}

Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums :1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei
Projekta numurs :1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041
Projekta iesniedzēja nosaukums :Latvijas Universitāte
Projekta sadarbības partneris :Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta īstenošanas vieta :Miera iela 3, Salaspils, LV-2169
Projekta īstenošanas reģions :Rīgas reģions
Projekta atbildīgā iestāde :IZM
Projekta sadarbības iestāde :VIAA
Projekta līguma slēgšanas datums :27.12.2013
Projekta īstenošanas laiks mēnešos :21
Projekta finansējuma fonds :ESF
Projekta ES fonda finansējuma apjoms :€ 391 675
Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms :€ 42 023
Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms :€ 869
Projekta kopējais finansējums :€ 435 137
Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums :€ 88 534
Kopsavilkums :Projekta iesniedzējs:Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. Projekta sadarbības partneris: Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta vispārīgais mērķis: veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu starpdisciplināriem teorētiskiem un lietišķiem dabas pētījumiem urbānā vidē. Projekta īstenošanai tiks izveidotas zinātniskā personāla darbavietas 8.9 PLE izteiksmē un pēc projekta LU BI tiks saglabātas zinātnieku darbavietas 3 PLE izteiksmē papildus zinātnē piesaistītajiem jaunajiem zinātniekiem. Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis: kompleksu ilgtermiņa pilsētvides ekoloģijas pētījumu bāzes izveides ietvaros, veikt urbanizācijas slodzes ietekmes izvērtējumu uz pilsētvides dabu un izstrādāt dabas vides kvalitātes novērtējuma metodes, kas aprobētas pilsētvidē. Zinātnes virzieni, kuros paredzēta projekta īstenošana: Projekta zinātniskais mērķis atbilst diviem valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai, konkrēti: - enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība); - inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas). Projekta ietvaros īstenotajiem pētījumiem būs starpdisciplinārs rakturs šādās nozarēs: bioloģija, vides zinātne, mežzinātne, fizika, inženierzinātnes. Projekta budžets – 435 137.41 EUR, tai skaitā ESF finansējums 391674.59 EUR, kas veido 90.13 % no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas vieta: LU BI telpās Miera ielā 3, Salaspilī (Rīgas plānošanas reģions). Projekta īstenošanas laiks - 21 mēnesis (02.12.2013.-31.08.2015.) Projekta aktivitātes: 1. Jaunas zinātniskās grupas izveide; 2. Pētniecība: 2.1. Dzīvie organismi kā urbanizācijas integrālās ietekmes pakāpes bioindikatori; 2.2. Ekoloģiskā ģenētika: ģenētiski jutīga modeļa identifikācija urbānās ietekmes noteikšanai; 2.3. Dažādu stresa faktoru radīto izmaiņu noteikšanas metožu izstrādāšana; 2.4. Zinātniskās aparatūras izmantošanas iespēju (pielietošanas sfēras) palielināšana, t. sk., izmantojot nanotehnoloģijas; 2.5. Projekta rezultātu atspoguļošana zinātniskās publikācijās un prezentēšana konferencēs. Projekta rezultāti: 1. aktivitātē tiks izveidota jauna zinātniskā grupa, kuras ietvaros piesaistīti 8.9 PLE zinātniskie darbinieki, t.sk., radītas 3 papildu darba vietas; 2. aktivitātē tiks izveidota kompleksa ilgtermiņa pilsētvides ekoloģijas pētījumu bāze, t. sk., veikts pētījums, izstrādātas metodikas un jauna tehnoloģija, kā arī sagatavoti zinātniskie raksti un nodrošināta dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem (referātiem) par pētījumu rezultātiem.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu