}

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī

Projekta nosaukums :Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī
Projekta numurs :4.2.2.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.:90000077325
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Marijas iela 1D, Daugavpils, LV-5404 Latgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
Projekta kopējais finansējums :1 449 529.97
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 398 170.56
Nacionālais publiskais finansējums* :70 265.40
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :468 435.96
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sākumskolas, pamatskolas un vidusskola skolēni, pedagogi un darbinieki, bērnu vecāki, Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldība, jo rezultātā tiks samazināti siltumenerģijas zudumi un attiecīgi tiks samazināti ēku uzturēšanas izdevumi. Projekta mērķa grupa atbilst Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu 9.punktā minētajai specifiskā atbalsta mērķa grupai – Daugavpils pilsētas pašvaldība. Viena no galvenajām pašvaldību ēku apsaimniekošanas problēmām ir lielie siltuma enerģijas zaudējumi un zema ēku norobežojošo konstrukciju siltuma noturība, līdz ar to, zemā energoefektivitāte var pasliktināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi, kā arī neveicina pievilcīgas dzīves vides pieejamību. Ņemot vērā augstāk minēto, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir veikusi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas apsekošanu, tā rezultātā tika identificētas galvenās problēmas, izstrādāta nepieciešamā tehniskā dokumentācija un sagatavots projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī”. Projekta īstenošana nodrošinās pašvaldības izglītības pakalpojumu kvalitāti, ēkas energoefektivitātes palielināšanu un atbilstību spēkā esošajiem LR būvnormatīviem, skolēnu mācību vidi, kā arī uzlabos ēkas ārējo izskatu un pilsētvides pievilcību.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai, Daugavpilī. Lai sasniegtu projekta mērķi, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī, tiks veiktas sekojošas galvenās aktivitātes: 1) ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana; 2) ventilācijas sistēmas atjaunošana uzstādot rekuperācijas iekārtu; 3) siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija; 4) autoruzraudzība un būvuzraudzība; 5) projekta publicitāte. Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību. Projekta kopējās izmaksas: 675 500.09 EUR no tām: • attiecināmās: 468 435.96 EUR, no tām 85% - EUR 398 170.56 tiks finansētas no ERAF līdzekļiem; • neattiecināmās: 207 064.13 EUR – izmaksas, kas nav saistītas ar energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem. Paredzēts, ka projekta ilgums būs 9 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas. Projekta atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta 2014.gada 20.oktobrī, kad tika parakstīts Uzņēmuma līgums starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Wonderfull” par būvprojekta būvobjektam “Daugavpils J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (sporta zāle)” izstrādi.
Līguma noslēgšanas datums*** :27.07.2017
Projekta sākuma datums :27.07.2017
Projekta beigu datums**** :26.04.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.01.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu