Uzraudzības komiteja

Uzraudzības komiteja ir lielākais un svarīgākais forums Latvijā, kurā tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju. Uzraudzības komiteja veic Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1303/2013 un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktos pienākumus un funkcijas.

Uzraudzības komiteja tika izveidota 2014.gada 21.novembrī (pamatojoties uz 2014.gada 11.novembrī apstiprināto darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un 2014.gada 21.novembrī spēkā stājušos Ministru kabineta rīkojumu Nr.661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”). Savukārt līdz Uzraudzības komitejas izveidei tās pienākumus pildīja Pagaidu uzraudzības komiteja (pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmumu Nr. 50 23.§).

Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un tās sastāvā ir iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, kā arī  no biedrībām un nodibinājumiem. Uzraudzības komitejai ir izveidotas astoņas apakškomitejas:

 • Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju prioritārā virziena apakškomiteja;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu prioritārā virziena apakškomiteja;
 • Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas prioritārā virziena apakškomiteja;
 • Pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs prioritārā virziena apakškomiteja;
 • Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomiteja;
 • Ilgtspējīgas transporta sistēmas prioritārā virziena apakškomiteja;
 • Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomiteja;
 • Izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomiteja.

 

 AKTUALITĀTES

Uzraudzības komitejas 2016.gada 23.decembrī uzsāktās rakstiskās procedūras ietvaros UK e-portfelī (Datums: 23.12.2016.) ir ievietoti lēmumi:

 • Par darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu apstiprināšanu;
 • Par Veselības ministrijas 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu;
 • Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu;
 • Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie 6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija”  projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu;
 • Par Satiksmes ministrijas izstrādātie 1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.2. pasākuma “Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu;
 • Par Kultūras ministrijas ierosināto grozījumu 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos apstiprināšanu;
 • Par ES fondu vadošās iestādes ierosināto grozījumu Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam apstiprināšanu.

 

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS (UK) UN APAKŠKOMITEJU (AK) SĒŽU LAIKA GRAFIKS 2016. - 2017. GADAM

NOTIKUMS

 PLĀNOTAIS LAIKS

 NORISES VIETA

AK 2014-2020 2017. gada 30. marts [materiālu iesniegšana līdz 2017. gada 23.februārim] Rīga, FM 202. telpa
AK 2014-2020 2017. gada 27. aprīlis [materiālu iesniegšana līdz 2017. gada 21.martam] Rīga, FM 202. telpa
UK 2014-2020 2017. gada 10.-11. maijs Ārpus Rīgas
AEM 2014-2020 2017. gada 29. novembris Rīga
UK 2014-2020 2017. gada 30. novembris Rīga

 

ES fondu Uzraudzības komitejas un apakškomiteju darba materiāli ir pieejami Uzraudzības komitejas  dokumentu vadības sistēmā jeb e-portfelī.

 

Uzraudzības komitejas un apakškomiteju reglamenti

Uzraudzības komitejas institucionālais un personālsastāvs

Apakškomitejas personālsastāvs

 

 

Kontaktpersonas:

Liene Dzelzkalēja

Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu Uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas 
vecākā eksperte
tel. 67095530
e-pasts: Liene.Dzelzkaleja@fm.gov.lv

Signe Albiņa
Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu Uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja
tel. 67083808
e-pasts: 
Signe.Albina@fm.gov.lv

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 16. februārī
Uz augšu