Plānošanas dokumenti

 

Nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu hierarhija

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” plānoto ieguldījumu hierarhija 

 

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

Nr.
p.k.
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”:    
Eiropas Komisijas apstiprinātie grozījumi 30.11.2017. pdf

Rīkojuma projekts un tā anotācija par grozījumiem darbības programmā

26.01.2018.

Anotācija

Rīkojuma projekts

2. Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanu ar pielikumiem 11.11.2014. pdf
pdf
pdf
pdf
3. 1.pielikums „Kopsavilkums” 27.01.2015. pdf
4. 2.pielikums „Projektu atlase” 27.01.2015. pdf
5. 3.pielikums „Lielo projektu saraksts” 31.03.2017. pdf
6. 4.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri” 27.01.2015. pdf
7. 5.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistīto partneru būtiskākie komentāri” 27.01.2015. pdf
8. 6.pielikums „ERAF ieguldījumi Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu mācību infrastruktūras modernizēšanai 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 27.01.2015. pdf
9. 7.pielikums "Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)" 27.01.2015. pdf
10. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” neoficiālais tulkojums angļu valodā 27.01.2015. pdf
11. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” rādītāju noteikšanas apraksti 07.02.2018. zip
12. Specifisko atbalsta mērķu atbalstāmās darbības un pieejamais finansējums 15.05.2016. xls
13. Specifisko atbalsta mērķu rādītāju un datu apkopojums 28.06.2017. xls
14. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumi 25.08.2016. pdf
03.05.2016. pdf
15. Specifisko atbalsta mērķu saīsinātie nosaukumi (LV, ENG) 31.10.2017. xls

 

Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Nr.
p.k. 
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 06.12.2017. pdf
2. Eiropas Komisijas lēmumi par Partnerības līgumu ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 20.06.2014.
17.12.2014.
pdf
pdf
3. 1.pielikums „Kopsavilkums par ex ante nosacījumu izpildi nacionālā līmenī” 17.12.2014. pdf
4. 2.pielikums „Kopsavilkums par Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam saskaņošanas procesā iesaistītājām institūcijām” 03.06.2014. pdf
5. 3.pielikums „Kopsavilkums par partneru sniegtajiem būtiskākajiem komentāriem” 03.06.2014. pdf
6. 4.pielikums „Plānotie ieguldījumi sociālo pakalpojumu infrastruktūrā 2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodā” 03.06.2014. pdf
7. 5.pielikums „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkls” 03.06.2014. pdf
8. 6.pielikums „LAP 2014.-2020.gada pasākumu īstenošanas karte”  03.06.2014. pdf
9. 7.pielikums „Iedzīvotāju skaits, kam 2013.gada janvārī ir spēkā trūcīgas personas statuss” 03.06.2014. pdf
10. 8.pielikums "Aglomerācijas, kas līdz 2015.gadam neizpildīs Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu noteiktās prasības" 03.06.2014. pdf
11. 9.pielikums "Darbības programmu sasaiste ar Baltijas jūras reģiona stratēģijas (ESSBJR) prioritātēm mērķiem" 03.06.2014. pdf
12. 10.pielikums "Informācija par direktīvām vides monitoringa un kontroles jomā, kuru īstenošanai nepieciešams ESI fondu finansējums" 03.06.2014. pdf
13. 11.pielikums "Rīcības plāns izglītības infrastruktūras kartējuma izstrādei" 03.06.2014. pdf
14. Partnerības līguma ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam neoficiālais tulkojums angļu valodā 17.12.2014. pdf

Plānošanas dokumentu arhīvs 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 12. februārī
Uz augšu