}

Atbildīgās iestādes

A t b i l d ī g ā s  i e s t ā d e s  veic starpniekinstitūciju  funkcijas: piedalās plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina attiecīgās ES fondu aktivitātes projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, analizē problēmas ES fondu aktivitāšu un projektu īstenošanā un iesniedz vadošajā iestādē un uzraudzības komitejā priekšlikumus par aktivitāšu un projektu īstenošanas uzlabošanu.

Par aktivitāti atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde, kā arī kompetences sadalījums starp tām noteikts darbības programmas papildinājumā, kuru apstiprina Ministru kabinets, un tās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas vai daļu no tām.

Atbildīgās iestādes ir 8 nozaru ministrijas:

- Ekonomikas ministrija;
- Finanšu ministrija;
- Izglītības un zinātnes ministrija;
- Kultūras ministrija;
- Labklājības ministrija;
- Satiksmes ministrija;
- Veselības ministrija;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

un

- Valsts kanceleja.

  Kontakti

 

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2011. gada 15. februārī
Uz augšu