}

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās.

Projekta nosaukums :Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās.
Projekta numurs :1.1.1.4/17/I/004
Finansējuma saņēmējs :RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Reģ.Nr.:90000068977
Jur. adrese: Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 Rīga
2. Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 Rīga
3. Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048 Rīga
4. Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 Rīga
5. Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 Rīga
6. Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Rīga
7. Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 Rīga
8. Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Projekta kopējais finansējums :32 689 124.22
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 27 270 120.71
Nacionālais publiskais finansējums* :4 197 477.94
Nacionālais privātais finansējums** :1 221 525.57
Kopējie atbilstīgie izdevumi :32 689 124.22
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa ir pētniecībā nodarbinātais personāls. Projekta rezultātā pētniecībā nodarbinātais personāls iegūs uzlabotu infrastruktūru pētījumu veikšanai. Papildus, tiks veicināta studentu interese par zinātnieka karjeru, jo uzlabotā infrastruktūra un modernizētais aprīkojums nodrošinās iespēju veikt augsta līmeņa pētījumus, tādejādi tiks uzlabota ierobežotā atjaunotne RTU, tas ir, nepietiekams pētniecībā iesaistīto jauno zinātnieku skaits. Savukārt pētniecības procesā iesaistītajiem studentiem nepieciešama labiekārtota un piemērota infrastruktūra un aprīkojums, lai nodrošinātu to piesaisti un motivāciju. Šo faktoru uzlabošana pozitīvi ietekmē pētījumu kvalitāti, jo ļauj studentiem strādāt ar katrā jomā nozīmīgākajiem mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem atbilstoši pasaules līmeņa pētniecības vajadzībām. Uzņēmumi iegūs no Projekta realizācijas, jo tiem būs iespēja komercializēt RTU izgudrotos produktus un pakalpojumus. Projekta ieviešana ļaus RTU vēl vairāk pietuvoties mērķim izveidot vienotu P&A centru, kurā tiktu nodrošināti posmi no studiju procesa līdz izgudrojumu komercializācijai. Tas veicinās arī RTU stratēģijas piecu horizontālo prioritāšu sasniegšanu – internacionalizāciju, starpdisciplinaritāti, organizatorisko, finanšu, kā arī infrastruktūras efektivitāti. Šīs piecas horizontālās prioritātes RTU izmanto kā prizmu, lai caurskatītu tās mērķu realizāciju un nodrošinātu Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi, komercializāciju un inovāciju.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir - modernizēt RTU pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un modernizētās infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. RTU plāno pētniecības infrastruktūras attīstību Viedās specializācijas jomās: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Projekta mērķa grupa ir pētniecībā nodarbinātais personāls. RTU infrastruktūras attīstības stratēģija vērsta uz teritoriāli koncentrētu studiju un zinātniskā darba infrastruktūras attīstību un stratēģiskās specializācijas stiprināšanu. Ar šā projekta palīdzību RTU turpinās uzsāktās investīcijas tajās jomās, kur reformu vai restrukturizācijas mērķi vēl nav sasniegti un šis atbalsts būs loģisks turpinājums investīcijām, kas jau ir veiktas vai notiek, un balstīsies uz 2008. – 2015. gada periodā iegūtās pieredzes un sasniegtajiem rezultātiem un RTU Attīstības stratēģijā 2015. – 2020. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem. Pasaules prakse ir pierādījusi, ka vislabākos rezultātus sasniedz tās universitātes, kurām ir vienots akadēmiskais un zinātniskais komplekss, kas sevī iekļauj gan studiju, gan pētniecības telpas. RTU ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir vienota RTU teritoriālā kompleksa izveide Ķīpsalā un tās tiešā tuvumā ar mērķi reprezentēt šo kompleksu, kā būtisku Rīgas pilsētvides zīmola sastāvdaļu, palielinot savu un Rīgas starptautisko konkurētspēju. Viens no šķēršļiem RTU nepieciešamajā tālākajā attīstībā ir saistīts ar tās struktūrvienību izvietojumu dažādās Rīgas pilsētas daļās un ēku, kuras celtas pagājušā gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos gados lielo nolietojuma stāvokli, kas neatbilst mūsdienu mācību un zinātniskā darba prasībām. Darbības, kuras RTU plāno īstenot projekta ietvaros, atbilst PO darbībai, kurai nav saimniecisks raksturs. Ar šā projekta palīdzību RTU turpina attīstību, veidojot spēcīga Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra kodolu, atbalstot šādus galvenos investīciju virzienus: • pārbūvēt infrastruktūru Ķīpsalas ielā 6b, lai pārceltu uz Ķīpsalu Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti un varētu pilnvērtīgi īstenot Pētniecības platformu - Transports, Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – attīstību; • pārbūvēt infrastruktūru Ķīpsalas ielā 6a, kur šobrīd atrodas Būvniecības inženierzinātņu fakultāte un varētu pilnvērtīgi īstenot Pētniecības platformu - Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – attīstību, kā arī paredzot telpas Zinātnes un inovāciju centra attīstībai; • uzbūvēt modernu Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes, Augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) centra – pētniecības vienības korpusu Ķīpsalā, Zunda krastmalā 10, lai varētu pilnvērtīgi īstenot Pētniecības platformas “Informācija un komunikācija” attīstību; • uzbūvēt Baltijas Biomateriālu ekselences centra ēku (turpmāk BBCE) Paula Valdena ielā, lai veicinātu multidisciplināru pētījumu attīstību un attīstītu jaunu pētniecības virzienu, kas ir saistīts ar padziļinātu implantmateriālu izpēti šūnu vidē. • aprīkot ar mūsdienīgām un modernām iekārtām un tehnoloģijām RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centrā ietilpstošās vienības. Projektu paredzēts īstenot 75 mēnešus no 2017.gada 15. septembra līdz 2023. gada 30. novembrim. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 32 689 124,22 (tai skaitā ERAF finansējums EUR 27 270 120,71, valsts budžeta līdzfinansējums EUR 3 784 547,65 un RTU līdzfinansējums EUR 1 634 455,86).
Līguma noslēgšanas datums*** :15.09.2017
Projekta sākuma datums :15.09.2017
Projekta beigu datums**** :30.11.2023
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska) 058 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :07.12.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu