}

Tehnoloģiju pārneses programma

Projekta nosaukums :Tehnoloģiju pārneses programma
Projekta numurs :1.2.1.2/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Reģ.Nr.:90001739473
Jur. adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.2.1. Palielināt privātā sektora investīcijas P&A
Projekta kopējais finansējums :35 307 059.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 30 011 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :5 296 059.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :35 307 059.00
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Lai projekta iesnieguma 1.1.apakšsadaļā izvirzīto projekta mērķi varētu sasniegt, projekta īstenošanā tiek noteiktas vairākas mērķa grupas: 1) pētniecības organizācijas, kuras ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas. Pētniecības organizācijām tiks sniegts atbalsts iepriekš veiktu pētījumu komercializācijas potenciāla izvērtēšanai, komercializācijas pasākumu īstenošanai un sadarbības veikšanai ar potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem u.c. pasākumi. 2) sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kuriem tiek sniegts atbalsts, tehnoloģiju pārneses ceļā, jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kas sniedz ieguldījumu viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā. 3) jaunuzņēmumi, kuriem inovāciju vaučeru ietvaros tiek sniegts atbalsts augstas kvalifikācijas darbinieku piesaistei jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, gan atbalsts dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajām vizītēm pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. Detalizētāku projekta pasākumu plānu ar mērķa grupu iesaistīšanu lūdzam skatīt projekta iesnieguma 1.5.apakšsadaļā, kas atbilst iepriekš veiktai izpētei par mērķa grupu vajadzībām. Analizējot inovatīvo uzņēmumu struktūru pēc to lieluma, secināms, ka inovācijas jomā aktīvāki ir lielie uzņēmumi, proti, 64,6% no visiem lielajiem uzņēmumiem ir novērtēti kā inovatīvi. Vidējo uzņēmumu grupā 43,2% no visiem uzņēmumiem bijuši inovatīvi, bet mazo uzņēmumu kategorijā inovatīvo uzņēmumi veidoja vien 26,5% no visu mazo uzņēmumu kopskaita. Inovācijas un pētniecības datu analīze liecina, ka Latvijas uzņēmumu inovācijas un pētniecības kapacitāte ir nepietiekama, lai nodrošinātu jaunu konkurences priekšrocību radīšanu un uzņēmumu izaugsmi ilgtermiņā. Latvijā dominē zemo un vidēji zemo tehnoloģiju nozares, kā arī vājais Latvijas uzņēmumu tehnoloģiskās attīstības līmenis. Tāpat Latvijas tautsaimniecības struktūru galvenokārt veido MVK. MVK inovācijas potenciālu un sniegumu ietekmē gan ierobežotie cilvēkresursi, gan pašu finanšu resursi, kas pieejami šiem uzņēmumiem P&A un inovācijas aktivitāšu īstenošanai, tostarp ierobežotas iespējas piesaistīt finansējumu augsto tehnoloģisko un biznesa risku dēļ. Tāpat uzņēmumiem lielākoties ir nepietiekami attīstītas savstarpējās sadarbības prasmes nozares vai starpnozaru aspektā, bet jo īpaši – nepietiekami attīstīta sadarbība ar pētniecības institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Līdz ar to nepieciešams sekmēt gan cilvēkresursu attīstību un piesaisti pētniecības un inovācijas darbībām, gan inovatīvu ideju izstrādi, gan pētnieciskās infrastruktūras pilnveidi, kā arī uzlabot augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbību. Veidojot pasākumus, kas sekmē inovācijas pieprasījumu, tiek radīti priekšnoteikumi uzņēmumiem attīstīt uz inovāciju balstītas konkurētspējas priekšrocības, sniedzot iespēju novirzīt papildu resursus gan uzņēmumu iekšējās pētniecības un inovācijas kapacitātes veidošanai, gan tehnoloģiju un zināšanu ieguvei ārpus uzņēmuma, gan sekmējot jaunu inovatīvu uzņēmumu ar strauju izaugsmes potenciālu veidošanos un finansējuma piesaisti šo uzņēmumu agrīnās attīstības fāzē. Pārneses sistēmas pilnveidošanas mērķis ir pētniecības un uzņēmējdarbības sektora sadarbības prasmju pilnveidošana, zinātniskās darbības ciešāka sasaiste ar pieprasījumu no uzņēmējdarbības sektora puses, piemēram, apmierinot uzņēmumu vajadzības pēc pētniecības, jaunām tehnoloģijām un inovatīviem risinājumiem. Vienlaikus būtiski nodrošināt no publiskiem resursiem finansētās pētniecības rezultātu plašāku izmantošanu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai privātajā sektorā. Sagatavojot ES fondu 2014.-2020.gada projektu “Tehnoloģiju pārneses programma” tika izvērtēti pasākumi un Tehnoloģiju pārneses sistēmas vajadzības no 2007.-2013.gada programmām “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” un “Inovāciju vaučeri MVK”, kā arī tika aplūkoti citu valstu tehnoloģiju pārneses sistēmu un programmu piemēri. Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt 6.pielikuma apakšsadaļā 1.4.Tehnoloģiju pārneses programmas ieviešanas risinājums un izvērtējums. Lai nodrošinātu interešu un vajadzību saskaņošanu, projekta stratēģijas izstrādē un saskaņošanā tika iesaistītas nozares pārstāvošās institūcijas (EM, IZM, LIAA, Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas zinātnes padome, Valsts zinātnisko institūtu asociācija un Latvijas Jauno zinātnieku apvienība). Projekta īstenošanas laikā sasniedzamie rezultāti: o piesaistīto privāto investīciju apjoms inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem – 1 764 706 euro līdz 31.12.2022.; o atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits – 100 projekti līdz 31.12.2022. (t.sk. līdz 31.12.2018. atbalstīti 15 projekti); o atbalstīto komersantu, tai skaitā jaunuzņēmumu, skaits, kuri saņem atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus – 320 komersanti līdz 31.12.2022. (t.sk. līdz 31.12.2018. atbalstīti 48 komersanti); o jaunradīto produktu un tehnoloģiju skaits atbalstītajos uzņēmumos pēc atbalsta saņemšanas –240 produkti un tehnoloģijas līdz 31.12.2022. (t.sk. līdz 31.12.2018. atbalstīti 36 produkti un tehnoloģijas); o atbalstīto komersantu, tai skaitā jaunuzņēmumu, skaits, kas saņem grantus – 320 komersanti līdz 31.12.2022.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis - sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā, kā arī veicinātu inovācijas aktivitātes sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kā arī sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, tai skaitā nodrošinot Latvijas pārstāvja ārvalstīs darbību veicinot pētniecību, un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā – pētniecības produktu komercializāciju. Galvenās darbības: 1) tehnoloģiju pārneses procesa veicināšana un koordinācija; 2) publisko pētniecības organizāciju (turpmāk – PPO) pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana; 3) inovāciju vaučeru sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem (turpmāk - MVK) pakalpojumu nodrošināšana; 4) jaunuzņēmumu darbības atbalsta nodrošināšana. Projekta īstenošana plānota no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža līdz 31.12.2022. Vienlaikus projekta sagatavošanas darbības ir uzsāktas ar 01.04.2016. Projekta pirmās daļas kopējās izmaksas: 20 294 118 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms – 17 250 000 euro, valsts budžeta finansējums – 3 044 118 euro. Savukārt lēmums par otras daļas (rezerves) ar attiecināmām izmaksām 20 294 118 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjomu – 17 250 000 euro, valsts budžeta finansējumu – 3 044 117 euro izmantošanu projekta ietvaros tiks pieņemts pēc sasniegto rezultātu līdz 31.12.2018. izvērtējuma. Projekta plānotie rezultāti: • atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits – 100 projekti (t.sk. līdz 31.12.2018. atbalstīti 15 projekti); • atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus – 320 komersanti (t.sk. līdz 31.12.2018. atbalstīti 48 komersanti); • atbalstīto komersantu skaits, kuri saņem atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus – 320 komersanti (t.sk. līdz 31.12.2018. atbalstīti 48 komersanti); • uzkrāts specifiskais iznākuma rādītājs - jaunradīto produktu un tehnoloģiju skaits atbalstītajos uzņēmumos pēc atbalsta saņemšanas (faktiskās vērtības) – 240 produkti un tehnoloģijas (t.sk. līdz 31.12.2018. atbalstīti 36 produkti un tehnoloģijas); • finanšu rādītājs līdz 31.12.2018. – sertificēti izdevumi 2 700 000 euro apmērā; • rezultāta rādītājs līdz 31.12.2022. – piesaistīto privāto investīciju apjoms inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem - 1 764 706 euro. Visas atbalstāmās darbības projekta ietvaros tiks īstenotas saskaņā ar projekta īstenošanas stratēģiju, kura satur detalizētāku informāciju par projekta īstenošanas plānu, mērķiem, tehnoloģiju pārneses un komercializācijas vides Latvijā problēmām un to risinājumiem, prasībām Vienotā tehnoloģiju pārneses centra (turpmāk – VTPC) personālam, to darba uzdevumiem un funkcijām, kā arī sasniedzamos rādītājus, lai nodrošinātu minētā mērķa sasniegšanu. Projekta īstenošanas stratēģiju ir izstrādājusi un tās īstenošanu uzraudzīs konsultatīvā padome ar pārstāvjiem no Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras, Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas zinātnes padomes, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.
Līguma noslēgšanas datums*** :29.12.2016
Projekta sākuma datums :29.12.2016
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Tehnoloģiju pārnese un augstskolu un uzņēmumu sadarbība, kas lielāko labumu sniedz MVU 062 74.00
2. Pētniecības un inovācijas procesi MVU (tostarp kuponu shēmas, procesu, dizaina, pakalpojumu un sociālā inovācija) 064 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu