}

Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts

Projekta nosaukums :Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts
Projekta numurs :2.2.1.1/17/I/028
Finansējuma saņēmējs :LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
Reģ.Nr.:90001474921
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 40003011203 Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012
2. Nacionālais veselības dienests 90009649337 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Projekta kopējais finansējums :3 500 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 975 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :525 000.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :3 500 000.00
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti ir: 1) Veselības ministrija un tās pakļautībā esošās valsts pārvaldes iestādes – VADC, NVD, VSMC, SPKC, PSMVM, NMPD, VTMEC, VI, ZVA: - Ietekmēto personu loks: VM resorā strādājošie informācijas sistēmu lietotāji, datorlietotāji, resora finanšu vadībā strādājošie, resora lēmumu pieņēmēji, resorā strādājošie IKT projektu ieviesēji; - Ietekmēto personu skaits: līdz 4300 atkarībā no VM resora pamatdarbības procesa, kas projekta laikā tiks izveidots vai pilnveidots; - Vajadzības: Resora informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, resora IKT pārvaldības uzlabošana un resora iestāžu IS darbināšanai un attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras un datu drošības nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām atbilstošā veidā. 2) Iedzīvotāji: - Ietekmēto personu loks: Fiziskas personas - VM resora iestāžu pakalpojumu un nozares apkopoto datu lietotāji nozares portālā www.eveseliba.gov.lv, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, VRAA atvērto datu portālā; - Ietekmēto personu skaits: līdz 200 000; - Vajadzības: Nozares aktuālās informācijas pieejamība, lietotājiem draudzīgi nozares e-pakalpojumi, efektīvi ar nozares pakalpojumiem saistītās informācijas aprites procesi. 3) Komersanti: - Ietekmēto personu loks: Juridiskās personas - VM resora iestāžu pakalpojumu un nozares apkopoto datu lietotāji nozares portālā www.eveseliba.gov.lv, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, VRAA atvērto datu portālā; - Ietekmēto personu skaits: līdz 5000; - Vajadzības: Nozares aktuālās informācijas pieejamība, lietotājiem draudzīgi nozares e-pakalpojumi, efektīvi ar nozares pakalpojumiem saistītās informācijas aprites procesi. 4) Pašvaldības: - Ietekmēto personu loks: Informācijas sistēmu lietotāji pašvaldībās, kam tiek nodrošināta pieeja nozares apkopotajiem datiem; - Ietekmēto personu skaits: līdz 300; - Vajadzības: Nozares aktuālās informācijas pieejamība, lietotājiem draudzīgi nozares e-pakalpojumi, efektīvi ar nozares pakalpojumiem saistītās informācijas aprites procesi.
Projekta kopsavilkums :Projekta virsmērķis ir uzlabot Veselības ministrijas resora darbību, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus publiskos un iekšējos elektronizētos pakalpojumus, uzlabojot resora darbības efektivitāti un radot priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora datu analīzes vajadzībām. Mērķi: 1. Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot vienotu dokumentu pārvaldības un aprites informācijas sistēmu. 2. Veselības nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, izveidojot vienotu datu apstrādes, attēlošanas un nodošanas informācijas sistēmu. 3. Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) pārvaldības uzlabošana, tādējādi palielinot IKT atbalsta efektivitāti un kvalitāti, izveidojot atvērtu iekšējo lietotāju atbalsta platformu, ieviešot ar to saistītos procesus un procedūras. 4. Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu informācijas sistēmu darbināšanai un attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras un datu drošības nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām atbilstošā veidā. Darbības projekta mērķu sasniegšanai : 1. Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana 2. Tehnisko (t.sk. biznesa procesu) specifikāciju sagatavošana un iepirkumi 3. VM un padotības iestāžu IKT infrastruktūras arhitektūras pielāgošana centralizēto IT sistēmu ieviešanai un migrācijas nodrošināšana 4. Centralizētas VM un padotības iestāžu drošības komponentes ieviešana 5. Centralizētas resora dokumentu vadības sistēmas ieviešana 6. Centralizētas resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas ieviešana 7. Centralizētas resora datu uzkrāšanas, analīzes un publicēšanas sistēmas ieviešana 8. Centralizētas resora klientu atbalsta informācijas sistēmas ieviešana 9. Centralizētas projektu valdības sistēmas ieviešana Projekta realizācijas rezultātā tiks pilnveidoti deviņi darbības procesi: 1. Resora institūciju iekšējās dokumentu aprites nodrošināšana 2. Starpinstitūciju dokumentu aprites nodrošināšana 3. Resora finanšu resursu centralizēta pārvaldība 4. Resora datu uzkrāšana un publicēšana 5. Resora iekšējo saimniecisko resursu pārvaldība 6. Resora iekšējo informācijas tehnoloģiju resursu pārvaldība 7. Resora IKT projektu un uzdevumu pārvaldība un kontrole 8. Resora IKT infrastruktūras izvietošanas un pieslēgumu nodrošināšana 9. Resora IKT infrastruktūras un datu drošības perimetra nodrošināšana Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidotas divas centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas: 1. Centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma: iekšējo lietotāju atbalsta platforma. 2. Centralizēta atvērta informācijas sistēmu platforma, kas ļaus nodrošināt vienotu IKT procesu un resursu pārvaldību – gan izmantojot Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu ietvaros esošu datu apstrādi (piemēram, no resursu vadības sistēmas iegūt informāciju par jau esošajiem pamatlīdzekļiem, programmatūrām, utt.), gan jaunu procesu un IKT projektu vadību (piemēram, plānu jaunu informācijas sistēmu izstrādei vai esošo uzlabošanai, veicot tālāku centralizāciju). Projekta kopējais īstenošanas laiks: 32 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta finansējuma kopējais apjoms: 3 500 000 EUR, ko veido ERAF atbalsts 2 975 000 EUR un valsts budžeta finansējums 525 000 EUR. Plānotās izmaksas izveidoto informācijas sistēmu un infrastruktūras uzturēšanai (bez personāla izmaksām un tikai tās izmaksas, kas attiecas uz projekta ietvaros maināmajām sistēmām) – 350 000 EUR gadā.
Līguma noslēgšanas datums*** :16.03.2018
Projekta sākuma datums :16.03.2018
Projekta beigu datums**** :15.11.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. IKT: citi IKT infrastruktūras/lielapjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra) 048 0.00
2. E-pārvaldes pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-iepirkums, IKT pasākumi, kas atbalsta valsts pārvaldes reformas, kiberdrošība, uzticamības un privātuma pasākumi, e-tiesiskums un e-demokrātija) 078 -
3. Piekļuve publiskā sektora informācijai (tostarp atklāto datu e-kultūra, digitālās bibliotēkas, digitālais saturs un e-tūrisms) 079 -
4. E-iekļautība, e-pieejamība, e-mācību un e-izglītības pakalpojumi un lietojumprogrammas, digitālās prasmes 080 -
5. IKT risinājumi, kas vērsti uz veselīgas aktīvas novecošanas jautājumiem un e-veselības pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-aprūpe un interaktīva automatizēta dzīves vide) 081 -
6. MVU paredzēti pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā), dzīvās laboratorijas, tīmekļa uzņēmēji un jauni IKT uzņēmumi) 082 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :21.09.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu