}

E-muita (1.kārta)

Projekta nosaukums :E-muita (1.kārta)
Projekta numurs :2.2.1.1/17/I/003
Finansējuma saņēmējs :VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Reģ.Nr.:90000069281
Jur. adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Talejas iela 1, Rīga, LV-1026 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Projekta kopējais finansējums :4 500 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 3 825 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :675 000.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :4 500 000.00
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupas: 1) Muitas klienti – jebkura juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta muitas formalitāšu kārtošanā Latvijā un citās ES dalībvalstīs. 2017.gada sākumā kā EMDAS lietotāji reģistrēti 5 771 juridiskās personas, kuras pārstāv 27 571 lietotājs. Projekta ietvaros veiktie muitas sistēmu pilnveidojumi nodrošinās lietotājiem iespējas izmantot Savienības muitas kodeksā paredzētās priekšrocības un vienkāršojumus. 2) VID darbinieki: - kuri, pildot savus dienesta pienākumus, lieto muitas sistēmas – VID Muitas pārvaldes darbinieki, tai skaitā muitas kontroles punktu amatpersonas; - citu VID struktūrvienību (piemēram, Muitas kriminālpārvaldes, Nodokļu pārvaldes) darbinieki, kuriem, pildot savus dienesta pienākumus, ir nepieciešama piekļuve muitas sistēmu datiem. 3) citas valsts institūcijas, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, kā arī izmanto muitas sistēmās pieejamos datus savu pienākumu veikšanai.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis paredz samazināt administratīvo slogu uzņēmējdarbībai un paaugstināt Eiropas Savienības (ES) komersantu konkurētspēju kopējā tirgū, kā arī uzlabot esošo muitas procesu un procedūru efektivitāti. Galvenās darbības projekta mērķu sasniegšanai: 1. Muitas lēmumu (atļauju), kā arī citu ar komersantu saistīto datu elektronizēšana Latvijas Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) tiks papildināta ar funkcionalitāti ES normatīvajos aktos paredzēto muitas lēmumu, kā arī nacionālo atļauju datu apstrādei, datu apmaiņai ar Eiropas Komisijas centrālo sistēmu, nodrošinot vienotu elektronisko muitas lēmumu izsniegšanas un administrēšana procesu, kā arī automatizējot lēmumu/atļauju piemērošanas kontroli. 2. Pakāpeniska Eksporta kontroles sistēmas paplašināšana; Automatizētās eksporta sistēmas ieviešana EMDAS Eksporta kontroles sistēmas un ar to saistīto sistēmu (t.sk. datu apmaiņas), paplašināšana un pielāgošana ES prasībām. Tiks ieviestas jaunas funkcionalitātes, nodrošinot sūtījumu izvešanu pa daļām un citu ar preču eksportu un to kontroli saistīto procesu optimizēšanu un pilnveidošanu. 3. Pakāpeniska Tranzīta kontroles sistēmas paplašināšana EMDAS Tranzīta kontroles sistēmas un ar to saistīto sistēmu (t.sk. datu apmaiņas) paplašināšana un pielāgošana ES prasībām; citu ar tranzītu saistīto procesu elektronizēšana. 4. Ar preču ierašanos, uzrādīšanu, novietošanu pagaidu uzglabāšanas vietās un uzskaiti saistīto procesu pilnveidošana un automatizācija EMDAS Pagaidu uzglabāšanas un citu sistēmu izmaiņas un pielāgošana ES prasībām saistībā ar preču ierašanos, uzrādīšanu un novietošanu preču pagaidu uzglabāšanas vietās. Tiks nodrošināta elektronisko preču ierašanās paziņojumu, preču uzrādīšanas paziņojumu un pagaidu uzglabāšanas noformēšanas procesu atbilstība ES prasībām, kā arī ar to saistīto kontroles procesu pilnveidošana. Tiks ieviesta jauna iespēja pārvietot preces starp pagaidu uzglabāšanas vietām. 5. ES vienotas galvojumu sistēmas ieviešana Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) un ar to saistīto sistēmu papildināšana, nodrošinot galvojumu administrēšanas un kontroles procesu nacionālajās sistēmās. Tiks nodrošināta atbilstība ES prasībām attiecībā uz galvojumu administrēšanu un kontroli. 6. Integrētā tarifa vadības sistēmas papildināšana Integrētās tarifa vadības sistēmas un ar to saistīto sistēmu pielāgošana ES prasībām, t.sk. datu ticamības pārbaude, jaunu tarifu un tarifu atvieglojumu pasākumu, Surveillance (datu nodošana uzraudzībai Eiropas Komisijai (EK) sistēmas papildinājumi u.c. Tiks nodrošināta atbilstība ES prasībām attiecībā uz datu apstrādi, kas saistīti ar tarifu un maksājumu piemērošanu, ierobežojumu un ar preču kustību saistīto nosacījumu automatizēto kontroli. 7. Pakāpeniska Importa kontroles sistēmas paplašināšana; Automatizētās importa sistēmas ieviešana EMDAS Importa kontroles sistēmas (importa deklarācijas, importam nepieciešamie klasifikatori, vidējās statistikas cenas) un ar to saistīto sistēmu (t.sk. datu apmaiņas) harmonizēšana, paplašināšana un pielāgošana ES prasībām. Tiks ieviestas jaunas funkcionalitātes, nodrošināta elektronisko ievešanas, tai skaitā, vienkāršoto procedūru apstrādes atbilstība ES prasībām, datu apmaiņa ar Eiropas Komisijas (EK) centrālajām sistēmām, paredzot automatizēto kontroli attiecībā uz saistītajiem dokumentiem, kas nepieciešami ievešanas procedūru piemērošanai, vidējo statistisko cenu aprēķina mehānisma izstrāde u.c. 8. Vienota lietotāju administrēšanas un sasaistes ar EK centrālajām sistēmām ieviešana Papildinot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, komersantiem tiks nodrošināta vienotas piekļuves punkts arī ES centrālajām muitas informācijas sistēmām, izmantojot VID lietotāju identifikācijas līdzekļus (t.sk. elektronisku atļauju pieteikumu iesniegšanai, piešķirto atļauju/lēmumu datu apskatei u.c.). 9. Ar datu atlasi un pārskatu veidošanu saistīto procesu pilnveidošana un automatizācija Datu nodošana no EMDAS uz VID Datu noliktavas sistēmu (DNS), EMDAS papildināšana automatizēto pārskatu izveidei. Tiks veikta DNS papildināšana un strukturālās izmaiņas, nodrošinot dažādu muitas atskaišu un analītisko pārskatu iegūšanu vienotā sistēmā, tādējādi optimizējot esošās datu plūsmas, datu atlases iespējas un VID amatpersonu darbu. 10. Skaidras naudas deklarāciju elektronizēšana EMDAS un saistīto sistēmu papildināšana ar funkcionalitāti skaidras naudas deklarāciju datu apstrādei, nodrošinot arī pārskatu izveidi. Tiks nodrošināta elektronisko skaidras naudas deklarāciju apstrāde un uzskaite. Papildus galvenajām projekta darbībām tiks nodrošināti regulāri sistēmas veiktspējas un drošības auditi, bezmaksas sistēmas lietotāju apmācība, projekta vadība un publicitātes pasākumi. Projekta darbību īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti 18 VID pamatdarbības procesi, papildus nodrošinot arī procesu ietvaros sniegto 39 VID e-pakalpojumu pilnveidošanu. Projekts tiks līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un tā kopējais finansējuma apjoms ir 4 500 000 euro, tai skaitā ERAF finansējums - 3 825 000 euro un valsts budžeta finansējums - 675 000 euro. Projekta īstenošanas laiks (mēnešos): 36 mēneši.
Līguma noslēgšanas datums*** :25.04.2017
Projekta sākuma datums :25.04.2017
Projekta beigu datums**** :24.04.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. IKT: citi IKT infrastruktūras/lielapjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra) 048 0.00
2. E-pārvaldes pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-iepirkums, IKT pasākumi, kas atbalsta valsts pārvaldes reformas, kiberdrošība, uzticamības un privātuma pasākumi, e-tiesiskums un e-demokrātija) 078 -
3. Piekļuve publiskā sektora informācijai (tostarp atklāto datu e-kultūra, digitālās bibliotēkas, digitālais saturs un e-tūrisms) 079 -
4. E-iekļautība, e-pieejamība, e-mācību un e-izglītības pakalpojumi un lietojumprogrammas, digitālās prasmes 080 -
5. IKT risinājumi, kas vērsti uz veselīgas aktīvas novecošanas jautājumiem un e-veselības pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-aprūpe un interaktīva automatizēta dzīves vide) 081 -
6. MVU paredzēti pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā), dzīvās laboratorijas, tīmekļa uzņēmēji un jauni IKT uzņēmumi) 082 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu