}

Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas iela 58, Rīgā.

Projekta nosaukums :Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas iela 58, Rīgā.
Projekta numurs :4.2.1.2/18/I/024
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"
Reģ.Nr.:40003334410
Jur. adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Daugavgrīvas iela 58, Rīga, LV-1007 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās
Projekta kopējais finansējums :428 685.22
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 364 382.43
Nacionālais publiskais finansējums* :64 302.79
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :428 685.22
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Valsts ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā mērķa grupa, lietotāji ir Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa. Kā nosaka SIA FORMA 2 veiktais Tehniskās apsekošanas atzinuma 7.1. punkts – Inženiera subjektīvais novērtējums ir ka ēkas tehniskais nolietojums uz apsekošanas brīdi ir orientējoši 50%, kā arī punkts 7.2. nosaka ieteicamos celtniecības remontdarbus sadalot tos konkrētās grupās - Atbalsta sienas; Pamati; Nesošās sienas, ailu pārsedzes; Siltumizolācija, hidroizolācija; Jumta elementi- nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens novadsistēma; Ailu aizpildījumi- vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, bēniņu lūkas; Ventilācija šahtas un kanāli; Ārējā apdare un arhitektūras detaļas; Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji; Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļu izolācija, apkures katli, siltumaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi; Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises. Izvērtējot tehniskās apsekošanas secinājumus un iteikumus tika izstrādāts projektēšanas uzdevums, lai veiktu energoefektivitātyes uzlabošanas pasākumus. Līdz ar to tiks uzlaboti darba apstākļi un kvalitāte.
Projekta kopsavilkums :Projekta būtība. Energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un nodrošina kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas darbiniekiem un klientiem. Projekta mērķis. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkā un viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu - Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā. Projekta galvenās darbības. 1.Projekta vadības nodrošināšana un projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana - administrēšanas speciālisti, kuri projekta ietvaros tiks finansēti no projekta iesniedzēja līdzekļiem. 2.Energosertifikācija, ko nodrošina neatkarīgs eksperts – ēkas energosertifikāta izdevējs; 3.Būvprojekta izstrādāšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs projektētājs ievērojot izvirzītos projektēšanas darba uzdevumus; 4.Projekta sagatavošanas dokumentācija, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs eksperts. 5.Būvuzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem. 6.Autoruzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs. 7.Būvdarbu veikšana (t. sk. energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi - Bēniņu grīdas siltināšana, Esošo koka ārdurvju nomaiņa, Bēniņu lūkas nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana, Stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem/Logu ailu siltināšana, Pagraba sienas virszemes un zemzemes daļas siltināšana, 1. stāva grīdas/1m zem grunts līmeņa siltināšana), ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs būvnieks ievērojot izvirzītos būvniecības darba uzdevumus. Plānotie rezultāti. Izstrādāts Ēkas energosertifikātas (ar pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem); Izstrādāts būvprojekts un tas sasakņots būvvaldē; Veikti būvdarbi - energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (sertificēta būvuzrauga un sertificēta autoruzrauga uzraudzībā). Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sākumam - 229.3186 MWh/gadā. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sākumam 46.1432 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta ilgums. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana uzsākta 2017. gada 3. ceturksnī Projektēšanas darbus plānots realizēt – 2018. gads Būvniecības darbus plānots realizēt – 2019.–2020. gads Plānotais projekta īstenošanas sākums - 2019. gada 1. ceturksnis Plānotais projekta īstenošanas ilgums - 22 mēneši Kopējās projekta izmaksas - 428 685,22 EUR Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 428 685,22 EUR Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 364 382,43 EUR Valsts budžeta finansējums - 64 302,79 EUR
Līguma noslēgšanas datums*** :20.02.2019
Projekta sākuma datums :20.02.2019
Projekta beigu datums**** :19.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.02.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu