}

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols

Projekta nosaukums :Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols
Projekta numurs :2.2.1.1/16/I/002
Finansējuma saņēmējs :VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Reģ.Nr.:90000069281
Jur. adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Finanšu ministrija 90000014724 Smilšu iela 1 - 1, Rīga, LV-1050
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Talejas iela 1, Rīga, LV-1026 Rīga
2. Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Projekta kopējais finansējums :4 458 392.84
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 3 789 633.91
Nacionālais publiskais finansējums* :668 758.93
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :4 458 392.84
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Pasākuma mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti ir iedzīvotāji, komersanti, tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi. Mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai. Iedzīvotāji, komersanti, tiešās pārvaldes iestādes (LR kā sākotnējās publiskās personas iestādes un amatpersonas), biedrības un nodibinājumi, t.sk. nodokļu maksātāji – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto VID pašapkalpošanās sistēmas un VID izstrādātos e-pakalpojumus, iesniedzot un noformējot dokumentus, pārskatus, iegūstot dažāda veida informāciju. Ārējo lietotāju (juridisku un fizisku personu) piekļuve MAIS kodolam tiks nodrošināta, izmantojot nodokļu maksātāja pašapkalpošanās portālu EDS. VID darbinieki, kas lieto IS, pildot savus darba pienākumus nodokļu pārvaldības, nodokļu kontroles un piedziņas, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un novēršanas, muitas politikas īstenošanas un akcīzes preču aprites nodrošināšanas un kontroles jomā. Valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības, ar kurām notiek informācijas apmaiņa atbilstoši normatīvajiem aktiem. Citu valsts iestāžu darbiniekiem piekļuve MAIS kodola datiem paredzēta, izmantojot vienotās datu telpas risinājumus (VRAA VISS). De minimis atbalsta uzskaites sistēmu lietos ap 200 atbalsta sniedzēju (tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības un citi atbalsta sniedzēji) un ap 20 000 (vai vairāk) atbalsta saņēmēju (saimnieciskās darbības veicēju, tai skaitā, komersanti, biedrības, nodibinājumi u.c.). Papildu statistiskā informācija: • no 13 procesiem uz iedzīvotājiem attiecas 2 procesi, uz saimnieciskās darbības veicējiem – 10 procesi, uz valsts pārvaldes iestādēm – 5 procesi; • no 33 e-pakalpojumiem uz iedzīvotājiem – 12 e-pakalpojumi, saimnieciskās darbības veicējiem – 28 e-pakalpojumi, valsts pārvaldes iestādēm – 8 e-pakalpojumi; • 30 publiskie e-pakalpojumi tiks pilnveidoti un trīs e-pakalpojumi izveidoti no jauna. 8 no pilnveidojamajiem e-pakalpojumiem ir vismaz 20 000 pieprasījumu gadā.
Projekta kopsavilkums :ERAF plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam VID plāno realizēt projektu “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija”, kas sastāv no četriem īstenojamiem apakšprojektiem. Pirmais tiek realizēts “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols”, kas nodrošinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākumam "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" izvirzīto rādītāju sasniegšanu, pilnveidojot 13 darbības procesus (12 VID un 1 de minimis atbalsta uzskaite), kas veido 6,84 % no 17.11.2015. MK noteikumos Nr. 653 pasākuma ietvaros pilnveidojamo darbības procesu skaita. VID projekta realizācija ļaus uzlabot darba efektivitāti, t.sk., balstoties uz automātisko darba uzdevumu plūsmu un manuālo darbu samazināšanas rēķina tiks novērsta atbildību dublēšanās, samazināsies procesu izpildes laiks, izmantojot atvērto datu kopu publicēšanu tiks veicināta informācijas sniegšanas pakalpojumu attīstība. Veiktās izmaiņas pakalpojumu piegādes procesos veicinās to kvalitātes uzlabošanos, kā rezultātā pieaugs lietotāju apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem. VID projekta sadarbības partneris FM projekta ietvaros realizēs aktivitāti de minimis atbalsta uzskaites sistēmas ieviešana, kā rezultātā nodokļu maksātājiem tiks atvieglota pieteikšanās komercdarbības atbalsta saņemšanai dažādu atbalsta programmu ietvaros, mazinot valsts iestāžu resursu patēriņu atbalsta sniegšanai un samazinot administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem. Projekta mērķi: M1: Veicināt VID pamatdarbības procesu izpildes efektivitāti; M2: Modernizēt VID e-pakalpojumu izpildes procesus; M3: Uzlabot VID datu pieejamību; M4: Mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem. Projekta ietvaros tiek uzsākta pakāpeniska nodokļu informācijas sistēmas MAIS izstrāde, t.sk. izstrādājot: • Nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo objektu reģistrācijas un uzskaites funkcionālo bloku; • Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina informācijas un aprēķina un informatīvo deklarāciju uzskaites funkcionālo bloku; • Operatīvo pārskatu veidošanas funkcionalitāti; • Pārvaldības funkcionalitāti. Projekta mērķu sasniegšanai tiks veiktas šādas darbības un iegūti rezultāta rādītāji: 1. Tehniskā projekta izstrāde, kura rezultātā izstrādāts apraksts. 2. Programmatūras izstrādes un integrācijas iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija, rezultātā noslēgts līgums. 3. Programmatūras drošības un veiktspējas audita iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija, rezultātā noslēgts līgums. 4. Programmatūras dokumentācijas, t.sk. darbības procesu analīze, izstrāde, rezultātā izstrādāts MAIS kodola projekta programmatūras dokumentācijas kopums. 5. Programmatūras, t.sk. integrācijas ar esošajām VID IS, izstrāde, rezultātā atbilstoši prasībām izstrādāts funkcionalitātes kopums. 5.1. MAIS platformas licenču un standartprogrammatūras licenču iegāde, darbības rezultātā iegādāts MAIS platformas licenču un standartprogrammatūras licenču komplekts. 5.2. Pamatdarbības procesu pilnveidošana, tos standartizējot un balstot uz automatizētām darba plūsmām un procesiem, rezultātā pilnveidoti 12 VID pamatdarbības procesi. 5.3. Vispārpieejamu datu kopu izstrāde un publicēšana, uzlabojot VID datu pieejamību, rezultātā izveidotas 5 datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos. 5.4. E-pakalpojumu pilnveidošana, par pamatu ņemot izmaiņas pamatdarbības procesos, jauniegūtās tehniskās iespējas, kā arī PMLP un LR UR aktuālās datu apmaiņas saskarņu versijas, rezultātā pilnveidoti 30 e-pakalpojumi. 5.5. VADIS integrācija MAIS, tādējādi optimizējot IS resursu izmantošanu un pārvaldību, rezultātā par 1 sistēmu samazināts izmantoto IS skaits. 6. Datu migrācija, t.sk. migrācijas testēšana, rezultāta rādītājs nomigrēta projekta darbināšanai nepieciešamā datu kopa. 7. VID datu apmaiņu ar citu valsts pārvaldes institūciju IS pielāgošana un izstrāde, rezultātā nodrošināta VID datu apmaiņu saskarņu kopums ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. 8. Sistēmas, t.sk. sistēmas lietojamības, un saskarņu testēšana, kuras rezultātā būs notestēts izstrādātais funkcionalitātes kopums. 9. Saistīto VID IS, t.sk. EDS, DNS pielāgošana, rezultātā pielāgotas saistītās IS darbam ar MAIS. 10. Administratoru un lietotāju apmācība, rezultātā apmācīts administratoru un lietotāju kopums. 11. Sistēmas ieviešanas uzraudzība un kvalitātes kontrole, rezultātā sagatavots atzinumu un pārskatu kopums. 12. Sistēmas drošības un veiktspējas audits, kura rezultātā tiks veikti drošības un veiktspējas auditi. 13. Ieviešanas/pārmaiņu vadība – projekta vadība, rezultātā izstrādāta un ieviesta projekta 1.kārta. 13.1. Ieviešanas/pārmaiņu vadība – projekta publicitāte, realizēts projekta publicitātes pasākumu kopums. 14. De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde, rezultātā tiks izstrādāta sistēma de minimis atbalsta uzskaitei. 14.1. Tehniskās specifikācijas izstrāde kā daļa no informācijas sistēmas iepirkuma dokumentācijas, tai skaitā, iepirkuma veikšana par Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumu, rezultātā sagatavota tehniskā specifikācija iekļaušanai de minimis atbalsta uzskaites sistēmas iepirkuma dokumentācijā. 14.2. Informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana (tai skaitā, lietotāju apmācība), tai skaitā, iepirkuma veikšana par pakalpojuma/produkta piegādāšanu, rezultātā izveidoti trīs jauni e-pakalpojumi. 14.3. Informācijas sistēmas papildus funkcionalitātes izstrāde, rezultātā izstrādāts papildus funkcionālitātes kopums. 14.4. Sistēmas, t.sk. sistēmas lietojamības, un saskarņu testēšana, rezultātā notestēta funkcionalitāte. 14.5. Sistēmas ieviešanas uzraudzība, rezultātā atbilstoši prasībām izstrādāts funkcionalitātes kopums. 14.6. Kvalitātes kontrole, rezultātā sagatavots atzinumu un pārskatu kopums. 14.7. Pārmaiņu vadība, rezultātā pilnveidots de minimis atbalsta uzskaites process. 14.8. Publicitātes prasību nodrošināšana, rezultātā realizētas aktivitātes publicitātes pasākumu kopums. 14.9.Sistēmas drošības un veiktspējas audits, rezultātā veikti drošības un veiktspējas auditi. Projekta beigās iznākuma rādītāji: 1. Projekta beigās pilnveidoti 12 VID darbības procesi: 1) NM un to struktūrvienību reģistrācija, saimnieciskās darbības veicēju reģistrācija (t.sk. nerezidentu personu statusu maiņa); 2) Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā, datu izmaiņu veikšana un izslēgšana no PVN maksātāju reģistra; 3) VID reģistrēto NM izslēgšana no NM reģistra; 4) Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu uzturēšana atbilstoši kompetencei; 5) SLO piešķiršanas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai tā atņemšanas nodrošināšana; 6) SLO statusa uzraudzība; 7) Atļauju, izziņu un sertifikātu darbībām ar akcīzes precēm izsniegšana un atbilstības novērtēšana; 8) Atļaujas izsniegšana īpaša PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos un PVN atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātāja ES teritorijā, par iekšzemē iegādātajām precēm; 9) Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar akcīzes precēm izsniegšana un atbilstības novērtēšana; 10) Valsts amatpersonu sarakstu un valsts amatpersonu deklarāciju pieņemšana un apstrāde atbilstoši kompetencei; 11) Valsts amatpersonu un valsts un pašvaldību institūciju lietu uzturēšana atbilstoši kompetencei; 12) Datubāzes (reģistra) uzturēšana, aktualizēšana un publiskas pieejamības nodrošināšana atbilstoši kompetencei. 13) Projekta beigās pilnveidots 1 FM darbības process “De minimis atbalsta uzskaite un piešķiršana”. 2.Projekta beigās papildu tiks sasniegti šādi iznākuma rādītāji: 1) pilnveidoti 30 e-pakalpojumi; 2) izveidotas 5 datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos; 3) par 1 samazināts izmantoto IS skaits; 4) izveidoti trīs jauni e-pakalpojumi de minimis atbalsta saņēmējiem. Ņemot vērā, ka VID jau pašlaik izplata datus pašvaldībām, izmantojot VRAA VISS, VID nodrošinās, ka īstenotā projekta MAIS kodols rezultātā pašvaldībām nododamo datu apjoms, struktūra un piekļūšanas mehānisms nemainīsies. Izmaiņas skars tikai VID IS. Projekts tiks finansēts no ERAF līdzekļiem un tā kopējais finansējuma apjoms ir 4 458 392.84 euro, no tiem 2016. gadā – 0,00 euro, 2017. gadā – 49 011.56 euro, 2018. gadā – 1 313 090.78 euro, 2019. gadā – 2 142 947.63 euro, 2020.gadā - 953 342.87 euro. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu projekta rezultātā izstrādāto IKT risinājumu darbību, kā arī pilnvērtīgi iekļautos kopējā valsts IKT arhitektūrā, nepieciešams realizēt MAIS izstrādes otro, trešo un ceturto kārtu. Pēc projekta termiņa beigām ik gadu būs nepieciešams finansējums IKT risinājuma uzturēšanai 675 000 EUR apmērā. Plānotais projekta īstenošanas sākums ir 2017.gada 1.ceturksnis un realizēšanas termiņš 42 mēneši. Papildu informācija par projekta kopsavilkumu atrodama 11. pielikumā.
Līguma noslēgšanas datums*** :13.03.2017
Projekta sākuma datums :13.03.2017
Projekta beigu datums**** :12.09.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. IKT: citi IKT infrastruktūras/lielapjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra) 048 0.00
2. E-pārvaldes pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-iepirkums, IKT pasākumi, kas atbalsta valsts pārvaldes reformas, kiberdrošība, uzticamības un privātuma pasākumi, e-tiesiskums un e-demokrātija) 078 -
3. Piekļuve publiskā sektora informācijai (tostarp atklāto datu e-kultūra, digitālās bibliotēkas, digitālais saturs un e-tūrisms) 079 -
4. E-iekļautība, e-pieejamība, e-mācību un e-izglītības pakalpojumi un lietojumprogrammas, digitālās prasmes 080 -
5. IKT risinājumi, kas vērsti uz veselīgas aktīvas novecošanas jautājumiem un e-veselības pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-aprūpe un interaktīva automatizēta dzīves vide) 081 -
6. MVU paredzēti pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā), dzīvās laboratorijas, tīmekļa uzņēmēji un jauni IKT uzņēmumi) 082 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.06.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu