}

Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā.

Projekta nosaukums :Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā.
Projekta numurs :4.2.1.2/17/I/042
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"
Reģ.Nr.:40003334410
Jur. adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Aiviekstes iela 6, Rīga, LV-1019 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās
Projekta kopējais finansējums :827 269.04
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 564 701.75
Nacionālais publiskais finansējums* :99 653.25
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :664 355.00
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Valsts ēkas Lomonosova ielā 10, Rīgā mērķa grupa, lietotāji ir Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa. Kā nosaka SIA FORMA 2 veiktais Tehniskās apsekošanas atzinuma 6.1. punkts – Inženiera subjektīvais novērtējums ir ka ēkas tehniskais nolietojums uz apsekošanas brīdi ir orientējoši 40%, kā arī punkts 6.2. nosaka ieteicamos celtniecības remontdarbus sadalot tos konkrētās grupās – Pamati; Nesošās sienas, ailu pārsedzes; Siltumizolācija, hidroizolācija; Jumta elementi- nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens novadsistēma; Ailu aizpildījumi- vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas; Ventilācija šahtas un kanāli; Ārējā apdare un arhitektūras detaļas; Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļu izolācija, apkures katli, siltumaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi; Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises. Izvērtējot tehniskās apsekošanas secinājumus un iteikumus tika izstrādāts projektēšanas uzdevums, lai veiktu energoefektivitātyes uzlabošanas pasākumus. Līdz ar to tiks uzlaboti darba apstākļi un kvalitāte.
Projekta kopsavilkums :Projekta būtība. Energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un nodrošina kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbiniekiem un klientiem. Projekta mērķis. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkā un viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu - Lomonosova ielā 10 (Aiviekstes iela 6), Rīgā. Projekta galvenās darbības. 1.Projekta vadības nodrošināšana un projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana - administrēšanas speciālisti, kuri projekta ietvaros tiks finansēti no projekta iesniedzēja līdzekļiem; 2.Energosertifikācija, ko nodrošina neatkarīgs eksperts – ēkas energosertifikāta izdevējs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem; 3.Būvprojekta izstrādāšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs projektētājs,kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem, ievērojot izvirzītos projektēšanas darba uzdevumus; 4.Projekta sagatavošanas dokumentācija, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs eksperts, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;. 5.Būvuzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;. 6.Autoruzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;. 7.Būvdarbu veikšana (t. sk. energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi - Bēniņu grīdas siltināšana, Augšējā pārseguma siltināšana, Koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem, Koka, metāla durvju nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana), ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs būvnieks ievērojot izvirzītos būvniecības darba uzdevumus. Plānotie rezultāti. Izstrādāts Ēkas energosertifikātas (ar pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem); Izstrādāts būvprojekts un tas sasakņots būvvaldē; Veikti būvdarbi - energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (sertificēta būvuzrauga un sertificēta autoruzrauga uzraudzībā). Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums, kas tiks sasniegts līdz 2021. gada sākumam - 283.0043 MWh/gadā. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā, kas tiks sasniegts līdz 2021. gada sākumam 54.3496 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta ilgums. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana uzsākta 2017. gada 3. ceturksnī Projektēšanas darbus plānots realizēt – 2018. gads Būvniecības darbus plānots realizēt – 2020.-2021. gads Plānotais projekta īstenošanas sākums - 2019. gada 1. ceturksnis Plānotais projekta īstenošanas ilgums - 30 mēneši Kopējās projekta izmaksas - 827 269,04 EUR Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 664 355 EUR Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas - 162 914,04 EUR (19 338,42 atlikusīs summa bez PVN un PVN summa 143 575,62) Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 564 701,75 EUR Valsts budžeta finansējums - 99 653,25 EUR
Līguma noslēgšanas datums*** :20.02.2019
Projekta sākuma datums :20.02.2019
Projekta beigu datums**** :19.08.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.02.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu