}

Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Zane Jansone

Departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja

Nodrošināt ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzlabošanu. Nodrošināt konsultāciju sniegšanu par ES fondu plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ES fondu ieviešanas jomā un vadības un kontroles sistēmas jautājumiem. Nodrošināt metodoloģiskā atbalsta sniegšanu neatbilstību administrēšanas jautājumos.

67083906

Zane.Jansone@fm.gov.lv

Liene Vigule

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt sadarbību attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas ārējiem auditiem un revīzijām, kā arī pētījumiem un izvērtējumiem un nodrošināt tajos minēto ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Nodrošināt metodoloģiskā atbalsta sniegšanu vienkāršoto izmaksu jautājumos. Apkopot vadošās iestādes atskaites par ministrijas darba plānā un valdības rīcības plānā iekļauto uzdevumu izpildi. Veikt atbildīgo iestāžu, sadarbības iestādes un republikas pilsētu pašvaldību apmierinātības aptauju, apkopot veicamos pasākumus un uzraudzīt to izpildi.

67083998

Liene.Vigule@fm.gov.lv

Inga Plataiskalns

Vecākā eksperte

Sniegt metodoloģisko atbalstu izdevumu attiecināmības un neatbilstību vadības jautājumos. Organizēt un koordinēt ES fondu administrēšanas sistēmas risku pārvaldību vadošajā iestādē. Nodrošināt Risku pārvaldības darba grupas darbu. Uzturēt ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda risku pārvaldības stratēģiju. Sagatavot ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda krāpšanas apkarošanas pasākumu plānu. Organizēt ES fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu sanāksmi.

67083896

Inga.Plataiskalns@fm.gov.lv

Kristaps Konrāds

Vecākais eksperts

Sniegt metodoloģisko atbalstu vienkāršoto izmaksu jautājumos. Organizēt ES fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu sanāksmi.

 67095692  Kristaps.Konrads@fm.gov.lv

 Edgars Zandbergs

 Vecākais eksperts

Nodrošināt vadošās iestādes plānošanas, ieviešanas un uzraudzības funkciju izpildi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ”Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” ietvaros un ES fondu tehniskās palīdzības īstenošanā ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmām „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kā arī ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība”. Nodrošināt ES fondu vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un sistēmas apraksta aktualizēšanu.

 67095532

Edgars.Zandbergs@fm.gov.lv 

Alise Krisone Vecākā eksperte

Nodrošināt ES fondu sistēmas un projektu ietvaros veikto auditu un pārbaužu ziņojumu izskatīšanu, koordinēt auditu ietvaros vadošajai iestādei izteikto ieteikumu ieviešanu, sniegt informāciju dažādiem ziņojumiem, sanāksmēm un forumiem par auditu jautājumiem. Nodrošināt sadarbību ar Iepirkumu uzraudzības biroju un koordinēt iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas sanāksmes no vadošās iestādes puses.

 67095569  Alise.Krisone@fm.gov.lv
Mārta Šmite Vecākā eksperte

ES fondu vadības un kontroles sistēmas ietvaros koordinēt atsevišķus procesus, sniegt atbalstu struktūrvienības vadībai un nodrošināt lietvedības procesu struktūrvienībā.

67095529 Marta.Smite@fm.gov.lv
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 23. septembrī
Uz augšu