}

Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā

Projekta nosaukums :Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā
Projekta numurs :1.2.2.3/16/I/002
Finansējuma saņēmējs :Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Reģ.Nr.:40008038242
Jur. adrese: Stabu iela 47 - 1, Rīga, LV-1011
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.2.2. Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos
Projekta kopējais finansējums :2 762 633.50
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 000 604.70
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :762 028.80
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 762 633.50
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir mikro (sīkie) un mazo uzņēmumu (MMU) darbinieki un pašnodarbinātās personas. MMU ir komersanti, kas atbilst Eiropas Komisijas (EK) regulas r.800/2008 definīcijai un proti, to darbinieku skaits nepārsniedz 50 un gada apgrozījums 10 milj.EUR. Saskaņā ar SIA Lursoft datiem Latvija darbojās vairāk kā 80000 komersantu ar apgrozījumu līdz 1,4 milj. EUR un darbinieku skaitu līdz 50 (25.08.2016). Pēc jaunākajiem publicētajiem datiem Latvijā ir reģistrēti vairāk kā 55000 pašnodarbināto personu. Projekta ietvaros plānots iesaistīt vismaz 1000 komersantus un nodrošināt vismaz 6275 apmācības. Apmācāmo darbinieku skaits ir noteikts, balstoties uz LIKTA iepriekšējo pieredzi īstenojot projektu Nr. APA/1.3.1.1.1/12/03/001 "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" (2012.-2015.gadi) un jauna projekta pieejamo budžetu. Apmācības ir paredzētas visā Latvijā – gan Rīgā, gan reģionos. Lai noteiktu projektā iesaistīto komersantu apmācību vajadzības, tika veiktas sekojošas aktivitātes: 1.EK un Latvijas programmdokumentu, ekspertu viedokļu, statistikas datu un tendenču analīze par MMU apmācību vajadzībām digitālo tehnoloģiju jomā. Šo analīzi veica LIKTA izglītības darba grupas eksperti, ņemot vērā pasaules IKT attīstības tendences un tuvāko 3-5 gadu paredzamos produktu un pakalpojumu izstrādes virzienus nozarē. Darba grupā ir gan pārstāvji no IKT nozares vadošajiem uzņēmumiem, gan no vadošajām mācību iestādēm- augstskolām un profesionālajām izglītības iestādēm, kas sagatavo visdažādāko jomu speciālistus. 2.Komersantu tiešsaistes aptauja 2015. gada beigās LIKTA veica MMU tiešsaistes aptauju par apmācību vajadzībām digitālo tehnoloģiju jomā. Uzaicinājums piedalīties aptaujā tika izsūtīts visiem Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/12/03/001 "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" dalībniekiem (1416 uzņēmums), no kuriem kvalificētas atbildes sniedza 288 uzņēmumi, kas sastāda 20% no kopējā uzņēmumu skaita projektā (13. pielikums). Projekta mērķa grupas mācību vajadzības ir plašas un tās ir tieši atkarīgas no uzņēmuma nozares un darbinieku uzdevumu specifikas. Atbilstoši LIKTA veiktajai aptaujai, projekta mērķa grupa norādīja, ka uzņēmējiem būtu svarīgi savus darbiniekus apmācīt arī nākotnē, ja tas atbilstu uzņēmuma specifikai un darbinieku vajadzībām. Uzņēmumiem ir nepieciešami mācību kursi lietpratēju līmenī, par sarežģītākiem IKT rīkiem un tehnoloģijām, jaunākajām tendencēm E-mārketingā, datu drošību, kā arī apmācības, kas ir vērstas uz biznesa izaugsmi un uzņēmumu iekšējo procesu uzlabošanu, izmantojot digitālās tehnoloģijas: • E-mārketings; • Digitālā tirgus instrumenti; • E-pakalpojumu veidošana, uzturēšana un izmantošana; • IKT tehnoloģiju procesu izveide un uzturēšana; • IKT drošības nodrošināšana; • Biznesa analīze; • Klientu apkalpošanas digitālie rīki; • Projektu vadība; • Finanšu vadība; • Cilvēkresursu vadības digitālie rīki; • Eksporta attīstība. Ņemot vērā gan EK rekomendācijas un programmu dokumentus, kas attiecas uz MMU digitālo prasmju attīstību (Eiropas Digitālā vienotā tirgus stratēģija, Eiropas rūpniecības digitalizācijas iniciatīva, Prasmju programma Eiropai), gan apkopojot komersantu atbildes par nepieciešamajām apmācībām, LIKTA paredz apmācības 3 tematiskos blokos: digitālās tehnoloģijas, uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija, digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai. Visas apmācības tiks plānotas tā, lai veicinātu inovāciju ieviešanu komersantos, izmantojot digitālās prasmes un tehnoloģijas, kā arī paaugstinātu komersantu darba efektivitāti un produktivitāti. Apmācībās paredzēts ievērot sekojošus principus: • Apvienotas dažādas apmācību metodes (klātienes un e-vides apmācības); • Modulāras apmācību programmas par jaunākajiem IKT rīkiem ar precīzi definētiem apmācību mērķiem un mācīšanas rezultātiem, paredzot moduļu izvērtēšanu un atjaunošanu ne retāk kā reizi gadā; • Praktiskās apmācības ar iespēju izmēģināt un nostiprināt iegūtas prasmes; • Tiešsaistes rīki dalībnieku sākotnējo zināšanu un apmācību vajadzību novērtēšanai; • Tiešsaistes rīki un apmācību novērtējuma anketas dalībnieku iegūto zināšanu un apmierinātības mērīšanai; • IKT nozares uzņēmumu un sociālo partneru iesaiste apmācību vajadzību apzināšanā un to satura izstrādē; • Darbs grupās, diskusijas un pieredzes apmaiņa komersantu starpā; • Vienota tiešsaistes sistēma- portāls www.mmu.lv komersantu informēšanas un apmācību plānošanas vajadzībām. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas komersantu vajadzību novērtēšana un konsultācijas par piemērotākajiem apmācības moduļiem komersantu darbiniekiem, tādējādi palielinot apmācību lietderīgumu un to atbilstību konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Projekta apmācībās paredzēts pēc iespējas plašāk iesaistīt komersantus no visiem Latvijas reģioniem, plānojot vismaz 25 % apmācības nodrošināt reģionos. Ņemot vērā LIKTA plašo sadarbības tīklu ar reģionālajām pašvaldībām un reģionālajiem IKT centriem (2013.gada sadarbības memorands par „E-prasmju partnerības” izveidi Latvijā), projekta īstenošanas laikā esam paredzējuši informēt gan klātienē, gan izmantojot e-pastu/telefonu/interneta kanālus ne tikai komersantus, bet arī sadarbības partnerus reģionos par projekta iepirkumiem un iesaistes iespējām tieši reģionālajiem komersantiem. Lai īpaši uzrunātu komersantus reģionos, LIKTA izmantos šādus komunikācijas kanālus: 1)Informācijas nosūtīšana Latvijas Pašvaldību savienībai, aicinot informēt savus komersantus par iespēju pieteikties projektam; 2)Informācijas nosūtīšana pašvaldību pieaugušo izglītības centriem un reģionālajām augstskolām; 3)Informācijas nosūtīšana LDDK, LTRK un nozaru asociācijām, aicinot tās informēt savus biedrus un reģionālās nodaļas; 4)Preses relīzes, kas tiks izsūtītas reģionālajiem medijiem, uzsākot projektu un turpinot to; 5)Reģionālie semināri;
Projekta kopsavilkums :Projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovācijām un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā ” mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu. Lai arī visā Eiropā MMU veido ap 95% no kopējā uzņēmumu skaita un nodrošina katras 2 no 3 darbavietām, inovāciju ieviešanas jomā tie būtiski atpaliek no vidējiem un lielajiem uzņēmumiem. Lielā mērā tas saistīts ar nepietiekamu digitālo prasmju līmeni un digitālo tehnoloģiju izmantošanu mērķa grupā. Projekta iesniedzējs ir LIKTA, kura pārstāv IKT nozares komersantus. LIKTA biedri, kas atbilst MK definētajai nozares klasifikācijai, ir 48 uzņēmumi ar kopējo apgrozījumu 541,8 milj EUR (2015.gads). LIKTA pēdējo 6 gadu laikā veiksmīgi vadījusi ESF finansētus apmācību projektus, kuru kopējā summa pārsniedz 6,8 milj. EUR. Projekta īstenošanā ir plānotas IKT apmācības MMU darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, kam ir nepieciešams papildināt digitālās prasmes, lai varētu piedalīties inovatīvu pakalpojumu, produktu un procesu izstrādē un piegādē. Apmācības paredzētas trīs tematiskos blokos: Digitālās tehnoloģijas, Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija un Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai. Projekta apmācības notiks visā Latvijā. Apmācības tiks nodrošinātas komersantiem, kas atbildīs Ekonomikas Ministrijas apstiprinātajiem komersantu atlases kritērijiem, ietverot nozares un profesijas, kur var tikt radīti jauni nozares identificēti produkti un pakalpojumi atbilstoši Latvijas viedai specializācijai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošinātas vismaz 6275 MMU darbinieku un pašnodarbionāto apmācības, iesaistot vismaz 1000 komersantus. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 762 633.50, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 2 000 604.70 Plānotais projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016.-31.12.2023.
Līguma noslēgšanas datums*** :05.12.2016
Projekta sākuma datums :05.12.2016
Projekta beigu datums**** :31.12.2023
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas procesi MVU (tostarp kuponu shēmas, procesu, dizaina, pakalpojumu un sociālā inovācija) 064 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :07.12.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu