}

Lielie projekti

Pamatojoties uz EK Regulas 1083/2006 39.pantā noteikto, par lielajiem projektiem visās nozarēs tiek uzskatīti tādi projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 50 miljonus eiro un šādus projektus apstiprina Eiropas Komisija (EK).

Latvijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenoti 9 lielie projekti (par ES finansējumu 460,6 milj. euro jeb 13,7% no darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros izmantotā finansējuma), no kuriem:

  • 6 transporta nozares projekti;
  • 2 vides nozares projekts;
  • 1 veselības aprūpes projekts.

Projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi" tiek īstenots divās fāzēs. Pirmā projekta fāze ir pabeigta līdz 2015.gada 31.decebrim, bet otro projekta fāzi īsteno 2014-2020. plānošanas perioda ietvaros.

 

2007.-2013.g. plānošanas perioda lielo projektu saraksts 

Nr.p.k.

CCI numurs/
Nacionālais projekta numurs

Projekta nosaukums

Aktivitātes numurs un nosaukums

Projekta īstenošanas termiņš

Projektu izmaksas (EUR)

EK lēmumi

 KF/ERAF finansējums
(EUR)

 Attiecināmās projekta izmaksas
(EUR)

1.

2009/LV/161/PR/001/

3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001

Otrā sliežu ceļa būvniecība  Skrīveri - Krustpils ( Rīga - Krustpils iecirknis)  3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)   17.12.2009.- 30.06.2015. 65 392 843 93 178 745
2.

2009/LV/161/PR/002/

3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/002

Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi 15.12.2010.- 31.12.2015. 105 866 198 124 548 469
 3.

2009/LV/161/PR/003/

3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001

Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība  3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi  06.06.2007.- 30.06.2015.  58 920 032 71 311 468
4.

2010/LV/161/PR/001/

3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001

Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība 02.02.2010.- 31.12.2015. 57 711 137 93 026 376
5.

2015LV161PR001/
3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001

Liepājas ostas padziļināšana   3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros    01.05.2009.-
31.10.2015.
32 951 626 44 330 828
 6.

 2012/LV/161/PR/001/

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000   15.12.2010.- 31.12.2015. 20 620 150 27 700 363
7.

2010/LV/161/PR/002/

3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/003

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)  3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros 22.02.2010.- 11.03.2019. 75 685 598 123 111 858
8. 

2015/LV/161/P/R/002/

3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/012

 Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1” 3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība 01.07.2009.- 30.06.2018. 24 076 323 28 450 660
  Posmos sadalītais projekts
 9.

2009/LV/161/PR/004/

3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002

 Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi  3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 29.12.2009.- 31.12.2015.  19 351 702  27 645 288 
       

KOPĀ:

 460 575 609 633 304 053   

 

Eiropas Komisijas un Finanšu ministrijas skaidrojumi par lielo projektu ieviešanas jautājumiem

EK skaidrojums par neapstiprināto lielo projektu veikto izdevumu atmaksām
Lielo projektu pieteikums (ienesīgi ieguldījumi) atbalsta apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) nr. 1083/2006 39. līdz 41.pantu (ERAF/KF) [ENG]
Lielo projektu pieteikums (ieguldījumi infrastruktūrā) atbalsta apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) nr. 1083/2006 39. līdz 41.pantu (ERAF, KF) [ENG]
EK lēmums par ES fondu finansējuma piešķiršanu lielajiem projektiem
EK vadlīnijas par lielajiem projektiem/atbalsta shēmām un automātisku saistību atcelšanu 2007.-2013.g.plānošanas periodā [ENG]
EK vadlīnijas par lielajiem projektiem/EK lēmuma slieksnis un saturs 2007.-2013.gada plānošanas periodā [ENG]
FM sakaidrojošā vēstule par Kopienas atbalsta apjoma atspoguļošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielā projekta iesniegumā un Eiropas Komisijas lēmumā [LV]
EK vadlīnijas par lielo projektu dalīšanu starp plānošanas programmām [ENG]
EK vadlīnijas par grozījumiem lielo projektu lēmumos un ietekmi uz izņēmumiem automātiskai saistību atcelšanai [ENG]

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 29. jūlijā
Uz augšu