Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR 

Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums

MK apstiprināšanas izpildes statuss (ir/ nav izpildīts, nav pienācis) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

3.1.1.1. Aizdevumu garantijas Atbalsts garantiju veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska. Mazie un vidējie komersanti IPIA EM ERAF 25 882 353 2016 jūnijs

26.10.2010.
MK not. Nr.997 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti MK 31.05.2016.)

 
3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi Atbalsts subordinētu aizdevumu veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska. Komersanti, tai skaitā lielie uzņēmumi IPIA EM ERAF 32 000 000 2016 maijs

15.07.2016.
MK not. Nr.469

 
3.1.1.3. Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds Finansējums augsta izaugsmes potenciāla MVK pirms sēklas, sēklas, agrīnās attīstības vai izaugsmes stadijā kopā ar privātajiem investoriem (biznesa eņģeļiem) vai citiem ne-institucionāliem investoriem. Mazie un vidējie komersanti IPIA EM ERAF 12 254 724 Izpilde apturēta līdz MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr. 12 43§ 4.p.noteiktā uzdevuma izpildei

Nav izpildīts

 
3.1.1.4. Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem Atbalsts saimnieciskās darbības  veicēju izveidei un attīstībai, sniedzot mikroaizdevumus un augsta riska aizdevumus, kā arī nodrošinot konsultācijas un apmācības. Jaundibinātie komersanti,  mikro, mazie un vidējie komersanti IPIA EM ERAF 34 000 000 2016 maijs

31.05.2016.
MK not. Nr.328

 
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai Atbalsts tiks sniegts apstrādes rūpniecības mazo un vidējo komersantu attīstībai, nodrošinot industriālo teritoriju un telpu izveidi un attīstību, prioritāri atbalstot projektus, kas tiek īstenoti Viedās specializācijas jomās. Komersanti, nodibinājumi vai ostu pārvaldes APIA EM ERAF 29 241 343  2016 aprīlis

12.04.2016.
MK not. Nr.227

Kritēriji

03.06.2016.- 03.08.2016.
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Atbalsts jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām, kā arī apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem (atbalsts komersantu pirms-inkubācijai un inkubācijai). Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra IPIA EM ERAF 32 823 530 2016 marts

03.05.2016.
MK not. Nr.279

Kritēriji

07.07.2016.- 01.08.2016.
3.1.2.1. Riska kapitāls (Sēklas, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fonds) Finansējums straujas izaugsmes MVK un jaunu inovatīvu MVK izveidei, nodrošinot riska kapitāla investīcijas tādos MVK, kuros neiegulda tradicionālie finansētāji pārāk augsta riska dēļ. Mazie un vidējie komenranti IPIA EM ERAF 70 588 236 2016 maijs

02.08.2016.
MK not. Nr.518

 
3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators Integrētie mentoringa un finansēšanas pakalpojumi pirms-sēklas stadijas investīcijām MVK, lai veiktu projekta ieceres dzīvotspējas pārbaudi, kā arī sēklas stadijas investīcijas un pēcinvestīcijas pēc veiksmīgas akseleratora programmas pabeigšanas. Pasākuma ietvaros paredzēts atbalsts projektiem, kas paredz tehnoloģiskos vai rūpnieciskos neizdošanās riskus. Mazie un vidējie komersanti IPIA EM ERAF 17 647 059 2016 marts

12.04.2016.
MK not. Nr.226

 
3.2.1.1. Klasteru programma Atbalsts klasteru attīstībai, kas ietver pasākumu koordinēšanu, starptautiskās sadarbības veicināšanu, atpazīstamības un mārketinga pasākumus, pakalpojumus klastera dalībniekiem, sadarbību ar izglītības un zinātniskajām institūcijām. Biedrības, nodibinājumi  (gala labuma guvēji: komersanti) IPIA EM ERAF 7 294 119 2016 februāris

05.04.2016.
MK not. Nr.205

Kritēriji

16.05.2016.- 18.07.2016.
3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana  Atbalsts maziem un vidējiem komersantiem dalībai izstādēs, konferencēs ārvalstīs, dalībai tirdzniecības misijās un atbalsts produkta vai komersantu akreditācijai, sertifikācijai, reģistrācijai.
Konsultācijas un atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai un pasākumi ārvalstu investīciju piesaistei.
Nacionālo stendu organizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, kā arī tūrisma mārketinga pasākumu īstenošana Latvijā un ārvalstīs.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (gala labuma guvēji: komersanti) IPIA EM ERAF 60 944 589 2015 oktobris

01.12.2015.
MK not. Nr.678

Kritēriji

02.02.2016.- 02.03.2016. 
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (1.kārta) Atbalsts industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšania, teritorijas labiekārtošanai. Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde IPIA VARAM ERAF 18 957 862 2015 oktobris

 13.10.2015
MK not. Nr.593

Kritēriji

07.07.2016.- 20.12.2017.
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (2.kārta) Atbalsts industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšania, teritorijas labiekārtošanai. Reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai  pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi IPIA VARAM ERAF 12 837 215 2015 oktobris

13.10.2015
MK not. Nr.593

Kritēriji

 15.06.2016.- 04.09.2017.
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (3. kārta) Atbalsts industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšania, teritorijas labiekārtošanai. Pašvaldības, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības vai tās izveidota iestāde, vai  pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi IPIA VARAM ERAF 43 757 031 2015 oktobris

01.06.2016.
MK not. Nr.314

Kritēriji

17.06.2016.- 04.09.2017.
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros paredzēts atbalsts:
- mācību vajadzību apzināšanai un izvērtēšanai, tajā skaitā dalībnieku apmierinātības aptaujām;
- profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu, mācību programmu un materiālu izstrādei un pilnveidošanai, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošanai un publicēšanai;
- tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšanai;
- saturisko un valodu apmācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšanai un īstenošanai, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības;
- kompetenču modeļa izstrādei;
- mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveidei un pilnveidošanai un nepieciešamo datubāzu izstrādei, pilnveidošanai un pielāgošanai;
Finansējuma saņēmējs specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir Tiesu administrācija IPIA TM ESF 11 759 617 2015 decembris

08.12.2015.
MK not. Nr.704

Kritēriji

10.02.2016.-
11.03.2016.
3.4.2.1. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās (1.kārta) Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros paredzēts atbalsts:
- mācību vajadzību apzināšanai un izvērtēšanai;
- profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu un materiālu izstrādei un pilnveidošanai, labās prakses piemēru apkopošanai un publicēšanai;
- apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas organizēšanai un īstenošanai, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības;
- apmācību rezultātu izvērtējumu un dalībnieku apmierinātības aptaujām;
- apmācību nodrošināšanai nepieciešamo datubāzu pilnveidošanai un pielāgošanai;
- mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveidei un pilnveidošanai;
- izveidoto mācību moduļu un programmu pirmreizējai sertificēšanai un licencēšanai;
- komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administratīvā sloga mazināšanas un korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā;
Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja IPIA VK ESF 7 747 965 2015 jūlijs

14.07.2015.
MK not. Nr.389

Kritēriji

29.09.2015.-
09.11.2015.

 

3.4.2.1. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās (2.kārta) Skat. augstāk Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja IPIA VK ESF 300 000 2015 jūlijs

14.07.2015.
MK not. Nr.389

Kritēriji

04.07.2016.- 01.08.2016.

3.4.2.2.

Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā

Skat. augstāk Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija IPIA VK ESF 1 500 000 2015 jūlijs

06.09.2016.
MK not. Nr.600

Kritēriji

08.11.2016.- 07.12.2016.

3.4.2.3.

Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija

Ekspertu piesaiste pakalpojumu sniegšanas procesu analīzei un pārveidei, kā arī metodoloģijas un ar to saistīto vadlīniju un rokasgrāmatu izstrādei; metodoloģijas un ar to saistīto vadlīniju un rokasgrāmatu izstrāde; sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanas procesu analīze un pārveide; informācijas un publicitātes nodrošināšana; projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija IPIA VK ESF 400 000 2017 novembris

28.11.2017.
MK not. Nr.694

Kritēriji

12.01.2018.- 12.02.2018.

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 18. janvārī
Uz augšu