}

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 k-17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta nosaukums :Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 k-17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana
Projekta numurs :4.2.1.2/17/I/052
Finansējuma saņēmējs :Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Reģ.Nr.:90000058752
Jur. adrese: Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1079
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās
Projekta kopējais finansējums :545 584.22
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 428 255.07
Nacionālais publiskais finansējums* :75 574.43
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :503 829.50
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupas ir valsts ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2, k-17 lietotājs – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, tā darbinieki, kā arī tās studenti (rezidenti) un apmeklētāji. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un tā darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs visus topošos studentus, darbiniekus, apmeklētājus, kā arī apkārtējo teritoriju iedzīvotājus un pilsētas viesus, jo būtiski tiks uzlabota pilsētvide un radīts pievilcīgs tēls. Projektam būs ilglaicīga ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu, jo: 1. būtiski tiks samazinātas kopējās siltumapgādes izmaksas un taupīti Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra līdzekļi, līdz ar to radot iespēju tos novirzīt infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai; 2. darbiniekiem un studentiem (rezidentiem) būs nodrošināta uzlabota vide darbam un studijām, kura veicinās viņu motivāciju; 3. tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats, radīta droša un estētiski pievilcīga ēka, kura iekļausies kopējā arhitektoniskā vidē. Šis projekts tiek uzskatīts par ilgtspējīgu, jo ilgu laika periodu pēc projekta pabeigšanas tas nodrošinās projekta mērķa grupu ar sasniegtiem rezultātiem.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā, kur tiek realizētas valsts pārvaldes funkcijas. Projekta rezultātā tiks nodrošināti energoefektivitāte ēkā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 122 2078, zemes vienības adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV1079. Ēka tiek identificēta kā korpuss 17 (k-17) Projekta darbības: 1. Projekta vadība 2. Projekta tehniskās un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana 3. Tehniskā apsekošana 4. Autoruzraudzība 5. Būvuzraudzība 6. Būvdarbi: 6.1 Siltināta ēkas fasāde 6.2. Siltināts ēkas pagrabstāvs 6.3 Nomainīta ēkas apkures sistēma 6.4 Ēkas logu un ārdurvju nomaiņa 7. Publicitātes pasākumi Projekta ilgums 23 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanas noslēgšanas brīža. Projekta kopējās ieviešanas izmaksas ir 545 584,22 EUR, kur attiecināmās izmaksas sastāda 503 829,50 EUR (ERAF ieguldījums 85% ir 428 255,07 EUR un valsts budžeta ieguldījums 15% ir 75 574,43 EUR) un neattiecināmās izmaksas sastāda 41 754,72 EUR. Projektā sasniedzamie iznākuma rādītāji: N.p.k. Rādītāja nosaukums Gads Gala vērtība Mērvienība 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 2020.g. 313,68 MWh/gadā 2. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 2020.g. 63,70 CO2 ekvivalenta tonnas gadā
Līguma noslēgšanas datums*** :22.01.2019
Projekta sākuma datums :22.01.2019
Projekta beigu datums**** :21.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu