Transition Facility

Eiropas Savienības finanšu instruments Pārejas  programma
(Transition Facility)

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) finanšu instruments Pārejas programma ( Transition Facility) ir izveidota, lai sniegtu finansiālu palīdzību ES jaunajām dalībvalstīm līdz šim neatrisināto valsts pārvaldes jautājumu sakārtošanai atbilstoši ES normām.

Atbilstoši Iestāšanās līguma 34.pantam Pārejas programmas mērķis ir turpināt stiprināt valsts pārvaldes administratīvo spēju, atbalstot pasākumus, kas netiek finansēti struktūrfondu ietvaros. Programma pamatā atbalsta ES dalībvalstu un kandidātvalsts administrāciju sadarbības projektus (twinning) un tehniskās palīdzības projektus. Atsevišķos gadījumos tiek atbalstītas arī neliela apjoma investīcijas aprīkojuma iegādei, kas nepieciešams acquis (ES likumdošanas kopums)ieviešanai.

Latvijai Pārejas programmas ietvaros no 2004.gada līdz 2006.gadam nacionālo programmu ietvaros kopumā Eiropas Komisija ir piešķīrusi aptuveni 19,5 miljoni Eiro:

 

Gads

2004

2005

2006

2004-2006

Latvijai piešķirtais finansējums, MEUR

 6,679

8,768

 4,025

 19,472

Pārejas programmas sagatavošanā tika piemērots daudzgadu programmēšanas princips ─ vienlaicīgi ar 2004.gada nacionālās programmas projektu pieteikumiem tika sagatavoti arī 2005.gada un 2006.gada programmas projektu kopsavilkumi.

Pārejas programmas ieviešana notiek saskaņā ar n+2 principu – 2 gadus pēc programmas apstiprināšanas ir atļauts slēgt līgumus projektos paredzēto darbu izpildei, papildus gads ir paredzēts projektu ieviešanai. Līdz ar to 2006.gada programmas ieviešana noslēgsies 2009.gadā, bet gala maksājumi tiks veikti līdz 2010.gadavidum.

Pārejas programmas projektu obligāta prasība ir nacionālais līdzfinansējums. Tehniskās palīdzības un twinning projektiem minimālais līdzfinansējuma apjoms, kas jānodrošina projekta saņēmējam, ir 10%. Šī summa ir jāparedz iestādes budžetā ekspertu darba apstākļu nodrošināšanai vai, piemēram, ceļa izdevumu segšanai. Investīciju jeb iepirkuma līgumiem nacionālais līdzfinansējums ir jānodrošina vismaz 25% apmērā no kopējās līguma summas.

Pārejas programmas sagatavošana, uzraudzība un ieviešana, pamatojoties uz Eiropas Komisijas ieteikumu, norit jau esošās PHARE programmas administratīvās un institucionālās shēmas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 24. oktobra noteikumiem Nr.874 „Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu”.

Pārejas programmas prioritāšu izvirzīšanu veica Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Ārlietu ministrija, par pamatu izmantojot Eiropas Komisijas 2003.gada februāra, maija un novembra monitoringa ziņojumos par iestāšanās sarunās ES noteikto saistību izpildi un identificētos trūkumus. Prioritātes tika saskaņotas ar nozaru ministrijām.
 

Transition Facility vadlīnijas [ENG]

 #

 Prioritātes nosaukums

 Atbildīgās institūcījas, iesaistītās institūcijas

1

Tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšana

Ekonomikas ministrija

2

Policijas administratīvās spējas stiprināšana cīņā ar eiru viltošanu, kā arī krāpšanu un viltojumiem bezskaidras naudas norēķinos

Iekšlietu ministrija

3

Imigrācijas lietu aprites, apstrādes un uzglabāšanas drošības paaugstināšana

Iekšlietu ministrija

4

Administratīvās spējas stiprināšana vīzu, migrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS) ieviešanā 

Iekšlietu ministrija

5

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras institucionālās spējas paaugstināšana

Vides ministrija

6

Tabakas monitoringa sistēma

Veselības ministrija

7

Valsts uzraudzības sistēmas stiprināšana, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzības atbilstību Eiropas Savienības prasībām epidemioloģiskās drošības pasākumu, saimnieciskas vides faktoru un publisko pakalpojumu jomā

Veselības ministrija

8

Cilvēka vajadzībām paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pastiprināšana

Pārtikas un veterinārais dienests,
Zemkopības ministrija

9

Muitas iestāžu sadarbības uzlabošana, kas pamatojas uz elektronisko datu apmaiņu

Valsts ieņēmumu dienests

10

Lauksaimniecības administrēšanas uzlabošana atbilstoši Kopējās lauksaimniecības politikas prasībām

Zemkopības ministrija

11

Tehnoloģiski neitrālas un efektīvas elektronisko saziņas līdzekļu uzraudzības nodrošināšana, lai veicinātu konkurenci, investīcijas un inovācijas

Nacionālā radio un televīzijas padome

12

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības plānošana

Valsts kanceleja

13

Politikas ietekmes novērtējums pirms (ex ante) un pēc (ex post) tās īstenošanas

Valsts kanceleja

14

Eiropas Savienības un valsts budžeta finanšu aizsardzība

Valsts kontrole

15

Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā

Ekonomikas ministrija

    • 19.05.2006. Phare vadības komiteja apstiprināja Latvijas 2006.gada Pārejas programmu ar 7 projektiem par kopējo summu 4,025 MEUR
    • 19.07.2005. Eiropas Komisijai tika nosūtīta apmaiņas vēstule, apstiprinot 118.PHARE vadības komitejas saskaņotos projektus (project fiche).

Projekta numurs

Projekta nosaukums (angļu valodā)

Dok.

2006/018-118-01-01

Strengthening the capacity of the State Police to implement the National Criminal Intelligence Model

pdf

2006/018-118-01-02

Strengthening administrative capacity in the area of visa issuance, migration and implementation of the Schengen information system (SIS II)

pdf

2006/018-118-01-03

Improvement of circulating, processing and safekeeping of immigration case files

pdf

2006/018-118-02-01

Protection of the European Union and state budget funds

pdf

2006/018-118-03-01

Capacity building of the State Hazardous Waste Management Agency

pdf

2006/018-118-04-01

Strengthening the Market Surveillance System

pdf

2006/018-118-05-01

Institution building facility

pdf

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 2. septembrī
Uz augšu