}

Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana

Projekta nosaukums :Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana
Projekta numurs :1.1.1.1/18/A/053
Finansējuma saņēmējs :RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Reģ.Nr.:90000068977
Jur. adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juvitek" 40003982134 Ozoliņu iela 8, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 Rīga
2. Ozoliņu iela 8, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Projekta kopējais finansējums :639 498.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 369 629.84
Nacionālais publiskais finansējums* :233 055.01
Nacionālais privātais finansējums** :36 813.15
Kopējie atbilstīgie izdevumi :639 498.00
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa, kas tieši gūs labumu no projekta aktivitātēm ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juvitek", RTU MKI un tā pētnieki, tehniskais personāls, maģistratūras un doktorantūras studenti. Projekta netieša mērķa grupa sastāv no ražotājiem, kuri izmanto polimerizācijas un pultrūzijas tehnoloģiskus procesus, un pultrudētu kompozītu lietotāji dažādās rūpnieciskās jomās: būvniecībā, transportā (automobiļu un kuģu būvē, aeronautikā), infrastruktūrā u.c. Projekta ietvaros iegūtas zināšanas būs arī interesantas pētniekiem, kuri izstrādā inovatīvus termo-ķīmiskus un elektromagnētiskus procesus. Tā kā projekta ietvaros tiek plānots risināt sarežģītas multi-fiziskas problēmas (termo-ķīmiskas, termo-mehāniskas, elektromagnētiskas), tiks izveidota starpdisciplinārā zinātniski-pētnieciskā komanda no mehānikas, ķīmijas un elektromehāniskas inženieriem un tehnologiem. Šī grupa apvienos pieredzējušus pētniekus un jaunus speciālistus, tostarp studentus, kuri veicinās cilvēkkapitāla zinātnisko un tehnoloģisko attīstību un zināšanu izveidi Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. COMPOR, kā lielākais pultrūzijas ražotājs Latvijā un viens no lielākiem ES, kas ar piecām pultrūzijas līnijām ražo apaļas, taisnstūra un rievotas caurules, dubult-T un leņķa profilu sijas, grīdas un apdares paneļus izmantošanai mājsaimniecībās (skaņu izolējošie ekrāni, terases, nojumes, gājēju tiltiņi, kāpnes, sijas un segumi, dekoratīvie paneļi un sienu latojums) un industrijā (ceļu, dzelzceļu, tiltu, ostu un hidrotehniskās konstrukcijas, konstrukcijas ķīmiskai un enerģētiskai rūpniecībai un attīrīšanas iekārtām), ir tieši un pamatīgi ieinteresēts savu ražošanas procesu efektivitātes uzlabošanā, jo elektroenerģijas cenas Latvijā ir augstas un turpina augt (20. pielikums). Projektā iegūtas jaunas zināšanas par termo-ķīmiskiem, termo-mehāniskiem un elektromagnētiskiem procesiem, kā arī kvalitātes kontroles sistēmām būs interesantas Latvijas kompānijām (Poliurs, Evopipes, Melros), kuras ražo plastmasas caurules un caurules ar aizsargājošu pārklājumu ar ekstrūzijas tehnoloģiju. Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība uzskata, ka projekts veicinās inovatīvo pultrusion procesu izstrādi, kas ievērojami palielinās ražošanas procesu produktivitāti Latvijā un uzlabos RTU pētniecības un inovācijas kapacitāti (21. pielikums). Latvijas Energoefektivitātes asociācija uzskata, ka projekts dos ievērojamu energoefektivitātes palielināšanu un kopā ar gaistošo organisko savienojumu un sīko daļiņu emisijas izslēgšanu veicinās veselīgāku vidi Latvijā (22. pielikums). Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku noslodze pilna laika ekvivalenta izteiksmē (PLE) projekta īstenošanas periodā sastādīs 5.5 PLE, no kuriem ne mazāk kā 25 % no visas projekta īstenošanas personāla būs studenti un zinātniskā grāda pretendenti 1.5 PLE apmērā. Projektā tiek izveidotas četras jaunas jauno pētnieku amata vietas ar kopējo noslodzi 2.3 PLE un pēcuzraudzības periodā noslodze sastāda 1.5 PLE apmērā, nodrošinot divu darba vietas saglabāšanu vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas 1.5 PLE apmērā.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana, saglabājot pultrūdētu profilu kvalitāti un ievērojami samazinot to izmaksas, kā arī veicinot veselīgāko vidi. Ar saimniecisku darbību nesaistīta rūpniecisko pētījumu ietvaros tiek plānotas sekojošās galvenās aktivitātes: (i) tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus; (ii) jaunu efektīvu sildīšanas avotu pielietošana elektriskās pretestības vietā; (iii) ātru, automatizētu un viedo ražošanas procesu izstrāde, ievērojami samazinot ražošanas soļu skaitu; (iv) oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošana. Projekta ilgums: 36 mēneši (no 01.04.2019 līdz 31.03.2022.). Kopējās projekta izmaksas: 639498,00 EUR Tiek sagaidīti sekojošie galvenie rezultāti: (i) oriģināli zinātniskie raksti; (ii) optimizācijas metodoloģija un darba kartes trim plaši izmantotiem profiliem; (iii) termo-ķīmiskie, termo-mehāniskie un elektromagnētiskie galīgo elementu modeli un algoritmi inovatīvu pultrūzijas procesu simulācijai; (iv) projektēšanas noteikumi multifunkcionālu formas veidņu izstrādei; (v) ultraskaņas un optiskas iekārtas pultrūdētu profilu kvalitātes kontroles monitoringam tiešlaikā; (vi) tehnoloģiskās prasības kontroles ierīcēm. Projekts veicinās tautsaimniecības transformācijas īstenošanu caur diviem Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģijā definētiem virzieniem: (i) nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību, un (ii) nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā, un trim izaugsmes prioritātēm: (i) produkti ar augstu pievienoto vērtību, (ii) produktīva inovāciju sistēma, un (iii) energoefektivitātes paaugstināšana specializācijas jomā „Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Projekta rezultāti nodrošinās sekojošo NACE klasificētu tautsaimniecības nozaru vajadzības: • C22.21 - Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana, • C28.96 - Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei, • C29.32 - Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem, • F41.20 - Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, • F42.13 - Tiltu un tuneļu būvniecība, • M71.20 - Tehniskā pārbaude un analīze, • M72.19 - Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs. Projekts ir nesaistīts ar saimniecisku darbību, to īstenos Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un Konstrukciju institūts (RTU MKI) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juvitek". Sadarbības rezultātā tiks veikts rūpniecisks pētījums, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par inovatīviem pultrūzijas procesiem, kā arī kopīgi radītu jaunu zinātību. Atslēgas vārdi: pultrūzija, efektivitāte, optimizācija, mikroviļņu sildīšana, aizsargpārklājumi, kvalitātes kontrole, viensoļa process.
Līguma noslēgšanas datums*** :28.03.2019
Projekta sākuma datums :01.04.2019
Projekta beigu datums**** :31.03.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu 060 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :02.07.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu