}

RTU inovāciju granti studentiem

Projekta nosaukums :RTU inovāciju granti studentiem
Projekta numurs :1.1.1.3/18/A/001
Finansējuma saņēmējs :RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Reģ.Nr.:90000068977
Jur. adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. LATVIJAS UNIVERSITĀTE 90000076669 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Industry Innovation Center" 40103673794 Pulka iela 3, Rīga, LV-1007
3. Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds 40008067097 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Projekta kopējais finansējums :3 200 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 400 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :800 000.00
Kopējie atbilstīgie izdevumi :3 200 000.00
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Primārās mērķgrupas: 1.Studenti (bakalaura, maģistra, doktora līmenī) – RTU pilna un nepilna laika studenti, kuri identificējuši vajadzību un vēlmi attīstīt uzņēmējspēju kompetenci caur studiju vai ārpus studiju procesiem. Jāmin, ka studentu skaits Latvijā ar katru gadu samazinās, 2017.gadā sasniedz 81 602 (sk. attēlu 1.4.) studentus. Pēc projekta «Studiju procesa un industrijas sadarbības veicināšanas pasākumu alternatīvu modeļu izpēte» ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze un datu apkopojums darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1.3. pasākumam «Inovāciju granti studentiem» pētījuma daļā, tika identificēts, ka uz šo brīdi «uzņēmīgo» un «neuzņēmīgo» studentu attiecības, ir robežās - 30 % («uzņēmīgie») un 70 % («neuzņēmīgie»), lai varētu realizēt NAP noteiktās stratēģiskās prioritātes, studējošo skaits, kas studiju laikā attīsta uzņēmējspējas un radošumu, būtu proporcionāli jāmaina «uzņēmīgo» un «neuzņēmīgo» absolventu attiecības, tās tuvinot 30 % («uzņēmīgie») un 70 % («neuzņēmīgie»). Jāmin, ka ne visi «uzņēmīgie» studenti realizē savu potenciālu, tā kopējo aktīvo studentu skaitu samazinot līdz aptuveni 5% - 10% robežām, kas ir arī citu valstu augstskolu novērotais mērķgrupas apjoms. RTU kopējais studentu skaits ir 14 672 studenti. Pieņemot, ka 30% no tiem ir «uzņēmīgie», tas kopā sastāda ~ 4400 studentus. Ja ņem vērā, ka 2300 ir ārzemju studenti, kuri valodas barjeras dēļ, var tikt iesaistīti programmas norisē daļēji. Papildus ņemot vērā augstskolu apkopotos datus – mērķgrupas reālo apjomu no studentu kopskaita, RTU provizoriskā mērķu grupa ir no 450 – 900 studentiem. Ja tiek sadalīti pa studiju gadiem, tad tie ir aptuveni 150 – 300 studentiem gadā. 2.Komercsabiedrības – valsts, privātā vai nevalstiskā sektora uzņēmumi ar inovatīvo komponenti, spēju nodrošināt sadarbībai nepieciešamos resursus, definēt problēmsituācijas vai interešu lauku, kā arī ieviest rezultātu. Komercsabiedrības, kuras attīsta zināšanu ietilpīgus un konkurētspējīgus produktus atbilstoši RIS3 noteiktajām jomām. Pēc CSB veiktā pētījuma un datu apkopojuma, inovatīvi aktīvs uzņēmums ar tehnoloģiskām inovācijām tiek identificēts kā uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis produktu vai procesu inovāciju un/vai ir veicis inovatīvās darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās. Balstoties uz CSB veikto pētījumu “Inovāciju apkopojums no 2014 – 2016 gadam”, pozitīvi tiek vērtēts, ka apsekojuma dati rāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu (2012. – 2014. gads), inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars palielinājās par 4,8 %, bet par 17,1 % palielinājās to uzņēmumu skaits, kuros bija tikai tehnoloģiskās inovācijas – produktu un procesu. 76,6 % rūpniecības un 65,3 % pakalpojumu nozares uzņēmumu ieviesa tehnoloģiskās inovācijas, bet netehnoloģiskās inovācijas ieviesa 23,4 % rūpniecības un 34,7 % pakalpojumu nozares uzņēmumu. 3.Universitāte – universitātes programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības un darbinieki. RTU kopā ir 567 akadēmiskā personāla pārstāvji. Lai sniegtu atbalstu noteiktajai studentu auditorijai, nepieciešams iesaistīt aptuveni 10% no akadēmiskā personāla, kas būtu ~ 50 pārstāvji. Programmas realizācijas attiecība starp studentiem un akadēmisko personālu būtu 1 akadēmiskā personāla pārstāvis uz 10 – 20 studentiem.Papildus programmas realizācijai tiek piesaistīti eksperti, mentori, lektori. Lai realizētu programmu un sasniegtu izvirzītos uzdevumus, nepieciešams piesaistīt: • līdz 60 mentorus un konsultantus gadā, kopā periodā 180 mentori; • līdz 60 lektorus un ekspertus gadā, kopā periodā 180 eksperti un lektori. Sekundārās mērķgrupas: 1) citu augstskolu studenti; 2) zinātnieki, t.sk., pētnieki; 3) akadēmiskais personāls, 4) jaunuzņēmumi; 5) investori; 6) inovāciju ekosistēmas sadarbības organizācijas; 7) ārvalstu komercsabiedrības.
Projekta kopsavilkums :Projekta vispārīgais mērķis ir ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanai. Savukārt projekta specifiskais mērķis ir īstenot RTU studentu inovāciju grantu programmu, lai veicinātu studentu uzņēmējspējas un inovatīvo domāšanu, nodrošinot tās attīstību caur veiksmīgu sadarbības platformu, kas apvienotu studentus no dažādiem studiju virzieniem, un universitātēm; un īstenotu apmācības starpdisciplīnu grupās jeb komandās, t.sk., iesaistot mācībspēkus un jaunos pētniekus ar mērķi sagatavoti jaunu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādes projektus vai prototipus izvirzītajiem nozares un industrijas izaicinājumiem un nākotnes attīstības prognozēm. RTU studentu inovāciju grantu programmu īstenošana sniegs tiešu ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un izaugsmes prioritāšu īstenošanā, jo īpaši STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), medicīnas un radošo industriju jomās, tostarp sniedzot ieguldījumu cilvēkkapitāla pieauguma nodrošināšanā. Projekta ietvaros tiks īstenotas Produktu attīstības programma, DEMOLA Latvija, Vertikāli integrēti projekti, RTU IdeaLAB, Zinātnisko pētījumu komercializācijas apmācības, Programma Industriālais doktors; Ideācijas pasākumi; Universitāšu inkubators; RTU Studentu inovāciju grantu stipendiju fonds un Studentu prakses programma, kā arī projekta informācijas un publicitātes pasākumi un projekta vadība. Projekta ietvaros tiks realizēts arī komunikācijas un publicitātes plāns. Projekta aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar projekta partneriem Latvijas universitāti, RTU Attīstības fondu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Industry Innovation Center". Projekta darbības plānots realizēt 36 mēnešus – no 01.05.2019. līdz 30.04.2022. un tā kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 3 200 000, tai skaitā ERAF finansējums – EUR 2 400 000 un RTU piesaistītais privātais finansējums EUR 800 000.
Līguma noslēgšanas datums*** :20.08.2019
Projekta sākuma datums :01.05.2019
Projekta beigu datums**** :30.04.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu 060 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu