}

Ķīmiski modificēts mākslīgais zirnekļu zīds

Projekta nosaukums :Ķīmiski modificēts mākslīgais zirnekļu zīds
Projekta numurs :1.1.1.1/18/A/004
Finansējuma saņēmējs :Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"
Reģ.Nr.:90002111653
Jur. adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Projekta kopējais finansējums :561 334.35
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 324 451.23
Nacionālais publiskais finansējums* :194 783.01
Nacionālais privātais finansējums** :42 100.11
Kopējie atbilstīgie izdevumi :561 334.35
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa: 1) Pētnieki un zinātniskās institūcijas, tai skaitā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), kas veic pētījumus par zirnekļa zīda materiāliem vai jaunu zīda biomateriālu un zāļu piegādes sistēmu izstrādi. Projekta īstenošana sniegs OSI pētniekiem metodi, kā iegūt ķīmiski modificētu mākslīgo zirnekļa zīdu, un projekts palīdzēs izprast zirnekļa zīda veidošanos un tās struktūras un īpašību likumsakarības. Projekts arī veicinās OSI pētniecības un inovācijas spēju attīstību. 2) Pētniecības personāls, studenti un doktoranti. Projektā tiks nodarbināti gan pieredzējuši pētnieki, gan studenti, kuriem būs iespēja paaugstināt savu profesionalitāti un kompetenci, veicot zinātniskos pētījumus augstākajā līmenī ļoti konkurētspējīgā jomā, kā arī apgūstot akadēmiskās rakstīšanas un prezentācijas prasmes. Talantīgie studenti varēs sākt karjeru zinātnē. Projekta netiešā mērķa grupa: 1) Uzņēmēji / uzņēmumi, kas strādā biomateriālu un farmācijas nozarēs. Projekts izveidos metodi, kā iegūt ķīmiski modificētu mākslīgo zirnekļa zīdu, ko varētu ieviest jaunos produktos un tehnoloģijās (cilmes šūnu terapija, zāļu piegādes sistēmas utt.). 2) Izstrādāto zirnekļa zīda izstrādājumu un tehnoloģiju nākotnes lietotāji - pacienti, kam nepieciešama audu transplantācija, šūnu terapija, toksisku vielu (piemēram, pretvēža zāļu) lietošana.
Projekta kopsavilkums :Zirnekļu zīds ir bioloģiski saderīgs, bioloģiski degradējams, kā arī stiprs un elastīgs, kas to padara ļoti piemērotu biomateriālu izveidei. Tomēr zīda iegūšana no zirnekļiem liela mēroga rūpnieciskiem mērķiem nav iespējama un pašreizējās biotehnoloģiskās pieejas saskaras ar problēmām, kas saistītas ar zemu rekombinanto proteīnu iznākumu un grūtībām reproducēt dabisko šķiedru vērpšanas mehānismu. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunu metodi ķīmiski modificēta mākslīgā zirnekļu zīda iegūšanai biomimētiskā ceļā, kas balstīta uz biokonjugāciju ar polietilēnglikolu. Izstrādātajai metodei būtu vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tīri biotehnoloģisku pieeju: tā atvieglotu rekombinanto zirnekļu zīda proteīnu (spidroīnu) ekspresiju baktērijās, jo nebūtu nepieciešams ekspresēt visus trīs spidroīnu domēnus saturošus proteīnus, būtu iespējams veikt spidroīnu šķērssaistīšanu, kā arī varētu viegli manipulēt ar materiālu īpašībām, mainot biokonjugācijas reakcijas apstākļus. Veiksmīga projekta īstenošana sekmēs vairāku Latvijas viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) definēto jomu - biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģijas - attīstību. Projekta rezultāti varēs tikt izmantoti jaunu biomateriālu izstrādei ar potenciāli plašu pielietojumu biomedicīnā un nanotehnoloģijās, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību. Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks veikts starpdisciplinārs pētījums, kas apvieno rūpnieciskos un fundamentālos pētījumus ķīmijas un bioloģijas zinātņu un materiālu inženierzinātņu nozarēs (nozaru klasifikācijas kodi 1.4, 1.6 un 2.5), jo īpaši bioorganiskās ķīmijas, molekulārās un strukturālās bioloģijas, biotehnoloģijas un materiālu zinātnes jomās. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, jo to individuāli īstenos zinātniska institūcija, veicot neatkarīgu pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni. (NACE kods 72.19). Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: 1) pētījumi jaunu zināšanu iegūšanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei; 2) pētījumu rezultātu izplatīšana, tai skaitā 2 zinātnisko rakstu publicēšana, prezentācijas 9 konferencēs un projekta mērķa grupas informēšana; 3) intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 561 334,35 EUR (ERAF - 57,8% jeb 324 451,23 EUR; valsts budžeta finansējums - 34,7% jeb 194 783,01 EUR). Īstenošanas vieta - Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI). Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam. Atslēgas vārdi: mākslīgais zirnekļu zīds, biokonjugācija, spidroīni, proteīnu struktūra, KMR spektroskopija
Līguma noslēgšanas datums*** :11.03.2019
Projekta sākuma datums :01.06.2019
Projekta beigu datums**** :31.05.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu 060 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu