}

Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)

Projekta nosaukums :Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)
Projekta numurs :10.1.2.0/18/TP/007
Finansējuma saņēmējs :Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Reģ.Nr.:90000022064
Jur. adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem
Projekta kopējais finansējums :1 199 239.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 1 019 353.00
Nacionālais publiskais finansējums* :179 886.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 199 239.00
Atbildīgā iestāde :Finanšu ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir sociālās politikas veidotāji, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, potenciālie un esošie projektu iesniedzēji, ES fondu finansējuma saņēmēji, mērķa grupas personas, kas saņem atbalstu atbildīgās iestādes pārziņā esošajos ES fondu projektos, kā arī sabiedrība kopumā. Ar projekta atbalstu atbildīgā iestāde nodrošina informāciju un veido iepriekš minētās mērķa grupas izpratni par ES fondu ieguldījumiem labklājības jomā, kā arī noskaidro sabiedrisko domu, jo sabiedrības izpratne un atgriezeniskā saite par veiktajām un plānotajām ES fondu atbalsta darbībām ir vērtīga sociālās politikas veidotājiem veiksmīgā politikas plānošanā un piemērošanā. Izprotot ES fondu atbalsta pasākumus un to nosacījumus, mērķa grupas var veiksmīgāk, savlaicīgāk un ar pozitīvāku attieksmi pret ES fondu ieviešanu, īstenot savus ES fondu projektus vai saņemt atbalstu ES fondu projekta ietvaros.
Projekta kopsavilkums :Projektu „Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” (turpmāk – projekts) īsteno Labklājības ministrija kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde). Projekta mērķis ir īstenot informatīvos un publicitātes pasākumus, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu ieguldījumiem labklājības jomā, kā arī savlaicīgi nodrošinātu nepieciešamās informācijas pieejamību potenciālajiem un esošajiem ES fondu projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un mērķa grupas personām, kas saņem atbalstu atbildīgās iestādes pārziņā esošajos ES fondu projektos. Projekta ietvaros tiek nodrošināta publicitāte un sabiedrības informēšana par šādām prioritārajām tēmām: • ES fondu ieguldījums atbildīgās iestādes pārziņā esošajos specifiskajos atbalsta mērķos un konkrētos projektos; • ES fondu atbalsts deinstitucionalizācijas mērķa grupas personu sociāli ekonomiskai integrācijai un vienlīdzīgu iespēju popularizēšanai. Projekta īstenošanas laikā paredzēta dažāda veida savstarpēji papildinošu darbību (komunikācijas pasākumu) īstenošana – videomateriālu izstrāde un pārraide, vizuālo materiālu izstrāde un izplatīšana, mērķētu informatīvo komunikācijas kampaņu īstenošana, dažādu ES fondu informatīvo klātienes pasākumu organizēšana, informācijas pieejamības nodrošināšana tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv, kā arī projekta īstenošanas līgumsaistību izpildes nodrošināšana. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji tiek plānoti atbilstoši 04.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.562 „ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.562) 14.punktam un rezultāti definēti korelācijā ar projektā plānotajām darbībām (komunikācijas pasākumiem). Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada janvāra līdz 2022. gada decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 1 199 239 euro, t.sk. ES fondu finansējums 1 019 353 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 179 886 euro.
Līguma noslēgšanas datums*** :03.01.2019
Projekta sākuma datums :01.01.2019
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Informācija un komunikācija 123 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :24.05.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu