}

Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās

Projekta nosaukums :Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās
Projekta numurs :1.1.1.4/17/I/015
Finansējuma saņēmējs :LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Reģ.Nr.:90000076669
Jur. adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts 90002111761 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Rīga
2. Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Rīga
3. Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 Rīga
4. Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 Rīga
5. Zeļļu iela 23, Rīga, LV-1002 Rīga
6. Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002 Rīga
7. Miera iela 3, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Rīga
8. Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 Rīga
9. Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 Rīga
10. Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 Pierīga
11. Riekstukalns, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Projekta kopējais finansējums :29 741 918.95
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 24 016 606.00
Nacionālais publiskais finansējums* :5 725 312.95
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :29 741 918.95
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa ir LU zinātniskie institūti un fakultātes, kuras īsteno pētniecību eksakto zinātņu nozarē un medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs, kā arī pētniecībā nodarbinātais LU personāls. Projekta rezultātā tiks izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša pētniecības darba vide: modernas pētniecības laboratorijas ar augsta līmeņa zinātnisko aparatūru, lai zinātnieki varētu veikt pētnieciskās aktivitātes daudz augstākā kvalitātē nekā līdz šim; ērtas un pievilcīgas darba telpas - zinātniskā personāla darba kabineti, lai zinātnieki varētu netraucēti strādāt pie zinātnisko rakstu un publikāciju sagatavošanas; semināru telpas, lai zinātnieki varētu organizēt radošas diskusijas un sanāksmes; darbinieku atpūtas telpas, lai atpūtas brīžos zinātnieki varētu pagatavot sev tēju vai kafiju un tikties ar kolēģiem, kā arī citas pētniecības darba videi nepieciešamās telpas (piem., tehniskās palīgtelpas u.c.). Projekta rezultātā tiks koncentrēta pētniecības infrastruktūra vienkopus LU Akadēmiskajā centrā, kas veicinās pētniecības nozaru savstarpējo sadarbību un infrastruktūras koplietošanu, ietaupīs zinātniekiem laiku un naudu, kas līdz šim bija nepieciešams, lai satiktos ar kolēģiem no citiem LU zinātniskajiem institūtiem vai izmantotu citu institūtu rīcībā esošās iekārtas. Projekta netiešo mērķa grupu veido studenti, komersanti, kā arī sabiedrība kopumā. Augstākā līmeņa studiju programmu studentiem, īpaši doktorantiem, būs iespēja iesaistīties pētniecības projektos, apgūt zināšanas un pieredzi darbam ar augsta līmeņa pētniecības infrastruktūru, veikt doktora darbu izstrādei nepieciešamos pētījumus daudz augstākā kvalitātē. Projekta rezultātā tiks veicināta pētniecības un studiju procesa sinerģija un uz zinātni balstīta augstākā izglītība. Komersantiem būs iespēja izmantot LU pētnieciskos pakalpojumus daudz plašākā mērogā un augstākā kvalitātē. Projekta rezultātā LU būtiski paaugstināsies pētnieciskā kapacitāte un spēja veikt dažāda veida pētījumus un citus uzdevumus komersantu vajadzībām, kas sekmēs komersantu spēju izstrādāt jaunus inovatīvus pakalpojumus, tehnoloģiju prototipus un produktus. Projekta rezultātā izveidotā pētniecības infrastruktūra ļaus LU mazināt plaisu starp zinātni un sabiedrību, LU Akadēmiskajā centrā īstenojot dažāda veida pasākumus sabiedrības informēšanai par Latvijas zinātni, LU īstenotajiem pētījumu virzieniem un sasniegumiem nacionālā, ES vai pasaules līmenī, rezultātā veicinot sabiedrības izpratni un jaunatnes interesi par zinātni.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) pētniecības infrastruktūras modernizācija Latvijas viedās specializācijas jomās un pētniecības resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, lai palielinātu Latvijas Universitātes pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un starptautisko konkurētspēju. Projekta mērķis atbilst izstrādātajai un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotajai LU attīstības stratēģijai 2016.-2020.gadam. Projektu LU īsteno sadarbībā ar LU Matemātikas un informātikas institūtu (turpmāk – LU MII). Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 29 741 919 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 24 016 606 EUR, valsts budžeta finansējums 4 238 217 EUR un LU un LU MII līdzfinansējums 1 487 096 EUR apmērā. Projektu plānots īstenot kā ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu. Projektā plānotas šādas darbības:1. Būvniecība pētniecības infrastruktūras modernizācijai, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 1.1. LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas (Jelgavas iela 1, Rīga) būvniecība; 1.2. LU MII ēkas (Raiņa bulvāris 29, Rīga) rekonstrukcija; 2. Zinātnisko iekārtu, aprīkojuma, IKT un citu materiālo aktīvu iegāde un uzstādīšana LU un LU MII, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 2.1. Zinātnisko iekārtu iegāde LU, t.sk., uzstādīšana, testēšana, instruktāža; 2.2. Zinātniskā aprīkojuma iegāde LU MII; 2.3. Zinātņu mājas telpu iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde; 3. LU struktūrvienību pārcelšana uz LU Akadēmisko centru; 4. Informatīvie un publicitātes pasākumi; 5. Projekta vadība un īstenošana. Projekts tiks īstenots šādās adresēs: LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja un Dabas māja (Jelgavas iela 1), LU Datorikas fakultāte (Raiņa bulvāris 19, Rīga), LU Matemātikas un informātikas institūts (Raiņa bulvāris 29, Rīga). LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas būvniecībā un aprīkošanā plānots ieguldīt ERAF un valsts budžeta līdzekļus no 1.1.1.4.pasākuma, kā arī no SAM 8.1.1. No SAM 8.1.1. tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas STEM studiju programmu vajadzībām, no 1.1.1.4.pasākuma tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas eksaktajās, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotajiem pētniecības virzieniem. Projekta īstenošanas laiks ir 26 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika (novembris, 2017 – decembris, 2019). Līdz vienošanās noslēgšanai veikti šādi sagatavošanās darbi - pabeigta Zinātņu mājas būvniecības tehniskā projekta izstrāde, veikta būvprojekta ekspertīze, būvvaldē saņemta atļauja būvdarbu veikšanai, un ar 2017.gada jūliju uzsākta Zinātņu mājas būvniecība. Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru klasifikāciju projekts atbilst šādām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm: dabaszinātnes; medicīna un veselības zinātnes; nanotehnoloģijas, materiālzinātnes; bioloģijas, vides, lauksaimniecības, rūpnieciskās, medicīnas biotehnoloģijas un medicīnas inženierijas. Ņemot vērā LU īstenoto pētniecības virzienu dažādību un zināšanu, kapacitātes un pētniecības potenciāla plašo apmēru, projekta rezultātā īstenotā pētniecības infrastruktūras modernizācija dos ieguldījumu visu piecu Latvijas viedās specializācijas jomu attīstībai: biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, zināšanu ietilpīga bioekonomika un viedā enerģētika. Projekts papildinās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus LU īstenoto pētniecības virzienu modernizācijā un LU Akadēmiskā centra Dabas mājas būvniecībā un aprīkošanā. Projektu pabeidzot visi eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotie LU pētniecības virzieni, t.sk., pētniecības infrastruktūra un cilvēkresursi, būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kā arī LU MII, un pētniecībai nepieciešamā infrastruktūra modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta rezultātā tiks stiprināta LU pētnieciskā un inovatīvā kapacitāte, veicināta LU iesaiste Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās, sekmēta sadarbība ar komersantiem un LU rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošana tautsaimniecības un sabiedrības problēmu risināšanai, kā arī paaugstināta LU spēja piesaistīt ārējo (ārvalstu un privātā sektora) finansējumu.
Līguma noslēgšanas datums*** :10.11.2017
Projekta sākuma datums :10.11.2017
Projekta beigu datums**** :31.12.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska) 058 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu