}

Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)

Projekta nosaukums :Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)
Projekta numurs :11.1.1.0/18/TP/004
Finansējuma saņēmējs :Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Reģ.Nr.:90000022064
Jur. adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli
Projekta kopējais finansējums :2 275 612.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 934 270.00
Nacionālais publiskais finansējums* :341 342.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 275 612.00
Atbildīgā iestāde :Finanšu ministrija
Projekta mērķa grupa :Atbilstoši plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos par ES fondu vadību noteiktajam, projekta mērķa grupa ir Labklājības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde, kas iesaistīta ES fondu plānošanā, projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzībā u.c. funkciju izpildē. Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2019.-2022.gadā) ES fondu atbildīgās iestādes pienākumu izpildi nodrošina ES fondu atbildīgās iestādes vadītājs, ES struktūrfondu departamenta un citu ES fondu vadībā iesaistīto nozares politikas un atbalsta funkciju struktūrvienību pārstāvji (detāls mērķa grupas veicamo pienākumu apraksts norādīts 1.5. sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rādītāji”).
Projekta kopsavilkums :Projekta ietvaros paredzēta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" vadības (Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu plānošana, ieskaitot 2021.-2027.gada plānošanas periodu, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība) un atbalsta funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Projekta īstenošanas laikā paredzēta šādu darbību īstenoša: ES fondu plānošana – dalība ES fondu plānošanā Labklājības ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu (turpmāk – SAM) īstenošanai, atbalstot nozarei pieejamo ES fondu efektīvu un drošu vadību atbilstoši plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī dalība 2021.-2027.gada plānošanas perioda sagatavošanas procesos (ja attiecināms). ES fondu projektu iesniegumu atlases nodrošināšana – dalība Labklājības ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošo SAM projektu iesniegumu atlases procesā. ES fondu uzraudzība – Labklājības ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošo SAM ieviešanas uzraudzība, t.sk. finanšu un plānoto uzraudzības rezultātu sasniegšana atbilstoši plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi – Labklājības ministrijas ierēdņu un darbinieku, kuri iesaistīti ES fondu vadībā, zināšanu pilnveidošana apmācībās, dalība konferencēs, semināros, darba sanāksmēs un citos pieredzes apmaiņas un darba pasākumos, t.sk. Eiropas Komisijas institūciju, citu dalībvalstu un institūciju organizētajos, kas veicina ES fondu SAM mērķu un rezultātu sasniegšanu. Projekta vadības nodrošināšana – projekta īstenošana un vadība, t.sk. projekta darbību īstenošanas organizēšana un plānoto rezultātu izpildes uzraudzība. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji tiek plānoti atbilstoši 2018.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.562 „ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.562) 30.punktam un rezultāti tiek plānoti atbilstoši projektā plānotajām atbalstāmajām darbībām Labklājības ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes pienākumu īstenošanai. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2018.gada decembra līdz 2022.gada decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 2 275 612 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 1 934 270 euro, valsts budžeta līdzfinansējums 341 342 euro.
Līguma noslēgšanas datums*** :19.12.2018
Projekta sākuma datums :19.12.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude 121 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :24.05.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu