}

Cilvēkkapitāla attīstības nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Jana Radvila - Kozlovska

Nodaļas vadītāja

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.–2020.gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte (8.tematiskais mērķis);
 • Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (9.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis);
 • Valsts pārvaldes efektivitāte(11.tematiskais mērķis).

Jautājumi saistībā ar 2021.- 2027.gada ES fondu plānošanas periodu.

67095699

Jana.Radvila-Kozlovska@fm.gov.lv

Linda Krūze

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.–2020.gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko un operacionālo vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte (8.tematiskais mērķis), t.sk., Jauniešu integrācija darba tirgū (7.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (9.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis), t.sk., NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana (8.3.3.specifiskais atbalsta mērķis) un Mūžizglītība (8.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Valsts pārvaldes efektivitāte (11.tematiskais mērķis).

67095598

Linda.Kruze@fm.gov.lv

 

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Studiju programmu fragmentācijas samazināšana (8.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana (8.2.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās (8.2.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts EQAR aģentūrai (8.2.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Kompetenču pieejas attīšana (8.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana (8.3.6.specifiskais atbalsta mērķis).

 

 

Edijs Kirsanovs

Vecākais eksperts

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība (3.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide (3.4.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā (9.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana (9.1.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma (9.2.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakse (9.2.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ārstu un māsu piesiste darbam reģioniem (9.2.5.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ārstniecības personu tālākizglītība (9.2.6.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Veselības aprūpes infrastruktūra (9.3.2.specifiskais atbalsta mērķis).

67083858

Edijs.Kirsanovs@fm.gov.lv

Maija Upeniece

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Darba drošības uzlabošana (7.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana (7.3.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Individuālo kompetenču attīstība vispārējā izglītībā (8.3.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana (8.3.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Karjeras pieejas uzlabošana (8.3.5.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses (8.5.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām (8.5.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Profesionālās izglītības pārvaldība (8.5.3.specifiskais atbalsta mērķis).

67095552

Maija.Upeniece@fm.gov.lv

Elīna Zariņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Atbalsts bezdarbnieku izglītībai (7.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Darba tirgus prognozēšanas sistēma (7.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušana (9.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana (9.2.1.specifiskais atbalsta mērķis).

67083838

Elina.Zarina@fm.gov.lv

Jekaterina Sorokina

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrācija (9.1.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi bērniem (9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Infrastruktūra bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā (9.3.1.specifiskais atbalsta mērķis).

67083839

Jekaterina.Sorokina@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 1. oktobrī
Uz augšu