}

Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī

Projekta nosaukums :Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī
Projekta numurs :3.3.1.0/19/I/004
Finansējuma saņēmējs :Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000024205
Jur. adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" 45403000395 Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Zvaigžņu iela, Jēkabpils, Jēkabpils nov. Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām
Projekta kopējais finansējums :1 093 830.86
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 500 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :564 516.41
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 064 516.41
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti, ir Jēkabpils pilsētas mazie (sīkie) un vidējie komersanti, kuri atrodas vai nākotnē atradīsies projekta ietekmes teritorijā. Projektā plānotās darbības ir paredzētas, lai nodrošinātu projekta ietekmes teritorijas komersantu vajadzības pēc kvalitatīvas ielu infrastruktūras un satiksmes drošības.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, tādejādi sniedzot ieguldījumu SAM 3.3.1. iznākuma rādītāju sasniegšanā. Mērķis tiks sasniegts, pārbūvējot Zvaigžņu ielu. Projekta ietvaros plānots izstrādāt nepieciešamo būvniecības dokumentāciju, veikt ielas seguma un inženiertīklu pārbūvi, ūdensapgādes tīklu pārbūvi un izbūvi komercdarbības teritorijā, nodrošināt nepieciešamos būvdarbu uzraudzības pasākumus un īstenot atbilstošus publicitātes pasākumus. Projekta rezultātā tiks pārbūvēta Zvaigžņu iela 845 m garumā, atbalstīti 3 komersanti, izveidotas 19 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās nefinanšu investīcijas 689 145,00 euro apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 093 830,86 euro. Plānotais ERAF līdzfinansējums 500 00,00 euro. Projekta īstenošanas ilgums – 19 mēneši.
Līguma noslēgšanas datums*** :03.04.2020
Projekta sākuma datums :03.04.2020
Projekta beigu datums**** :31.10.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Elektroenerģija (uzglabāšana un pārvade) 005 0.00
2. Dabasgāze 007 -
3. Ūdens apsaimniekošana un dzeramā ūdens saglabāšana (tostarp upju baseinu apsaimniekošana, ūdens apgāde, konkrēti pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, rajonu un patērētāju patēriņa uzskaitīšana, iekasēšanas sistēmas un noplūdes mazināšana) 021 -
4. Citi rekonstruēti vai uzlaboti ceļi (maģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie) 034 -
5. MVU uzņēmējdarbības infrastruktūra (tostarp rūpniecības parki un zonas) 072 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu