}

Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA "VALPRO" ražotnē - ražošanas ēkās Nr.001, Nr.003, Nr.008, Nr.012

Projekta nosaukums :Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA "VALPRO" ražotnē - ražošanas ēkās Nr.001, Nr.003, Nr.008, Nr.012
Projekta numurs :4.1.1.0/17/A/030
Finansējuma saņēmējs :SIA "VALPRO"
Reģ.Nr.:40003058280
Jur. adrese: Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201 Vidzeme
2. Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201 Vidzeme
3. Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201 Vidzeme
4. Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201 Vidzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
Projekta kopējais finansējums :903 078.54
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 242 998.22
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :566 995.86
Kopējie atbilstīgie izdevumi :809 994.08
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Saskaņā ar MK noteikumu Nr.590 3.punktu, SAM 4.1.1 mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs. SIA „VALPRO” (turpmāk tekstā arī Uzņēmums) tika dibināta 1992. gada februārī un pārreģistrēta LR Komercreģistrā 2004.gada 9.jūnijā (vienotais reģistrācijas Nr. 40003058280, juridiskā adrese: Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201). Uzņēmuma dalībnieki ir trīs juridiskas personas. Uzņēmumam ir četras meitas sabiedrības un viena asociētā sabiedrība (skat. tabula zemāk): Nosaukums Darbības veids SIA „VALPRO” dalība SIA „FN-Serviss” ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības inventāra tirdzniecība 43.01% SIA „Valpro Nekustāmie Īpašumi” nekustamo īpašumu attīstīšana un apsaimniekošana 90% SIA „VALTECH” sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 79.99% SIA „M-VATS” investīciju projekti, to pārvaldība 100% SIA „EB” sava nekustamā īpašuma apsaimniekošana 100% 2016. finanšu gadā SIA „VALPRO” strādāja ar 14.7 milj. EUR neto apgrozījumu un nodrošināja darba vietas 308 darbiniekiem (dati uz 31.12.2016). Uzņēmums eksportēja aptuveni 91% no saražotās produkcijas uz 35 pasaules valstīm. Nozīmīgākie eksporta tirgi ir Vācija, Lielbritānija, Itālija, ASV, Somija, Austrālija u.c. Ņemot vērā SIA „VALPRO” un visu saistīto uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītājus, SIA „VALPRO” atbilst lielā uzņēmuma kategorijai. SIA „VALPRO” specializācija ir: - ugunsdzēsības aparātu korpusu ražošana un pārdošana; - metāla kannu degvielas, eļļai un ūdenim un to aksesuāru ražošana un pārdošana; - pārnēsājamo, pārvietojamo un stacionāro ugunsdzēsības aparātu un to aksesuāru ražošanas un pārdošana; - transportējamo tērauda gāzes balonu periodiskā inspicēšana un atbilstības izvērtēšana; - metāla apstrādes – griešanas, štancēšanas, metināšanas, mehāniskās apstrādes, virsmas apstrādes un krāsošanas, termiskās apstrādes pakalpojumu sniegšana; - citu metāla izstrādājumu un aprīkojuma ražošana. Uzņēmuma pamatdarbības veidi atbilst NACE 2.red C sadaļas „Apstrādes rūpniecība” kodiem 28.29 „Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana”, 25.91 „Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana” un 33.11.”Metāla izstrādājumu remonts”. SIA „VALPRO” ražotne atrodas Valmierā, Linarda Laicena ielā 2. Kopējā zemes gabala platība ir ~2,46 ha (tai skaitā ~2,19 ha ilgtermiņa nomā kopš 2005.gada, nomas termiņš – 31.12.2030, nomas tiesības reģistrētas Zemesgrāmatā). Visas ēkas (13 ēkas ar kopējo platību ~14,4 tūkst. m2), kas atrodas ražotnes teritorijā, ir SIA „VALPRO” īpašumā. KF Projekta ietvaros ir paredzēta energoefektivitāti paaugstinošu papildus ieguldījumu veikšana ražošanas ēkā Nr.001 (Inspekcijas dienests), ražošanas ēkā Nr.003 (korpusu ražotne), ražošanas ēkā Nr.008 (kannu ražotne) un ražošanas ēkā Nr.012 (2.ceha štancētava). Visām ēkām ir viens kadastra numurs. Aptuveni 77% no kopējiem plānotajiem ieguldījumiem (bez PVN) tiks veikti ražošanas ēkā Nr.001 (Inspekcijas dienests), kur kopš 2006.gada tiek veikta bezšuvju gāzes balonu ar tilpumu 0,5 – 150 l inspicēšana un atbilstības izvērtēšana (vecajā inventarizācijas lietā vēl figurē ēkas veids „noliktava”, taču saskaņā ar kadastra datiem un Valmieras pilsētas būvvaldes sniegto izziņu, ēkas lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251; pārējām ēkām, kas tiek iekļautas Projektā, faktiskais lietojuma veids un informācija inventarizācijas lietās sakrīt). SIA „VALPRO” Inspekcijas dienesta veikto pakalpojumu posmi: - bezšuvju gāzes balonu atkārtota atbilstības novērtēšana, pēc balonu valdītāju piestādītas dokumentācijas, atbilstoši saistošo standartu prasībām; - pēc dokumentācijas izvērtēšanas – atzinuma noformēšana par balonu atbilstību zīmogošanai ar „?”, vai neatbilstību zīmogošanai; - gāzes balonu vizuāla ārpuses pārbaude; - gāzes balonu vizuālu iekšpuses pārbaude, balona kakla/pleca un vītnes pārbaude; - gāzes balonu hidrauliskā pārbaude; - gāzes balonu pārbaude pēc iekšpuses žāvēšanas; - gāzes balonu pārbaude pēc tīrīšanas ar skrošu strūklu; - gāzes balonu datu pārbaude; - gāzes balonu krāsojuma pārbaude; - gāzes balonu zīmogošana; - gāzes balona atbilstības sertifikāta un inspicēšanas protokola noformēšana (katrā operācijā gāzes balons tiek izvērtēts un pārbaudīts, neatbilstības gadījumā tiek veikta balona brāķēšana). SIA „VALPRO” biznesa mērķi balstīti uz principiem - augstākā kvalitāte produktam un sniegtajam pakalpojumam, minimāla uzņēmējdarbības ietekme uz vidi, energoefektīva ražošana un maksimāli droša darba vide. Ņemot vērā augstāk sniegto informāciju, secināms, ka SIA „VALPRO” pilnībā atbilst SAM 4.1.1. mērķa grupas definīcijai. Projekta „Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA „VALPRO” ražotnē – ražošanas ēkās Nr.001, Nr.003, Nr.008, Nr.012” ietvaros paredzētās aktivitātes sekmē Uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu (energoefektīva ražošana).
Projekta kopsavilkums :SIA „VALPRO” projekta mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana uz ražotās produkcijas vienību, kā arī ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana, veicot energoefektivitātes ieguldījumus SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr. 001, 003, 008 un 012. Projekta ietvaros ir paredzētas sekojošās aktivitātes: - Energoefektivitāti paaugstinošu ražošanas ēkas vienkāršotas atjaunošanas būvdarbu veikšana, kā arī ēkas inženiersistēmu atjaunošana. - Ražošanas iekārtu un tehnoloģiju nomaiņa uz energoefektīvākām iekārtām - gan papildus ieguldījumi esošajās iekārtās, gan iekārtu, kas aizstāj esošās iekārtas, iegāde. - Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana iekštelpās. Projekta īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums ir 46% jeb 1039.164 MWh gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 903 078.54 EUR, no tām plānotais Kohēzijas fonda atbalsts ir 254 958.96 EUR. Projektā paredzēto darbību īstenošanu paredzēts uzsākt pēc projekta izvērtēšanas un apstiprināšanas un pabeigt līdz 2019.gada 30.jūnijam.
Līguma noslēgšanas datums*** :11.01.2018
Projekta sākuma datums :11.01.2018
Projekta beigu datums**** :10.07.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Energoefektivitāte un projektu demonstrēšana MVU un atbalsta pasākumi 068 0.00
2. Energoefektivitātes veicināšana lielos uzņēmumos 070 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu