}

Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts

Projekta nosaukums :Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts
Projekta numurs :2.2.1.1/17/I/028
Finansējuma saņēmējs :LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
Reģ.Nr.:90001474921
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Nacionālais veselības dienests 90009649337 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
2. ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA 90001836181 Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
3. Veselības inspekcija 90002448818 Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Projekta kopējais finansējums :1 317 469.88
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 119 849.40
Nacionālais publiskais finansējums* :197 620.48
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 317 469.88
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti ir: 1) Veselības ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes – VADC, NVD, VSMC, SPKC, PSMVM, NMPD, VTMEC, VI, ZVA: - Ietekmēto personu loks: VM resorā strādājošie informācijas sistēmu lietotāji, resora finanšu vadībā strādājošie, resora lēmumu pieņēmēji, resorā strādājošie IKT projektu ieviesēji; - Ietekmēto personu skaits: līdz 4200 atkarībā no VM resora pamatdarbības procesa, kas projekta laikā tiks pilnveidots; - Vajadzības: Resora informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, resora iestāžu IS darbināšanai un attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām atbilstošā veidā. 2) Iedzīvotāji: - Ietekmēto personu loks: Fiziskas personas - VM resora iestāžu pakalpojumu saņēmēji; - Ietekmēto personu skaits: līdz 200 000; - Vajadzības: Pakalpojumu saņēmējiem draudzīgi VM resora iestāžu pakalpojumi, efektīvi saistītās informācijas aprites procesi. 3) Komersanti: - Ietekmēto personu loks: Juridiskās personas - VM resora iestāžu pakalpojumu saņēmēji; - Ietekmēto personu skaits: līdz 5000; - Vajadzības: Pakalpojumu saņēmējiem draudzīgi VM resora iestāžu pakalpojumi, efektīvi saistītās informācijas aprites procesi.
Projekta kopsavilkums :Projekta virsmērķis ir uzlabot Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus iekšējos elektronizētos pakalpojumus, uzlabojot resora darbības efektivitāti un radot priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas plašākai izmantošanai. Mērķi: 1. Resora informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot vienotu dokumentu vadības sistēmu un kopdarbības un informācijas apmaiņas vidi. 2. Nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, izveidojot resorā vienotu resursu vadības sistēmu t.sk. budžeta vadības risinājumu. 3. Resora iestāžu IS darbināšanai un attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām atbilstošā veidā. Darbības projekta mērķu sasniegšanai : 1. Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana 2. Tehnisko (t.sk. biznesa procesu) specifikāciju sagatavošana un iepirkumi 3. VM un padotības iestāžu IKT infrastruktūras arhitektūras pielāgošana centralizēto IT sistēmu ieviešanai un migrācijas nodrošināšana 4. (Dzēsta) 5. Centralizētas resora dokumentu vadības sistēmas ieviešana 6. Centralizētas resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas ieviešana Projekta realizācijas rezultātā tiks pilnveidoti septiņi darbības procesi: 1. Resora iestāžu iekšējās dokumentu aprites nodrošināšana; 2. Starpinstitūciju dokumentu aprites nodrošināšana; 3. Resora finanšu un saimniecisko resursu centralizēta pārvaldība; 4. Resora budžeta vadība; 5. Nozares politikas plānošanas un normatīvo dokumentu izstrāde, saskaņošana un darbinieku iepazīstināšana; 6. Resora IKT projektu pārvaldība; 7. Resora IKT infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšana. Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidotas divas centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas: 1. Resora vienotā dokumentu vadības sistēma (platforma); 2. Resora vienotā resursu vadības sistēma (platforma) Projekta kopējais īstenošanas laiks: 36 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 15.martam. Projekta finansējuma kopējais apjoms: 1 317 469.88 EUR, ko veido ERAF atbalsts 1 119 849.40 EUR un valsts budžeta finansējums 197 620.48 EUR. Plānotās izmaksas izveidoto informācijas sistēmu un infrastruktūras uzturēšanai (bez personāla izmaksām un tikai tās izmaksas, kas attiecas uz projekta ietvaros maināmajām sistēmām) –143 696 EUR gadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 29.04.2021. rīkojumu Nr. 285 apstiprinātās projekta uzturēšanas izmaksas pēc projekta pabeigšanas ir 143 696 EUR gadā, tostarp paredzot finansējumu 7 084 EUR apmērā nodrošināt Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 97.00.00 piešķirto līdzekļu ietvaros, savukārt 136 612 EUR apmērā no Finanšu ministrijas piešķirtās apropriācijas pārdales.
Līguma noslēgšanas datums*** :16.03.2018
Projekta sākuma datums :16.03.2018
Projekta beigu datums**** :15.03.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. IKT: citi IKT infrastruktūras/lielapjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra) 048 63.00
2. E-pārvaldes pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-iepirkums, IKT pasākumi, kas atbalsta valsts pārvaldes reformas, kiberdrošība, uzticamības un privātuma pasākumi, e-tiesiskums un e-demokrātija) 078 -
3. Piekļuve publiskā sektora informācijai (tostarp atklāto datu e-kultūra, digitālās bibliotēkas, digitālais saturs un e-tūrisms) 079 -
4. E-iekļautība, e-pieejamība, e-mācību un e-izglītības pakalpojumi un lietojumprogrammas, digitālās prasmes 080 -
5. IKT risinājumi, kas vērsti uz veselīgas aktīvas novecošanas jautājumiem un e-veselības pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-aprūpe un interaktīva automatizēta dzīves vide) 081 -
6. MVU paredzēti pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā), dzīvās laboratorijas, tīmekļa uzņēmēji un jauni IKT uzņēmumi) 082 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :10.10.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu