}

Rīgas Tehniskās universitātes Inzenierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā

Projekta nosaukums :Rīgas Tehniskās universitātes Inzenierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā
Projekta numurs :4.2.1.2/17/I/028
Finansējuma saņēmējs :RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Reģ.Nr.:90000068977
Jur. adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās
Projekta kopējais finansējums :704 753.72
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 590 750.00
Nacionālais publiskais finansējums* :104 250.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :695 000.00
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :RTU ir atvasināta publiska persona, kas veic valsts deleģētās funkcijas īpašumā vai lietošanā esošajās ēkās. RTU mērķis ir nodrošināt starptautiski atzītu augstāko izglītību, attīstīt zinātni un sasniegt ekselenci zinātniskā pētniecībā, sekmēt tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, inovācijas, lai nodrošinātu tautsaimniecību ar augsti kvalificētiem speciālistiem, inženieriem, vadītājiem, jauniem augstas pievienotās vērtības produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kā arī sekmētu studiju, zinātniskās pētniecības un mūžizglītības ilgtspēju. Projekta mērķa grupa ir esošie un nākotnes RTU studenti, RTU akadēmiskais un vispārējais personāls.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir – paaugstināt energoefektivitāti Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra ēkā Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā. Projekta ietvaros, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, tiks īstenoti konkrēti pasākumi: 1) Ārsienu siltināšana; 2) Logu un durvju nomaiņa; 3) 5.stāva jumta siltināšana un virsgaismu aizbūvēšana. Projekta īstenošanas termiņš – 13 mēneši no 2018.gada maija līdz 2019.gada jūnijam. Kopējās projekta izmaksas sastāda 704753.72 EUR (septiņi simti četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs eiro un 72 centi), tajā skaitā 590750.00 EUR (pieci simti deviņdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 104250.00 (viens simts četri tūkstoši divi simti piecdesmit eiro un 00 centi) valsts budžeta finansējums un 9753.72 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs eiro un 72 centi) RTU finansējums. Projekta plānotie rezultāti - nosiltinātas ēkas ārsienas, nomainīti logi un durvis, nosiltināts ēkas piektā stāva jumts, aizbūvētas un nosiltinātas virsgaismas. Plānotie sasniedzamie rādītāji - ēkas apkures enerģijas patēriņš 71.1 kWh/m2 gadā. Projekta sasniedzamie rezultāti atbilst izvirzītajiem projekta nosacījumiem: 1) siltumenerģijas ietaupījums nav mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas; 2) siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkā nepārsniedz 90 kWh/m2.
Līguma noslēgšanas datums*** :31.05.2018
Projekta sākuma datums :31.05.2018
Projekta beigu datums**** :28.06.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu