}

Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai

Projekta nosaukums :Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai
Projekta numurs :1.1.1.1/16/A/252
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA"
Reģ.Nr.:50003138501
Jur. adrese: Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. LATVIJAS UNIVERSITĀTE 90000076669 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001 Rīga
2. Zeļļu iela 23, Rīga, LV-1002 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Projekta kopējais finansējums :508 743.23
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 254 371.62
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :254 371.61
Kopējie atbilstīgie izdevumi :508 743.23
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķu grupa: Latvijas universitāte (LU) – zinātniskais partneris, Baltijas Datoru Akadēmija, SIA – LR Komercreģistrā reģistrēts komersants, LU un BDA pētniecībā nodarbinātie darbinieki, doktoranti, maģistranti LU un BDA ir ieinteresētas kompetenču pārvaldības valodas formalizēšanā, organizācijas mērķu kaskadēšanas uz darbiniekiem izpētē, jaunas kompetenču vērtēšanas metodes izstrādē izglītības nozarē un starpdisciplinārajam pielietojumam izglītības laukā, piemērotu IT atbalstu sistēmu izmantošanā kompetenču pārvaldības procesā, kompetenču attīstības rezultātu novērtēšanā, kas dos iespēju LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra darbiniekiem un BDA darbiniekiem paplašināt pētniecisko pieredzi, iesaistot jaunos zinātniekus, potenciālos doktorantus un maģistrantus starpdisciplinārā rūpnieciskā pētījumā, lai radītu risinājumus darbam ar kompetenču pārvaldību un tās vērtēšanu izglītības organizācijās. LU un BDA nodrošinās pieejas validāciju organizācijās, kas nodrošina formālo un neformālo izglītību. Pētījuma rezultāti dos iespēju zināšanu pārnesei no biznesa vides uz izglītības organizācijām LU piedāvāto pakalpojumu jomā. Sadarbība ar LU sniegs BDA iespēju attīstīt zinātniskās pētniecības kapacitāti un radīt jaunu kompetenču pārvaldības pakalpojumus. Netiešās mērķu grupas: Iestādes un privātuzņēmumi – efektīva jauno darbinieku piesaiste un esošo darbinieku kompetenču izmantošana. IT izstrādātāji - zinātniski pamatots definējums kompetenču pārvaldības procesam jaunu IT produktu izstrādei. Izglītības nodrošinātāji - izpratne par procesu un jauni pakalpojumi. Kompetenču pakalpojumu sniedzēji - izpratne par procesu un IT atbalsta sistēmām. Studenti formālajā izglītībā - attīstība atbilstoši darba tirgus prasībām, palielinot nodarbinātības iespēju pēc studiju beigām. Apmācāmie neformālajā izglītībā - attīstība atbilstoši organizācijas mērķu kaskadēšanas principiem un lielākas izredzes veiksmīgai profesionālajai karjerai.
Projekta kopsavilkums :1. Kopsavilkums Projekta mērķis ir radīt zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu formalizētam, universālam cilvēkresursu kompetenču pārvaldības procesam organizācijā un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību vairākās nozarēs ar atšķirīgu organizāciju kultūru. Pētījumu balstīs uz iepriekšējos pētījumos izstrādāta universāla un atvērta kompetenču modeļa izmantošanu kompetencēs balstītā cilvēkresursu pārvaldībā organizācijās. Kompetenču modeli uzlabos izmantojot organizācijas ontoloģijas principus un piemērojot dizaina veidošanas zinātnes pieeju, apvienojot zinātnisko izpēti un empīrisko pieredzi. Procesa ontoloģiju veidos, izmantojot formālu valodu. Vērtēs organizācijas mērķu kaskadēšanas ietekmi uz kompetenču pārvaldību, veidos atbilstošu kompetenču vērtēšanas metodi, kura tiks izmantota validācijai formālajā un neformālajā izglītībā, izveidos zinātniski pamatotu efektīvas IT atbalsta sistēmas prototipu Atslēgas vārdi: IT atbalsta sistēmas, organizācijas mērķi, kompetences, ontoloģija , procesu analīze, kompetenču vērtēšanas metodes, kompetenču attīstības rezultātu analīze. 2. Projekta detalizētais kopsavilkums Projektā paredzētais pētījumu veids: - rūpnieciskais pētījums; Projekta atbilstība zinātnes nozarei: 1. Natural sciences, 1.2 Computer and information sciences 5. Social sciences, 5.2 Economics and business, 5.3 Educational sciences Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību. Galvenās projekta darbības: Projekta ietvaros plānots veidot zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu formalizētam kompetenču pārvaldības procesam un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu no formālās un neformālās izglītības viedokļa, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru. Projektā nodrošinās atbalsta pasākumus, kas saistīti ar tehnoloģisko un zināšanu pārnesi: - Sagatavotas 4 zinātniskās publikācijas. - Organizētas 3 ekspertu darba grupas sanāksmes dažādu nozaru organizācijām ar vismaz 25 ekspertiem. - Nolasīti referāti 4 zinātniskajās konferencēs. - Nodrošināta piekļuve pētījuma rezultātiem interneta vietnē. Plānotie rezultāti: Izveidots zinātniski pamatots IT atbalsta sistēmas prototips Formāli aprakstīts organizācijas mērķu kaskadēšanas process. Izveidota mērķtiecīgas kompetenču pārvaldības procesa ontoloģija. Izveidotas procesam piemērotas kompetenču vērtēšanas metodes. Validēta praksē mērķtiecīgas kompetenču pieejas izmantošana formālās un neformālās izglītības jomā. Pētījumā iesaistīto partneru sadarbības rezultātā, tiks nodrošināti šādi ieguvumi: - Jauni kompetenču pārvaldības pakalpojumi. - Par 50% samazināts kompetenču pārvaldības pakalpojumu laiks. - Klientu apmierinātības pieaugums. - Palielināta spēja piedāvāt pakalpojumus ārpus Latvijas tirgus. - Kompetenču vērtēšanas metode. - BDA un LU veidos ilgtermiņa sadarbību. - 4 publikācijas zinātniskajos rakstu krājumos. - 4 referāti starptautiskās zinātniskajās konferencēs. - Aizstāvēts 1 promocijas darbs. - Iesaistīti 3 jaunie pētnieki. - Projekta budžets:542 131,67 EUR - Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši (Sākums: 01.02.2017. Beigas: 31.01.2020.)
Līguma noslēgšanas datums*** :23.01.2017
Projekta sākuma datums :01.02.2017
Projekta beigu datums**** :31.01.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu 060 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.03.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu