}

Klusuma pasaule

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums :1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem
Projekta numurs :1DP/1.4.1.2.2/09/IPIA/NVA/001
Projekta iesniedzēja nosaukums :Latvijas Nedzirdīgo savienība
Projekta sadarbības partneris :LNS laikraksts "Kopsolī", SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”
Projekta īstenošanas vieta :-
Projekta īstenošanas reģions :Visa Latvija
Projekta atbildīgā iestāde :LM
Projekta sadarbības iestāde :NVA
Projekta līguma slēgšanas datums :30.04.2009
Projekta īstenošanas laiks mēnešos :56
Projekta finansējuma fonds :ESF
Projekta ES fonda finansējuma apjoms :€ 1 898 428
Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms :€ 335 017
Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms :€ 0
Projekta kopējais finansējums :€ 2 233 444
Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums :€ 2 233 444
Kopsavilkums :Nepalikt "Klusuma pasaulē" šī ir Latvijas nedzirdīgo integrācija sabiedriskajā dzīvē orientētā Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta pamatideja. Projekta diversificētā stratēģija prevalē ārējo (Valsts Stratēģiskā ietvardokumenta pamatnostādnes - sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai attīstībai, ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) un iekšējo premisu sinerģija, kas rezumēta kompleksā, mērķorientētā un profesionālā ilgtermiņa sistēmā ar komponentiem risinājumiem vissmagākajām problēmām un izaicinājumiem mērķauditorijas - nedzirdīgo/ smagi vājdzirdīgo cilvēku dzīvē. Problēmu cēloņi ir invaliditātes specifika un valsts pārvaldes ridigo sistēmu nespēja absorbēt specializētā atbalsta, motivācijas, sociālās rehabilitācijas un nodarbinātības jautājumu risinājumus un nosaka šī projekta aktualitāti. Projekta tiešais mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmu dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo personu sociālās atstumtības risku, ieviest jaunus sociālās atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem, inkorporēt labās prakses un paraugus sociālās politikas īstenošanā un ar netradicionālām, inovatīvām pieejām, preventīvu aizsardzības mehānismu izstrādi saistītās jomās veicināt mērķauditorijas sociālās iekļaušanas procesus. Šī pieteikuma piecos segmentos-aktivitāšu blokos, ietvertas idejas, ko LNS pretstata arī pašu nedzirdīgo cilvēku neticībai sabiedrības atbalstam, saviem spēkiem, pašizolācijai. Projektam nepieciešams panākt (uzdevums), lai dzirdes invalīdi nevis regulāri izmanto valsts sociālo atbalstu, bet gan palīdzēt viņiem (at)gūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu, veicināt sociālās atstumtības pakļauto invalīdu aktīvu līdzdalību savu kompetenču pilnveidē, tādējādi sekmējot viņu motivāciju iesaistīties sabiedrības dzīvē, atgriezties darba tirgū, spēju patstāvīgi risināt savas sociālekonomiskās problēmas. Projekta rezultāti dos jūtamu ieguldījumu speciālistu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā darbam ar personām ar dzirdes traucējumiem, motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu izstrādē un ieviešanā visos plānošanas reģionos, zīmju valodas attīstībā un informācijas nodrošināšanā nedzirdīgajiem. Projekta pozitīvo ieguvumu raksturojums: tas ir pašu dzirdes invalīdu projekts ar maksimālu integrāciju visos projekta etapos - aktivitāšu plānošanā, realizēšanā un izvērtēšanas procedūrās. projekta aktivitātes virzītas uz problēmu cēloņu novēršanu, nevis seku apkarošanu; projekts pamatā investē nākotnes attīstībā. Projektā ietvertie aktivitāšu bloki/komponentes kopumā veido unikālu koncentrētu, mērķtiecīgu alternatīvo pakalpojumu/pasākumu kompleksu, kas, realizējot speciālistu komandas darba principu, iekļaus sociālās integrācijas un motivācijas aktivitātēs lielu daļu Latvijā dzīvojošu dzirdes invalīdu, kuriem ir integrācijas un pašizolācijas riski. "Klusuma pasaule" tas ir reāls ieguldījums vienādu iespēju principa realizācijai attiecībā uz dzirdes invalīdiem; efektīva valsts sociālekonomiska investīcija/intervence atstumtas iedzīvotāju grupas reintegrācijā sabiedriskajā dzīvē, t. sk. nodarbinātības struktūrās; oriģinālu un unikālu sociālās rehabilitācijas, motivācijas programmu komplekss. Laika posmā no 2009. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. decembrim LNS Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Pļaviņās, Smiltenē, Tukumā, Jelgavā, Kuldīgā, Ventspilī, Liepājā, Alūksnē, Salacgrīvas novadā, Gulbenes novadā, Rēzeknes novadā: Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā, Čornajas pagastā, Griškānu pagastā, Preiļu novadā: Preiļos, Jūrmalā realizēs projektu "Klusuma pasaule", kura plānotās kopējās un kopējās attiecināmās izmaksas EUR 2 233 444,23.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu