}

Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošās teritorijas revitalizācija

Projekta nosaukums :Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošās teritorijas revitalizācija
Projekta numurs :3.3.1.0/18/I/005
Finansējuma saņēmējs :Saldus novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90009114646
Jur. adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 48503000219 Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Slimnīcas iela, Saldus, Saldus nov. Visa Latvija
2. Brīvības iela, Saldus, Saldus nov.
3. Ezera iela, Saldus, Saldus nov.
4. Zvejnieku iela, Saldus, Saldus nov.
5. Brīvības iela 25, Saldus, Saldus nov., LV-3801
6. Brīvības iela 23, Saldus, Saldus nov., LV-3801
7. Ezera iela 5, Saldus, Saldus nov., LV-3801
8. Brīvības iela, Saldus, Saldus nov.
9. Kuldīgas iela, Saldus, Saldus nov.
10. Slimnīcas iela 2A, Saldus, Saldus nov., LV-3801
11. Slimnīcas iela 1A, Saldus, Saldus nov., LV-3801
12. Slimnīcas iela 3A, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām
Projekta kopējais finansējums :2 809 452.35
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 395 425.61
Nacionālais publiskais finansējums* :2 205 459.80
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 600 885.41
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir komersanti, kas izmantos pārbūvēto infrastruktūru savas saimnieciskās darbības veikšanai, piegādātāji, klienti, Saldus, Brocēnu, Skrundas novada iedzīvotāji un pilsētas apmeklētāji. Projekta tiešie ieguvēji būs projekta teritorijā esošie komersanti un to darbinieki, piegādātāji, klienti, vietējie iedzīvotāji, kā arī Brocēnu un Skrundas novada iedzīvotāji. Saldus novadā kopumā ir labi attīstīta mazā un vidējā uzņēmējdarbība, kuras rezultātā ik gadus pieaug ieņēmumi no nodokļiem. Projekta teritorijā esošo medicīnas jomas uzņēmumu koncentrācija nodrošina ērtāku un efektīvāku pacientu aprūpi. Teritorijā atrodas SIA “Saldus medicīnas centrs”, kur 75% kapitāla daļu pieder Saldus novada domei, 25% kapitāla daļu pieder Brocēnu novada domei, ir virkne privāto ārstu prakšu. SIA “Saldus medicīnas centrs” darbības veidi ir ambulatorā un stacionārā medicīniskā palīdzība, profilaktiskais darbs un nekustamā īpašuma noma. Pateicoties šim uzņēmumam ir panākts stratēģiskais mērķis, kas ir nodrošināt efektīvu SIA “Saldus medicīnas centrs” rīcībā esošā finansējuma pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu darbības ilgtspējību un visiem Saldus novada un Brocēnu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā ātrā neatliekamā medicīnas palīdzība. Slimnīcas ielā un Brīvības ielā atrodas vairākas privātās ārstu prakses un uzņēmumi, kas nodrošina trīspusējās sadarbības (triple helix) modeli: privātā uzņēmējarbība, valsts institūcijas un pētniecības organizācijas. Projekta teritorijā esošie uzņēmumi nodrošina arī ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, un šos pakalpojumus sniedz sava un blakus novadu iedzīvotājiem. Projektā iekļautās ielu pārbūves nodrošinās ērtu un drošu pārvietošanos aptuveni 10 300 Saldus novada iedzīvotājiem, un tādā veidā tiks uzlabota viņu dzīves kvalitāte. Lai nodrošinātu iedzīvotāju pieaugumu ir svarīgi palielināt darba vietas devējus novadā. Lai nodrošinātu iedzīvotāju pieaugumu ir svarīgi palielināt darba vietas devējus novadā. Projektā plānotās uzņēmēju SIA “Ziko”, SIA “Detek”, SIA “Ivo B”, SIA “Saldus zobārstniecība”, SIA “JD dizains” un SIA “Izpēte” investīcijas pierāda to ekonomiskās izaugsmes potenciālu, un ir pierādījumi ka projektā plānoto ielu pārbūve ļaus paātrināt un paaugstināt uzņēmuma produktivitāti Saldus novadā. Savukārt SIA "Laikā" un IK "Altur" ir snieguši aplicinājumu par interesi par to, ka saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešama projektā plānotā pārbūvējamā infrastruktūra un ka izmantos projekta ietvaros izbūvēto infrastruktūru, konkrēti stāvlaukumu, kurā paredzētas autobusu novietošanas iespējas, pasažieru apmaiņai un laikā starp pasažieru pārvadājumiem. Līdz ar to var definēt, ka astoņi komersanti, ir guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā. Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojums un pati Brīvības iela ir viena no Saldus pilsētas stratēģiski svarīgākajām ielām, kurā notiek aktīva transporta kustība virzienā uz pilsētas centru. Transportlīdzekļu intensīvā kustība krustojumā un krustojuma nepārredzamība veido bīstamas situācijas un satiksmes negadījumos cieš mazaizsargātākie satiksmes dalībnieki. Sliktais ielas seguma stāvoklis un nepārredzamais krustojums palielina autotransporta ekspluatācijas izmaksas un satiksmes negadījumus. Uzņēmumiem nepiemērotās infrastruktūras dēļ ir apgrūtināta preču un izejvielu plūsmas nodrošināšana. Līdz ar to ir nepieciešams ieguldīt investīcijas ar komercdarbību saistītās teritorijas funkcionālajā savienojumā, jo Brīvības iela ir stratēģiski svarīga preču un izejvielu plūsmas nodrošināšanai uzņēmumiem, kas atrodas projekta teritorijā, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas pilsētā. Lai teritoriju revitalizētu uzņēmējdarbības vajadzībām, projektā plānots realizēt ielu krustojuma pārbūvi, divu stāvlaukumu, publiskās infrastruktūras virszemes un apakšzemes komunikāciju izbūves darbus. Nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, uzņēmumi plāno paplašināt savu uzņēmējdarbību, izveidojot 7 jaunas darba vietas un ieguldīt investīcijas vismaz 417055 euro apmērā uzņēmuma attīstībā. Projektā ir paredzēti nefinanšu iznākumuma rādītāji un jaunas darba vietas, kas radušies pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, jo teritorijā esošie komersanti, jau 2015. gadā bija informēti par pašvaldības plānotajām darbībām publiskās infrastruktūras attīstībā. Projekta iznākuma rādītājus, kas ir guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā un iznākuma rādītājs no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos šajā projektā nodrošinās SIA “Ziko”, SIA “Detek”, SIA “Ivo B”, SIA “Saldus zobārstniecība”, SIA “JD dizains”, SIA “Izpēte”, SIA "Laikā"un IK "Altur". Īstenojot projektu, tiks nodrošināta komfortabla un droša satiksmes kustība, sakārtota infrastruktūra un izveidota pievilcīga vide-šie ir būtiski aspekti uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta rezultātā ir sagaidāma pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību, dzīves un darba telpas kvalitātes pieaugumu. Sakārtota pilsētas iela, krustojums, stāvlaukumi un tai piegulošā infrastruktūra darbojas kā apkārtējo uzņēmumu saimnieciskās darbības multiplikatori un veicina jaunu uzņēmumu veidošanos. Uzlabojot Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojums seguma kvalitāti, prognozējams, ka uzņēmumiem būs iespēja piesaistīt papildus investīcijas, attīstīt jaunus biznesa projektus, kā arī samazināt transporta ekspluatācijas izdevumus un nelaimes gadījuma draudus. Būs nodrošināta transporta novietošanas iespēja un pienācīga apgaismojuma kvalitāte diennakts tumšajā laikā." Projekta īstenošana viennozīmīgi uzlabos iedzīvotāju mobilitāti un nodrošinās Saldus pilsētas centra pieejamību, iedzīvotājiem un komersantiem nodrošinās ērtu nokļūšana uz darba vietu un/vai dzīves vietu. Atbilstoša infrasruktūra nodrošina laicīgu piegādes un produkcijas realizāciju. Tiks samazināts darba kavējumu faktors, kas nereti saistīts ar sabiedriskā transporta pieejamību, sliktu ceļu kvalitāti un neorganizētu satiksmi.
Projekta kopsavilkums :Projekta “Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošās teritorijas revitalizācija " mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām veikt ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai. Projekta pamatideja ir palielināt privāto investīciju apjomu Saldus novadā un pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu un komunikāciju infrastruktūrā Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošajā teritorijā. Projekta galvenās darbības ir izbūvēt Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojumā vienjoslas rotācijas apli ar pieciem pieslēguma zariem un pārbūvēt divus publiskos stāvlaukumus, kā arī apakšzemes komunikācijas. Projekta īstenošanas laiks 21 mēnesis. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz projekta pabeigšanai vai 36 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, uzņēmēji plāno savos uzņēmumos izveidot 7 jaunas darba vietas un ieguldīt nefinanšu investīcijas 417 055,00 EUR apmērā. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2951713,79 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums ir 417055 EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :21.08.2019
Projekta sākuma datums :21.08.2019
Projekta beigu datums**** :20.05.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Elektroenerģija (uzglabāšana un pārvade) 005 0.00
2. Dabasgāze 007 -
3. Ūdens apsaimniekošana un dzeramā ūdens saglabāšana (tostarp upju baseinu apsaimniekošana, ūdens apgāde, konkrēti pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, rajonu un patērētāju patēriņa uzskaitīšana, iekasēšanas sistēmas un noplūdes mazināšana) 021 -
4. Citi rekonstruēti vai uzlaboti ceļi (maģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie) 034 -
5. MVU uzņēmējdarbības infrastruktūra (tostarp rūpniecības parki un zonas) 072 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu