}

IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

Projekta nosaukums :IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai
Projekta numurs :1.2.2.1/16/A/003
Finansējuma saņēmējs :Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Reģ.Nr.:40008038242
Jur. adrese: Stabu iela 47 - 1, Rīga, LV-1011
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.2.2. Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos
Projekta kopējais finansējums :1 594 641.27
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 896 255.37
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :698 385.90
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 594 641.27
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir IKT nozares darbinieki, kā arī citu viedās specializācijas uzņēmu IKT profesionāļi. Projekta ietvaros plānotās apmācības paredzētas tiem komersantiem un darbiniekiem, kas strādā profesionālā IKT jomā un kuriem nepieciešams papildināt IKT nozares prasmes, lai varētu piedalīties inovatīvu projektu, produktu un procesu izstrādē. Projekta ietvaros plānots iesaistīt 55 komersantus un apmācīt vismaz 1610 ne-unikālos darbiniekus. Apmācāmo darbinieku skaits ir noteikts saistībā ar komersantu iesniegtajiem apmācību pieprasījumiem. Projektā iesaistīti, pirmkārt, LIKTA biedri, kuriem tika izsūtīts atklāts uzaicinājums piedalīties projektā. LIKTA biedri, kas atbilst MK definētajai nozares klasifikācijai kopā veido 48 uzņēmumus, ar kopējo apgrozījumu (2014.gada pārskati) 541 500 490 EUR un kopējo darbinieku skaitu - 5386. LIKTA biedram Latvijas IT Klasteris ir 9 uzņēmumi (kuri nav LIKTA biedri un atbilst MK definētajai nozares klasifikācijai) ar 91 darbinieku un EUR 3 048 508 kopējo apgrozījumu. Uzaicinājums piedalīties projektā tika izsūtīts arī citām nozares asociācijām, tai skaitā: Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijai (LATA) un Latvijas Interneta asociācijai (LIA). Visi šo asociāciju biedri, kas izteica vēlmi piedalīties projektā, ir apzināti, un viņu apmācību vajadzības ietvertas projekta pieteikumā. Lai noteiktu projektā iesaistīto IKT profesionāļu apmācību vajadzības, tika veiktas šādas aktivitātes: 1.Nozares tehnoloģiju trendu analīze un apmācību vajadzības Šo analīzi veica LIKTA izglītības un profesionālas izglītības darba grupas eksperti, ņemot vērā savu augsto profesionalitāti, pasaules IKT attīstības tendences un tuvāko 3-5 gadu paredzamos produktu un pakalpojumu izstrādes virzienus nozarē. Darba grupā ir gan pārstāvji no IKT nozares vadošajiem uzņēmumiem, gan no vadošajām mācību iestādēm, kas sagatavo IKT profesionāļus. 2.Komersantu tiešsaistes aptauja LIKTA un citu IKT nozares asociāciju vadībai un izpildinstitūcijām tika nosūtīta tiešsaistes aptaujas forma, kas tālāk tika izplatīta asociāciju biedriem. Formā uzņēmēji tika aptaujāti gan par tuvāko 3 gadu aktuālajām IKT profesionālu tehnoloģiju apmācību tēmām, gan par kursu formātu, saturu, ilgumu un aptuvenajām tirgus de facto cenām. Aptaujā piedalījās vairāk kā 50 IKT nozares uzņēmumi. 3.Klātienes seminārs Pēc tiešsaistes aptauju rezultātu apkopošanas LIKTA, LATA, Latvijas IT Klastera un LIA biedri tika aicināti uz klātienes sanāksmi, kur piedalījās vairāk kā 50 uzņēmumu pārstāvji – attīstības un personāla daļas vadītāji, kas atbildīgi par IKT nozares darbinieku apmācībām. Klātienes diskusijā tika izvērtētas nozīmīgākās apmācību tēmas un virzieni. 4.Individuālas tikšanās un konsultācijas Veidojot projekta apmācību saturu un analizējot attiecīgās izmaksas, LIKTA veica individuālās konsultācijas ar projekta dalībniekiem, lai precizētu konkrēto uzņēmumu pieteikumus. Lai nodrošinātu potenciālo sadarbību ar Profesionālajām izglītības iestādēm, kas piedāvā kursus un apmācību programmas IKT profesionāļiem, LIKTA nosūtīja oficiālu vēstuli aicinot šīs izglītības iestādes piedāvāt kursus atbilstoši projekta apmācību jomām, tai skaitā Rēzeknes Tehnikumam, Elektronikas un datorzinātņu institūtam, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolai, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Latvijas Universitātei, Ogres Tehnikumam, Rīgas Tehniskajai koledžai, Rīgas Valsts tehnikumam, Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolai, Rīgas Tehniskajai Universitātei, Stockholm School of Economics in Riga. Ar mācību iestādēm notika arī individuālas sarunas (klātienes un telefona), izskaidrojot projekta mērķus un apmācību vajadzības. No vairākām mācību iestādēm tika saņemti konkrēti apmācību piedāvājumi. Tāpat ar mācību iestādēm tika pārrunāta iespējamā sadarbība izmantot projekta apmācībām viņu telpas un tehniku. Par visiem izsludinātajiem iepirkumiem projekta ietvaros, LIKTA nosūtīs informāciju minētajām izglītības iestādēm.
Projekta kopsavilkums :Projekta “IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu. Projekta iesniedzējs ir IKT vadošā asociācija, kuru pārstāv informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares komersanti. LIKTA biedri kopā ar sava biedra “Latvijas IT Klasteris” biedriem (kuri nav LIKTA biedri) un kas atbilst MK definētajai nozares klasifikācijai kopā veido 57 uzņēmumus, ar kopējo apgrozījumu (2014.gada noslēgtie finanšu pārskati) 544 548 998 EUR un kopējo darbinieku skaitu – 5477. Biedrība “LIKTA” pēdējo 6 gadu laikā veiksmīgi vadījusi ESF finansētus apmācību projektus, kuru kopējā summa pārsniedz 6,8 milj. eiro un tādējādi ir pierādījusi savu vadības kapacitāti.Viens no lielākajiem IKT nozares izaicinājumiem ir darbaspēka nepietiekamība. Cilvēkresursu bāzes radīšana ir priekšnoteikums gan esošo nozares uzņēmumu izaugsmei, gan pasaules lielo IKT uzņēmumu centru ienākšanai Latvijā. Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes liecina, ka pieprasījums pēc IKT speciālistiem 2020.gadā pārsniegs piedāvājumu par 26%. Projekta īstenošanā ir plānotas apmācības komersantiem un darbiniekiem, kuri strādā profesionālajā IKT jomā un kuriem ir nepieciešams papildināt IKT nozares prasmes, lai varētu piedalīties inovatīvu projektu, produktu un procesu izstrādē. Apmācības paredzētas, galvenokārt, datorzinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģiju, kā arī projektu vadības jomā. Projektu vadīs pieredzējuši asociācijas darbinieki – projektu vadības eksperti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks apmācīti vismaz 1610 ne-unikāli IKT profesionāļi no 55 uzņēmumiem. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 874 402.30, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 898 976.70. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 01.07.2016.-31.03.2019.
Līguma noslēgšanas datums*** :13.06.2016
Projekta sākuma datums :01.07.2016
Projekta beigu datums**** :31.03.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas procesi MVU (tostarp kuponu shēmas, procesu, dizaina, pakalpojumu un sociālā inovācija) 064 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :07.12.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu