Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā""

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2017.gada 30.martā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai veiktu tehniskus precizējumus Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"” (turpmāk – MK noteikumi Nr.130). Noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu Nr.130 13.1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju administratīvo izmaksu iekļaušanai avansa maksājuma pieprasījumā, papildinot minēto apakšpunktu ar nosacījumu, ka avansa pieprasījumā var iekļaut arī netiešās izmaksas, ja tām piemēro netiešo izmaksu vienoto likmi. Papildus tiek precizēts MK noteikumu Nr.130 35.punkts, nosakot, ka maksājumu pieteikumi tiek sagatavoti vismaz četras reizes gadā, par maksājuma pieteikumu iesniegšanas Eiropas Komisijai termiņiem un izdevumu periodu sertifikācijas iestādei savstarpēji vienojoties ar vadošo iestādi, sadarbības iestādi un revīzijas iestādi, kā arī tiek svītrot minēto noteikumu 36. un 37. punktu. Tā kā starp sertifikācijas iestādi, vadošo iestādu un revīzijas iestādi ir panākta vienošanās, ka pēc katras iestādes atbildībā esošo dokumentu parakstīšanas, visu ar kontu slēgšanu saistīto dokumentu kopu Eiropas Komisijas elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā iesniedz vadošā iestāde,tad tiek precizēts MK noteikumu 38. punkts. Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 14.panta trešās daļas 1.punktam sertifikācijas iestādei ir tiesības veikt Eiropas Savienības fondu ieviešanas pārbaudes, kas nepieciešamas Eiropas Komisijai  iesniedzamo pārskatu apstiprināšanai. Ņemot vērā, ka minētais regulējums ietver dažāda veida pārbaudes, tai skaitā MK noteikumu Nr.130 40.punktā noteiktās, tad nav nepieciešams noteikt atsevišķu regulējumu zemāka līmeņa normatīvajā aktā. Ievērojot minēto tiek veikts tehnisks precizējumus, svītrojot MK noteikumu Nr.130 40.punktu.

MK noteikumu projekts

Anotācija

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz š.g. 24.martam.

***

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumos Nr. 611 “Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai””

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumos Nr. 611 “Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts), kuru 2017. gada 23. martā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai samazinātu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju dokumentu skaitu. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums (turpmāk – DPP) nav izstrādāts kā viens vienots dokuments, bet tajā ietveramā informācija tiek iekļauta gan Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, gan Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014. – 2020.  gadam, gan tiek ievietota ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv, Ministru kabineta noteikumos svītrots pienākums vadošajai iestādei izstrādāt DPP. Attiecīgi Ministru kabineta noteikumu projekts paredz svītrot arī vadošās iestādes pienākumu sagatavot iekšējo kārtību, kādā tā sagatavo plānošanas dokumentus un DPP un ierosina to grozījumus. Tāpat vadošajai iestādei vairs nebūs pienākuma izstrādāt kārtību, kādā tā slēdz deleģēšanas līgumu ar republikas pilsētas pašvaldību par integrētu teritoriālo investīciju īstenošanu, jo minētā kārtība jau tiek atrunāta Finanšu ministrijas 2016. gada 10. februāra iekšējos noteikumos “Līgumu sagatavošana, saskaņošana, noslēgšana, reģistrēšana un izpildes kontrole”.

Savukārt atbildīgajām iestādēm vairs nebūs jāizstrādā iekšējā kārtība, kādā tās piedalās plānošanas dokumentu un DPP un to grozījumu izstrādē, ņemot vērā to, ka atbildīgās iestādes līdzdalība ES fondu plānošanas dokumentu izstrādē praktiski ir veicama caur līdzdalību minēto dokumentu vai to grozījumu izstrādē – redakciju un informācijas sniegšana par tās kompetencē esošajām sadaļām, dalība saskaņošanas procesos, gan arī piedaloties ES fondu uzraudzības komitejas un apakškomiteju sēdēs. Līdz ar to minētās kārtības izstrāde nav nepieciešama.

MK noteikumu projekts

Anotācija

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: jekaterina.kapilova@fm.gov.lv līdz š.g. 16. martam.

 ***

Notiek Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam"" sagatavošana. Priekšlikumus par noteikumu projektu bija iespējams nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi inita.petrova@fm.gov.lv līdz š.g. 28.februārim.

MK noteikumu projekts

Anotācija

 

 

LIKUMI

Saturs

Datums

Ielāde 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums

11.07.2014.

 Skatīt

 (eng) Skatīt

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

 Nr.
p.k.

Saturs

Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde 
1. Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā 517 08.09.2015.

Skatīt

2.

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

485

25.08.2015.

Skatīt
 3.

Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

130

17.03.2015.

Skatīt
 4.

Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam

 108

24.02.2015.

Skatīt

 

5.

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana

87

17.02.2015.

Skatīt
6.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014-2020.gada plānošanas periodā

77 10.02.2015.  Skatīt
7.

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā

784 16.12.2014.  Skatīt
8.

Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā

714 25.11.2014.  Skatīt
9.

Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai

611 07.10.2014.  Skatīt

 

REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1303/2013

(2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

 1303/2013  17.12.2013.
 2. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1304/2013

2013. gada 17. decembris par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006

1304/2013 17.12.2013.
 3.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1301/2013

(2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006

1301/2013 17.12.2013.
 4.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1300/2013

(2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006

1300/2013 17.12.2013.
 5.

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1299/2013

(2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"

1299/2013  17.12.2013.
6.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1302/2013

(2013. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu

1302/2013 17.12.2013.

 

DELEĢĒTĀS REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
1.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1516

(2015. gada 10. jūnijs),ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 nosaka vienotu likmi pētniecības, attīstības un inovācijas nozares darbībām, kuras finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem  

 

2015/1516  10.06.2015.
2.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1076

(2015. gada 28. aprīlis), kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

2015/1076 28.04.2015.
3. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/616

(2015. gada 13. februāris) ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 480/2014 attiecībā uz tajā ietvertajām atsaucēm uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
 2015/616  13.02.2015.
4.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 522/2014

(2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā

 522/2014  11.03.2014.
5.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 481/2014

(2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību

481/2014 04.03.2014.
6.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 480/2014

(2014. gada 3. marts), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

480/2014 03.03.2014.
7.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 240/2014

(2014. gada 7. janvāris) par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

240/2014 07.01.2014.
8.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1970

(2015. gada 8. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

 2015/1970  08.07.2015.    
9.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/568 

(2016. gada 29. janvāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

 2016/568   29.01.2016.  
10.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/812 

(2016. gada 18. marts), ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

 2016/812   18.03.2016.    
11.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2195

(2015. gada 9. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

 2015/2195  09.07.2016.    

 

ĪSTENOŠANAS REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS regula (ES) 2015/207

(2015. gada 20. janvāris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz progresa ziņojuma paraugiem, informācijas par lielu projektu iesniegšanu, kopīgo rīcības plānu, īstenošanas ziņojumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, pārvaldības deklarāciju, revīzijas stratēģiju, revīzijas atzinumu un gada kontroles ziņojumu, kā arī izmaksu un ieguvumu analīzes izpildes metodiku un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īstenošanas ziņojumu paraugu saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”

2015/207  20.01.2015.
2.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1011/2014

(2014. gada 22. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām

1011/2014 22.09.2014.
3.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 964/2014

(2014. gada 11. septembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā uz standarta noteikumiem un nosacījumiem par finanšu instrumentiem.

964/2014 11.09.2014.
4.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 821/2014

(2014. gada 28. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu

821/2014 28.07.2014.
5.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 288/2014

(2014. gada 25. februāris), ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

288/2014 25.02.2014.
6.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 184/2014

(2014. gada 25. februāris), ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru

184/2014 25.02.2014.
7.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 215/2014

(2014. gada 7. marts), ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

215/2014 07.03.2014.

 

Aktuālākā informācija Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 23. martā
Uz augšu