}

Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanalauku teritorijās

Projekta nosaukums :Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanalauku teritorijās
Projekta numurs :2.1.1.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Reģ.Nr.:40003011203
Jur. adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās
Projekta kopējais finansējums :46 734 253.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 39 724 115.00
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :7 010 138.00
Kopējie atbilstīgie izdevumi :46 734 253.00
Atbildīgā iestāde :Satiksmes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji – komersanti, iestādes un mājsaimniecības “baltajās” teritorijās, kuriem tiks nodrošināta iespēja saņemt interneta piekļuves pakalpojumus ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu. Projekta ietvaros uzbūvēta optiskā tīkla infrastruktūra uzlabos elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot iespēju izveidot pieslēgumus platjoslas internetam arī “baltajās” teritorijās, kā arī veicinās kopējo pieslēgumu skaita pieaugumu platjoslas internetam. Pēc projekta īstenošanas “balto” teritoriju mājsaimniecībām, komersantiem un valsts un pašvaldību iestādēm tiks nodrošināta piekļuve platjoslas interneta pakalpojumam, kā rezultātā tiks veicināta dažādu elektronisko sakaru pakalpojumu (balss, datu pārraides, elektroniskais pasts u.c.) un interaktīvo pakalpojumu sniegšana un izmantošana, kā arī tiks nodrošināta iespēja strādāt un mācīties attālināti. Papildus tam tiks veicināta ērta, ātra un kvalitatīva piekļuve publiskajai pārvaldei un elektroniskajiem pakalpojumiem, ko nodrošina valsts un privātais sektors. Ar platjoslas interneta starpniecību mājsaimniecības un komersanti elektroniskos pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no iestāžu darba laika un atrašanās vietas. Savukārt pakalpojumu sniedzēji, elektronizējot pakalpojumus, optimizēs savus darbības procesus un nodrošinās mājsaimniecībām un komersantiem kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu. Turklāt piekļuve platjoslas internetam veicinās reģionu komersantu konkurētspēju, ļaujot pielāgot savus ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesus mūsdienu ekonomiskiem apstākļiem. Ievērojot to, ka attālākajos Latvijas reģionos pārsvarā strādā mazie un vidējie komersanti, kas ļauj iedzīvotājiem attīstīt savu komercdarbību un radīt jaunas darbavietas ārpus Rīgas, piekļuve platjoslas internetam veicinās Latvijas mazo un vidējo komersantu izaugsmi un konkurētspēju.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir izbūvēt optiskā tīkla infrastruktūru (“vidējo jūdzi’) tādās Latvijas Republikas lauku teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s (turpmāk – "baltās" teritorijas), uzlabojot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības - izbūvēti vismaz 220 optiskā tīkla piekļuves punkti “baltajās” teritorijās (maksimālais piekļuves punktu skaits var mainīties projekta īstenošanas gaitā atkarībā no projekta realizācijas gaitas un nepieciešamības), kā arī tiks izbūvēts optiskais tīkls, kas savienotu optiskā tīkla piekļuves punktus ar administratīvo teritoriju, kur ir pieejama maģistrālā tīkla kapacitāte. Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2023.gada 31.decembrim tiks nodrošināts mājsaimniecību, kurām pieejami platjoslas pakalpojumi ar vismaz 30 Mbit/s datu pārraides ātrumu, pieaugums par 83 800 mājsaimniecībām, kā arī palielināsies kopējais pieslēgumu skats ar vismaz 30 Mbit/s datu pārraides ātrumu. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 46 734 253 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 39 724 115 euro un privātais finansējums – 7 010 138 euro. Projekts tiks realizēts no 2016.gada 1.maija (plānotais līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks) līdz 2021.gada 31.decembrim. * Ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.664) projekta atbalstāmo darbību īstenošana tika uzsākta pirms līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas. Projekta ietvaros ir paredzēta optiskā tīkla infrastruktūras (“vidējās jūdzes”) izbūve, kas veicinās: 1) Saeimā 2010.gada 10.jūnijā apstiprinātās Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam mērķu sasniegšanu: - izveidojot ātras darbības platjoslas tīklus, nodrošināt jebkurai mājsaimniecībai pieejamību augstas kvalitātes interneta pieslēgumam par samērīgu pakalpojumu izmantošanas cenu, neatkarīgi no izmantojamās tehnoloģijas, tādējādi radot līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta un komunikāciju infrastruktūru un publiskos pakalpojumus; - ar interneta starpniecību, veicināt atvērtas zināšanas un zināti, tādējādi Latvijai kļūstot par vienu no Eiropas Savienības līderiem inovatīvu un eksportējošu uzņēmumu izplatības ziņā; - ar platjoslas interneta un elektronisko pakalpojumu pieejamību, ļaut saņemt ne tikai pakalpojumus un informāciju, bet arī piedāvāt attālinātā darba un izglītības iespējas, vienlaikus mazinot transporta izmantošanas nepieciešamību un biežumu, tādējādi nodrošinot valsts enerģētisko neatkarību; - digitālā sabiedrībā saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai. 2) Saeimā 2012.gada 20.decembrī apstiprinātā Latvijas Nacionālais attīstības plāna 2014. – 2020.gadam rīcības virziena ”Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai“ mērķa Nr.2 „Nodrošināt pakalpojumu pieejamību atbilstoši demogrāfijas tendencēm un apdzīvojuma izmaiņām” un mērķa Nr.3 „Nodrošināt pakalpojumu ērtu pieejamību elektroniskā veidā sasniegšanu” sasniegšanu. 3) Ar Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumu Nr.589 „Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam” apstiprinātajā koncepcijā noteikto mērķu sasniegšanu: - samazināt nošķirtību starp teritorijām, kurās piedāvā konkurētspējīgus platjoslas pakalpojumus par pieņemamu cenu, un teritorijām, kurās šādus pakalpojumus nepiedāvā; - visu Latvijas reģionu iedzīvotājiem nodrošināt ātru un kvalitatīvu piekļuvi interneta resursiem; - palielināt teritoriālo vienību (novada pagastu) īpatsvaru, kuros ir izveidoti piekļuves punkti optiskajam tīklam un nodrošināts savienojums ar maģistrālo tīklu. 4) Ar Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.468 „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam” apstiprinātā informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu rīcības virziena „Plaši pieejama piekļuve internetam” virsmērķa - nodrošināt vienlīdzīgu pieeju e-pakalpojumiem visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, veicinot elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstību teritorijās, kurās ekonomisku apsvērumu dēļ elektronisko sakaru komersanti nav ieinteresēti izvērst elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru, sasniegšanu.
Līguma noslēgšanas datums*** :06.07.2016
Projekta sākuma datums :06.07.2016
Projekta beigu datums**** :31.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. IKT: ātrdarbīgs platjoslas tīkls (piekļuve/vietējā abonentlīnija; >/= 30 Mbps) 046 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu