}

Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība

Projekta nosaukums :Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība
Projekta numurs :2.2.1.1/17/I/033
Finansējuma saņēmējs :Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Reģ.Nr.:90000058752
Jur. adrese: Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1079
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Nacionālais veselības dienests 90009649337 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
2. LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS 90000289913 Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
3. 'LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE' 90000054163 Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Projekta kopējais finansējums :300 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 255 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :45 000.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :300 000.00
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :1.Tiešās valsts pārvaldes iestādes: 1.1. Tiesībsargājošās iestādes, kas ir procesa virzītājas Krimināllikuma, Civilprocesa likuma un saistītā regulējuma ietvaros, tiesas. 1.2. veselības nozares pārvaldes iestādes: Slimību profilakses un kontroles centrs (Nāves cēloņu datu bāzes turētājs), Nacionālais veselības dienests (e-veselības sistēmas pārzinis), Zāļu valsts aģentūra (audu bankas dati). 1.3. dzimtsarakstu nodaļas (pastarpināti caur e-veselības sistēmu saņemot medicīniskās apliecības par nāves cēloni datus, kas ir pamats ieraksta izdarīšanai Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā 2. privātpersonas (radinieki vai pilnvarotas personas, kas tiesīgas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēt personas nāvi un saņemt miršanas apliecību, personas, kas izmanto maksas pakalpojumus), vairāk 2500 privātpersonas gadā
Projekta kopsavilkums :Projekta “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” virsmērķis ir nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu procesā iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu nodošanu atkalizmantošanai. Projekta mērķi: 1. Nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa datu un rezultātu izsekojamību elektroniskā formā – atteikties no papīra reģistrācijas žurnāliem un uzturēt datus strukturētā formā. 2. Nodrošināt elektronisku procesa gala rezultāta nodošanu adresātam, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai starpsistēmu saskarnes, veicinot efektīvāku starpnozaru procesu. 3. Nodrošināt procesā radīto datu kopu sagatavošanu atkalizmantošanai. Projekta darbības projekta mērķu sasniegšanai: 1. Projekta vadība 2. Tehniskās konsultācijas projekta ieviešanas dokumentu izstrādei un autoruzraudzībai 2.1. Biznesa procesu specifikācijas izstrāde 2.2. Informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde 2.3. Informācijas sistēmas izstrādes autoruzraudzība 3. Informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana 4. Drošības un veiktspējas audits 5. Publicitātes pasākumi Projekta rezultātā tiks elektroniski atbalstīts tiesu medicīniskās ekspertīzes process un ar to saistītie procesi, izstrādājot un ieviešot Tiesu medicīniskās ekspertīzes informācijas sistēmu (TME IS), ar to sasniedzot projekta iznākuma rādītāju – pilnveidoti 3 darbības procesi. Pastarpinātā veidā, iekļaujoties valsts IKT mērķarhitektūrā, tiks sekmēta pārējo iznākuma rādītāju sasniegšana. 1. TME IS automatizēti izgūs: 1) Fiziskas personu datu komplektu no Iedzīvotāju reģistra, 2) Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas ārstniecības iestāžu klasifikatoru, ārstniecības personu klasifikatoru, SSK-10 klasifikatoru. 3) Adrešu reģistra datus. 2. No TME IS datiem tiks izveidotas publicējamo datu kopas koplietošanas datu portālam sadarbības partneriem. 3. Tiks izveidota saskarne Medicīniskās apliecības par nāves cēloni nodošanai Vienotajai veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai (VVIS). 4. Tiks izveidota saskarne TME IS datu apmaiņai ar Kriminālprocesa informācijas sistēmu un Sodu reģistru. Papildus iznākuma rādītājiem projekta sasniedzamie rezultāti: 1 Elektroniski ekspertīzes atzinumi % 0 100% 100% 2 Procesa virzītāja (tiesībsargājošo iestāžu) klātienes apmeklējumu īpatsvara samazinājums*. % 100% 84% 70% 3 Fiziskas personas dati, ko satur ārējie reģistri un sistēmas, tiek iegūti automātiski (bez manuāla pieprasījuma/ apstrādes) % 0 70% 90% 4 Medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa izsekojamība bez papīra žurnāliem un novērsta metadatu vairākkārtēja atkārtota manuāla ievadīšana medicīniskās ekspertīzes dokumentos % 0 100% 100% 5 Samazinās medicīniskās ekspertīzes (mirušo personu) veikšanas laikietilpība** % no gadījumiem 0 50% 50% Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 300 000 euro. Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā.
Līguma noslēgšanas datums*** :22.03.2018
Projekta sākuma datums :22.03.2018
Projekta beigu datums**** :21.03.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. IKT: citi IKT infrastruktūras/lielapjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra) 048 0.00
2. E-pārvaldes pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-iepirkums, IKT pasākumi, kas atbalsta valsts pārvaldes reformas, kiberdrošība, uzticamības un privātuma pasākumi, e-tiesiskums un e-demokrātija) 078 -
3. Piekļuve publiskā sektora informācijai (tostarp atklāto datu e-kultūra, digitālās bibliotēkas, digitālais saturs un e-tūrisms) 079 -
4. E-iekļautība, e-pieejamība, e-mācību un e-izglītības pakalpojumi un lietojumprogrammas, digitālās prasmes 080 -
5. IKT risinājumi, kas vērsti uz veselīgas aktīvas novecošanas jautājumiem un e-veselības pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-aprūpe un interaktīva automatizēta dzīves vide) 081 -
6. MVU paredzēti pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā), dzīvās laboratorijas, tīmekļa uzņēmēji un jauni IKT uzņēmumi) 082 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu