/m2/gadā. Projekta kopējās izmaksas energoefektivitātes paaugstināšanai ir 1 328 951.47 euro, no tiem 219 462.00 euro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 264 463.11 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 845 026.36 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta plānotais īstenošanas periods: 2018.gada augusts - 2020.gada jūlijs.
Līguma noslēgšanas datums*** :06.09.2018
Projekta sākuma datums :06.09.2018
Projekta beigu datums**** :05.08.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :10.07.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu