Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR 

Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums

MK apstiprināšanas izpildes statuss (ir/ nav izpildīts, nav pienācis) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi Atbalsts pētījumu projektu īstenošanai zinātniskajās grupās, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista zinātniekus, doktorantus un maģistrantus inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai, tajā skaitā veicinot sadarbību starp uzņēmumiem, zinātniskajām institūcijām un augstākās izglītības iestādēm, nodrošinot zināšanu pārnesi viedās specializācijas jomās, koncentrējoties uz projektiem ar augstu komercializācijas potenciālu Zinātniskās institūcijas, komersanti  APIA IZM ERAF 76 512 873 2015 septembris

12.01.2016.
MK not. Nr.34

Kritēriji

07.04.2016.- 15.06.2016. 
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts Atbalsts tiks sniegts jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanai, atbalstot projektus, kas tiek īstenoti viedās specializācijas jomās. Valsts izglītības attīstības aģentūra IPIA IZM ERAF 64 029 231 2015 septembris 

19.01.2016.
MK not. Nr.50

Kritēriji

18.03.2016.- 17.05.2016. 

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem Atbalsts tiks sniegts studentu pētniecības un inovācijas projektu īstenošanai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku nozares vai sabiedrības problēmu risināšanai dzīvības zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas nozarēs. Augstskolas APIA IZM ERAF 34 000 000  2017 augusts

Nav izpildīts

Kritēriji

 
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana Atbalsts tiks sniegts pētniecības un attīstības infrastruktūrai Viedās specializācijas stratēģijas jomās, kā arī zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, ieviešot zinātnisko institūciju darbības kvalitātes ārējā izvērtējuma rekomendācijas konkurētspējas palielināšanai starptautiskā līmenī un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem. Zinātniskās institūcijas IPIA IZM ERAF 122 252 616 2016 augusts

16.08.2016.
MK not. Nr.562

Kritēriji

16.03.2017.- 15.06.2017.
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās 
(1.kārta)
Atbalsts tiks sniegts Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādei (tajā skaitā zinātnisko institūciju un komersantu sadarbībai) un dalībai starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, kā arī atbalsts sinerģijas veidošanai ar dalību starptautiskās sadarbības programmu projektos pētniecības un tehnoloģiju jomās.
Papildus atbalsts plānots programmas Apvārsnis 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai.
Izglītības un zinātnes ministrija, Zinātniskās institūcijas IPIA IZM ERAF 16 635 686 2017 jūnijs

06.06.2017. MK not.

Kritēriji

30.08.2017.- 30.10.2017.
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
(2.kārta)
Skat. augstāk Izglītības un zinātnes ministrija, Zinātniskās institūcijas IPIA IZM ERAF 6 617 100  2017 jūnijs

06.06.2017. MK not.

Kritēriji

19.09.2017.- 18.01.2018. 
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
(3.kārta)
Skat. augstāk Izglītības un zinātnes ministrija, Zinātniskās institūcijas APIA IZM ERAF  9 300 000 2017 jūnijs

06.06.2017. MK not.

Kritēriji

24.10.2017.- 31.12.2021.
1.1.1.6. RIS3 pārvaldības atbalsts (jauns)     IPIA IZM ERAF Tiks precizēts 2016 jūlijs

Nav izpildīts

Kritēriji

 
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (1.kārta) Atbalsts kompetences centru darbībai Viedās specializācijas stratēģijas jomās, - tā ietvaros atbalsts individuālo pētījumu un sadarbības pētniecības projektu īstenošanai, t.sk. rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālajām izstrādnēm un tehniski ekonomisko priekšizpēšu veikšanai (atbalsts projektiem, kas vērsti uz  jaunu produktu un tehnoloģiju attīstīšanu un ieviešanu ražošanā). Zinātnes un komersantu sadarbības platformas – kompetences centri un Ekonomikas ministrija APIA EM ERAF 1 000 000 2015 novembris

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

25.02.2016.- 11.03.2016. 
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (2.kārta) Skat. augstāk Skat. augstāk APIA EM ERAF 25 650 000 2015 novembris

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

14.03.2016.- 16.05.2016. 
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (3.kārta) Skat. augstāk Skat. augstāk APIA EM ERAF 16 489 203 Izpilde apturēta līdz MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr. 12 43§ 4.p.noteiktā uzdevuma izpildei

Nav izpildīts

Kritēriji

 
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (4.kārta) Skat. augstāk Skat. augstāk APIA EM ERAF 25 650 000 2015 novembris

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

 
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai un inovāciju vaučeriem MVK Pasākuma ietvaros plānots veicināt tehnoloģiju pārneses procesu  un nodrošināt tā koordināciju, veicot lietišķās pētniecības projektu monitoringu un identificējot komercializācijas iespējas, kā arī, izveidojot pētniecības rezultātu komercializācijas fondu ideju patentēšanai, prototipēšanai un testēšanai. Paralēli plānota inovāciju vaučeru piešķiršana maziem un vidējiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiešibu nostiprināšanai un sertificēšanas pakalpojumiem.   Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, augstskolas, zinātniskās institūcijas, komersanti IPIA EM ERAF 42 352 941 2016 augusts

25.10.2016.
MK not. Nr.692

Kritēriji

25.11.2016.- 02.12.2016.
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā Atbalsts tiks sniegts komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā un komersantu produktivitātes paaugstināšanai, vienlaikus veicinot komersantu pašu ieguldījumus pētniecībā un attīstībā.  Komersanti APIA EM ERAF 171 428 571 2016 maijs

10.05.2016.
MK not. Nr.293

Kritēriji

12.07.2016.- 12.09.2016

21.11.2017.- 21.02.2018.

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām Atbalsts tiks sniegts nodarbināto personu apmācību organizēšanai, lai nodrošinātu komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi / ieviešanu ražošanā un darba ražīguma pieaugumu. Nozaru asociācijas APIA EM ERAF 21 176 471 2015 oktobris

27.10.2015.
MK not. Nr.617

Kritēriji

25.01.2016.-
24.03.2016. 
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma Tiks sniegts informatīvs un konsultatīvs atbalsts skolēniem, studentiem, biznesa ideju autoriem, potenciālajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem par dažādām ar uzņēmējdarbību un inovācijām saistītām tēmām, lai sabiedrībai radītu izpratni par inovācijām un pilnveidotu uzņēmējdarbības prasmes. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (gala labuma guvēji: komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas un fiziskās personas, NVO, skolēni, studenti, komersanti - biznesa ideju autori). IPIA EM ERAF 5 648 462 2016 aprīlis

10.05.2016.
MK not. Nr.287

Kritēriji

05.07.2016.- 04.08.2016.
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti Atbalsts tiks sniegts nodarbināto personu apmācību organizēšanai, lai uzlabotu to IKT prasmes, prasmes ieviest netehnoloģiskas inovācijas, kā arī apmācības ārvalstu investīciju piesaistei.  Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra IPIA EM ERAF 8 127 343 2016 jūlijs

14.06.2016.
MK not. Nr.365

Kritēriji

03.08.2016.- 05.09.2016. 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 21. novembrī
Uz augšu